Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 17 d., Briuselis

Stipresnis Eurostatas – patikimesnė aukštos kokybės statistika

Šiandien Komisija patvirtino sprendimą, kuriuo išaiškinamas ir sustiprinamas ES statistikos tarnybos Eurostato vaidmuo ir atsakomybės sritys. Tai dar vienas svarbus žingsnis siekiant užtikrinti, kad Europos statistika būtų aukštos kokybės, patikima ir nepriklausoma. Šiame sprendime atsižvelgiama į poreikį griežčiau valdyti Europos statistiką ir į didelius pastarųjų metų pokyčius, pavyzdžiui, svarbų Eurostato vaidmenį valdant Europos ekonomiką. Šiuo sprendimu Komisija laiduoja, kad Eurostatas ir jo generalinis direktorius vykdys savo užduotis nepriklausomai, o Europos statistika atitiks aukštos kokybės standartus.

Už statistikos klausimus atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Komisija rodo pavyzdį – oficialiai įtvirtiname Eurostato veikloje principus ir standartus, kurių tikimės ir iš nacionalinių statistikos institucijų. Pastaraisiais metais daug nuveikta, kad Europos statistika būtų patikima, nešališka, patogi naudoti ir visiems prieinama. Šis darbas davė vaisių ir ES artėja prie pasaulinio lygio statistikos sistemos, padedančios priimti patikimus politinius sprendimus ir geriau valdyti ekonomiką.“

Bendroji informacija

Patikima statistika rengiama nešališkai, objektyviai ir be politinio kišimosi ar poveikio. Todėl nepaprastai svarbu, kad statistikos tarnybos būtų nepriklausomos. Remiantis nacionalinėms statistikos institucijoms taikomais principais minėtame sprendime įtvirtinamas Eurostato profesinis nepriklausomumas. Visų pirma pabrėžiama, kad Eurostato vadovas (vyriausiasis statistikos pareigūnas) veikia nepriklausomai. Jis įdarbinamas ir atleidžiamas skaidriai ir tik pagal profesinius kriterijus, be to, savo užduotis vykdo visiškai nepriklausomai. Pavyzdžiui, Eurostato vadovas sprendžia, kaip, kada ir kokia Europos statistika turi būti rengiama, ir užtikrina, kad ši statistika būtų plėtojama ir skleidžiama remiantis Praktikos kodeksu. Eurostatas vadovauja Komisijos statistinės veiklos koordinavimui, kad Europos statistika būtų nuosekli ir palyginama. Toks veiklos koordinavimas, taip pat glaudesnis Eurostato ir kitų Komisijos tarnybų bendradarbiavimas statistikos klausimais padės geriau spręsti ateityje iškilsiančius uždavinius. Be to, bus veiksmingiau naudojami Sąjungos ištekliai ir sumažės duomenų teikimo našta.

Šiandien patvirtintame sprendime taip pat labai pabrėžiama, kaip svarbu užtikrinti Europos statistikos kokybę. Eurostatas yra atsakingas už jo renkamų ir gaunamų duomenų kokybės stebėseną ir vertinimą. Jis tikrina su sustiprintu ES ekonomikos valdymu susijusius duomenis, taip pat stebi, kaip šalyse įgyvendinamas Europos statistikos praktikos kodeksas. Kad visuomenė pasitikėtų Europos statistika, ją skatinama specialiai ženklinti, kad ją būtų galima atskirti nuo kitos statistikos. Sprendime nurodomi nauji Eurostato įgaliojimai panaudojant visas jam suteiktas galias atlikti tyrimus, visų pirma dėl įtariamo manipuliavimo duomenimis.

Šis sprendimas laikomas atnaujintu Komisijos įsipareigojimu dėl pasitikėjimo Europos statistika, kurią plėtoja, rengia ir skleidžia Eurostatas. Jo nuostatos atitinka nacionaliniu lygmeniu taikomus reikalavimus, nustatytus neseniai pateiktame pasiūlyme iš dalies pakeisti Reglamentą dėl Europos statistikos (žr. IP/12/375).

Su sprendimu galima susipažinti
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:251:0049:0052:EN:PDF

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar