Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 17. septembrī

Komisijas uzmanības centrā — starptautiskā zinātniskā sadarbība globālo problēmu risināšanai

Pasaules pētniecības laukā vērojama strauja attīstība; piemēram, ja paraugāmies uz pasaules kopējiem pētniecības un inovācijas izdevumiem, tad BRIC valstu daļa no 2000. līdz 2009. gadam ir pieaugusi divas reizes. Tādu problēmu risināšanā kā klimata pārmaiņas, nodrošinātība ar pārtiku vai slimību apkarošana aizvien mazāk var iztikt bez koordinētas pētniecības starptautiskā līmenī. Eiropa savas zinātniskās bāzes un inovatīvo nozaru izcilību var kāpināt tikai tad, ja tā ir atvērta starptautiskai sadarbībai un pasaules labākajiem prātiem. Tāpēc Eiropas Komisija šodien izklāstīja jaunu stratēģiju, kā attīstīt starptautisko sadarbību pētniecības un inovācijas jomā. Stratēģijā ierosināts sadarbību vēl noteiktāk orientēt uz ES stratēģiskajām prioritātēm, vienlaikus saglabājot tradicionālo atvērtību trešo valstu dalībai ES pētniecībā. Tas nozīmē, ka ir ne tikai jārisina globālas problēmas, bet arī jāvairo Eiropas kā pētniecības un inovācijas centra pievilcība un jākāpina rūpniecības konkurētspēja.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Pētniecībā un inovācijā viens nav karotājs. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropa sadarbotos ar starptautiskajiem partneriem — tas pavērs iespējas piekļūt jauniem zināšanu avotiem un risināt globālas problēmas. Tāpat kā iepriekšējās programmās, arī "Apvārsnī 2020" varēs iesaistīties dalībnieki no visas pasaules. Atvērtība ir ceļš uz savstarpēji izdevīgu sadarbību ar nozīmīgākajiem starptautiskajiem partneriem, palīdz jaunattīstības valstīm un palīdz arī Eiropai piekļūt jauniem un jaunietekmes tirgiem."

Piektajā daļā ES pētniecības projektu jau iesaistīts vismaz viens aizrobežu partneris. Piemēram, 14 ES dalībvalstis, Šveice, Norvēģija un 47 Subsahāras Āfrikas valstis sadarbojas Eiropas un jaunattīstības valstu partnerībā klīnisko pētījumu jomā, lai izstrādātu jaunas zāles un vakcīnas cīņai pret HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi.

Jauno stratēģiju galvenokārt īstenos ar programmas "Apvārsnis 2020” starpniecību (tā ir Eiropas pētniecības un inovācijas finansēšanas programma laikam pēc 2014. gada), kā arī realizējot kopīgas iniciatīvas ar ES dalībvalstīm. Programma "Apvārsnis 2020" ir pilnībā atvērta starptautiskai sadarbībai; bez tam kopā ar nozīmīgākajiem partneriem un reģioniem tiks īstenotas mērķtiecīgas darbības, kuru uzmanības centrā ir sabiedrības problēmas, pamattehnoloģijas un rūpnieciskās tehnoloģijas.

Tiks izstrādātas daudzgadu programmas sadarbībai ar nozīmīgākajiem partneriem un reģioniem, lai stiprinātu un virzītu starptautisko sadarbību. Stratēģija arīdzan aicina pilnveidot politisko dialogu ar partneriem un uzlabot informācijas vākšanu ierosinātā pētniecības un inovācijas novērošanas centra ietvaros. Bez tam Eiropas Savienība tieksies palielināt savu ietekmi attiecīgajās starptautiskajās organizācijās.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienība ir pasaules līdere pētniecībā un inovācijā: lai gan tās teritorijā mīt tikai 7 % pasaules iedzīvotāju, tā pētniecībai atvēl 24 % no visiem pasaules pētniecības izdevumiem, izdod 32 % nozīmīgu publikāciju un reģistrē 32 % patentu pieteikumu.

ES pētniecības programmās var iesaistīties dalībnieki no visas pasaules. Pašlaik 6 % 7. pētniecības pamatprogrammas dalībnieku ir no trešām valstīm. Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi, no kuriem finansē zinātnieku mobilitāti un mācības, atbalsta dalībniekus no 80 dažādām valstīm. Eiropas Pētniecības padome, kas piešķir finansējumu zinātniekiem no visas pasaules progresīvu pētījumu veikšanai Eiropā, ir uzsākusi kampaņu, lai piesaistītu dalībniekus no trešām valstīm. Arī Komisijas iekšējais zinātniskais dienests — Kopīgais pētniecības centrs (JRC) — uztur ciešus zinātniskus sakarus ar organizācijām no visas pasaules.

Jaunās stratēģijas pamatā ir divējāda pieeja. Tā kā programma "Apvārsnis 2020" ir atvērta starptautiskajai sadarbībai, Eiropas zinātnieki varēs brīvi sadarboties ar trešo valstu kolēģiem pašu izvēlētā pētniecības laukā. To papildinās mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir sadarbība konkrētās jomās un ar labi zināmiem partneriem. Stratēģija arīdzan popularizēs vienotu starptautisku principu ievērošanu pētniecībā un inovācijā, kuru vidū var minēt zinātnisko godprātību, dzimumu līdztiesību un atklātu piekļuvi, lai pasaules zinātnieki un izgudrotāji varētu iesaistīties starptautiskā sadarbībā ar līdzvērtīgiem nosacījumiem. Stratēģijas mērķis ir arī panākt, ka pētniecība un izstrāde dod lielāku ieguvumu no ES ārējās politikas viedokļa. Komisija ik divus gadus ziņos par sasniegto.

Pētniecība ir joma, kurā ES un dalībvalstīm ir dalīta kompetence. Balstoties uz darbu, kas paveikts Stratēģiskajā forumā starptautiskajai sadarbībai ZT jomā (SFIC), tiek iedibināta spēcīga partnerība.

Plašāka informācija

MEMO/12/672

Paziņojums: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

"Apvārsnis 2020": http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

ES Septītā pētniecības pamatprogramma: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Eiropas Pētniecības padome: http://erc.europa.eu/

Kontaktinformācija:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar