Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 септември 2012 г.

Европейски ден на сътрудничеството: сближаване през общите граници

Тържествено отбелязване на постиженията на европейските региони и държави в процеса на трансгранично сътрудничество — това е идеята, залегнала в концепцията за Европейския ден на сътрудничеството, който за първи път ще бъде честван на един и същи ден в цяла Европа, както в държавите членки на ЕС, така и в съседните държави.

Поставяйки началото на над 200 тържествени прояви в 40 държави, европейският комисар по регионалната политика Йоханес Хан заяви от трибуната на Европейския парламент в Брюксел: Проектите за териториално сътрудничество спомагат за изграждането на доверие. Те поощряват взаимното разбирателство. Те са основна съставна част на европейската интеграция. Те сближават общностите — ето това е Европейският съюз в действие“.

Европейското териториално сътрудничество е все по-важна тема в регионалната политика на ЕС. Регионите и градовете от различните държави членки на ЕС се насърчават да работят заедно и да се учат един от друг чрез съвместни програми, проекти и мрежи. Гражданите, които живеят извън пределите на ЕС, също извличат ползи от тази политика, с която се цели да се помогне за решаването на проблеми в граничните региони чрез насърчаване на по-усъвършенствани мрежи и общи действия.

Сред проектите, изтъкнати като особено успешни практики по случай Европейския ден на сътрудничеството, официално отбелязван на 21 септември, е HEALTH — австро-унгаро-словенска инициатива, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите в здравния сектор.

От своя страна партньорите от чешките, словашките, унгарските и австрийските региони по проекта Edtwin създават партньорства между училища и възможности за стажове в съседни региони и организират езикови курсове за деца в региона на Централна Европа.  

Контекст

Европейското териториално сътрудничество обхваща три вида програми:

  • програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС. Финансово участие по линия на ЕФРР: 5,6 млрд. EUR.

  • програмите за транснационално сътрудничество обхващат по-обширни зони на сътрудничество, като региона на Балтийско море, алпийския и средиземноморския регион. Финансово участие по линия на ЕФРР: 1,8 млрд. EUR.

  • програмата за междурегионално сътрудничество (INTERREG IVC) и трите програми за сътрудничество в мрежа (URBACT II, INTERACT II и ESPON) обхващат всички 27 държави членки на ЕС. Те предлагат рамка за обмяна на опит между регионалните и местните органи в различните държави. Финансово участие по линия на ЕФРР: 445 млн. EUR.

От началото на 90-те години около 30 000 трансгранични проекта са получили инвестиции от ЕС. Те донесоха огромни ползи за живеещите в Европа, като се започне от създаването на работни места и се стигне до опазване на околната среда и подобряване качеството на услугите в сферата на здравните грижи, транспорта и енергетиката.

Резултатите от проучване на инициативата INTERREG III (2000 — 2006 г.) показаха, че благодарение на проекти по нея пряко или непряко са създадени или запазени 115 000 работни места/възможности за заетост и близо 5800 новооткрити предприятия и фирми.  

Инициативата се координира от програма INTERACT в сътрудничество с Европейската комисия (ГД „Регионална политика“, EuropeAid и Европейската служба за външна дейност) и с подкрепата на Комитета на регионите и на Европейския парламент.

За повече информация:

Европейско териториално сътрудничество

Уебсайт на Европейския ден на сътрудничеството

Европейският ден на сътрудничеството във Facebook и Twitter (#ecday)

За контакти:

Shirin Wheeler (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar