Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 september 2012

Kommission fokuserar på internationellt forskningssamarbete för att lösa globala problem

Det globala forskningslandskapet förändras snabbt, och BRIC-ländernas andel av världens FoU-utgifter har fördubblats mellan 2000 och 2009. Frågor som klimatförändringen, livsmedelssäkerhet eller sjukdomsbekämpning kräver allt oftare samordnade internationella forskningsinsatser. EU kan bara optimera sin forskningsbas och sina innovativa industrier genom att vara öppet för internationellt samarbete och för de bästa forskarna i världen. Därför har Europeiska kommissionen i dag lagt fram en ny strategi för utveckling av internationellt samarbete inom forskning och innovation. Strategin går bland annat ut på att ytterligare fokusera samarbetet på EU:s strategiska prioriteringar, samtidigt som man bibehåller traditionen att vara öppen för deltagande från tredjeländer i EU-forskningen. Det omfattar både att man tar sig an globala utmaningar, och att man försöker göra Europa attraktivare för forskning och innovation, och främjar industrins konkurrenskraft.

–Inom forskning och innovation kan man inte köra sitt eget rejs. EU måste sluta sig samman med internationella partners för att finna nya kunskapskällor och ta itu med de globala problemen. Liksom tidigare program kommer Horisont 2020 att vara öppet för deltagande från hela världen. Öppenhet leder till ömsesidigt fördelaktigt samarbete med våra viktigaste internationella partners, hjälper utvecklingsländerna och ger EU möjlighet att komma in på nya och framväxande marknader, sa Máire Geoghegan-Quinn, EU:s kommissionär för forskning, innovation och vetenskap.

Vart femte EU-forskningsprojekt har redan i dag minst en deltagare från andra länder än EU. Inom partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP) samarbetar exempelvis 14 EU-länder, Schweiz, Norge och 47 afrikanska länder från området söder om Sahara för att utveckla nya vaccin och läkemedel mot HIV/aids, malaria och tbc.

Den nya strategin kommer huvudsakligen att genomföras inom ramen för Horisont 2020, EU:s program för ekonomiskt stöd till forskning och innovation från och med 2014, men också genom gemensamma initiativ med EU-länderna. Horisont 2020 kommer att vara helt öppet för internationellt deltagande, men dessutom kommer riktade insatser med viktiga partners och regioner att göras för att behandla samhällsutmaningar och möjliggörande och industriell teknik.

Det ska utvecklas fleråriga samarbetsprogram med viktiga partnerländer och regioner för att främja och styra det internationella samarbetet. Strategin syftar också till att förbättra den strategiska dialogen med våra partners och främja informationsinsamling inom ramen för ett föreslaget observationsorgan för forskning och innovation. Dessutom kommer EU att försöka öka sitt inflytande i viktiga internationella organisationer.

Bakgrund

EU är världsledande inom forskning och innovation, och står för 24 % av världens forskningsutgifter, 32 % av publikationer med stor genomslagskraft och 32 % av patentansökningarna, fast vi bara utgör 7 % av världsbefolkningen.

EU:s forskningsprogram är öppna för deltagande från hela världen. I dag kommer 6 % av deltagarna i sjunde ramprogrammet för forskning från länder utanför EU. Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, som finansierar rörlighet och utbildning för forskare, ger stöd till deltagare från 80 olika länder. Europeiska forskningsrådet, som finansierar forskare från hela världen som genomför spetsforskning i EU, har inlett en kampanj för att få fler deltagare från länder utanför EU. Kommissionens interna forskningstjänst, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), har också intensivt samarbete med olika organisationer runt om i världen.

Den nya strategin har två huvudriktningar. Genom den allmänna öppningen av Horisont 2020 för internationellt samarbete kommer europeiska forskare att kunna samarbeta fritt med sina kollegor utanför EU inom ämnesområden de själva väljer. Detta kompletteras med riktade insatser där samarbete byggs upp kring specifika ämnen med noga utvalda partners. Strategin ska också främja gemensamma internationella principer för forskning och innovation, t.ex. forskningens integritet, medvetenhet om genusfrågor och öppen åtkomst för att ge det internationella forsknings- och innovationssamfundet lika konkurrensvillkor inominternationellt samarbete. Strategin ska också få forskning och innovation att i större utsträckning bidra till unionens utrikespolitik. Kommissionen kommer att rapportera om framstegen vart annat år.

Forskning är en behörighet som delas med medlemsstaterna. Starka partnerskap kan garanteras genom att man utgår från resultaten i det Strategiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik (SFIC).

Ytterligare uppgifter:

MEMO/12/672

Meddelande: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

EU:s sjunde ramprogram för forskning: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Marie Skłodowska-Curie-åtgärder: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Europeiska forskningsrådet: http://erc.europa.eu/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar