Navigation path

Left navigation

Additional tools

euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. september 2012

Komisjon keskendub üleilmsete probleemide lahendamiseks rahvusvahelisele teaduskoostööle

Maailma teadusmaastik areneb kiiresti, kusjuures BRIC-riikide osakaal üleilmsetes teadus- ja arendustegevuse kulutustes on aastatel 20002009 kahekordistunud. Sellised probleemid nagu kliimamuutused, toiduga kindlustatus ning haigustega võitlemine nõuavad üha enam teadustöö rahvusvahelist kooskõlastamist. Euroopa saab oma teadusbaasi ja innovatsiooni maksimeerida ainult siis, kui ta on avatud rahvusvahelisele koostööle ja maailma parimatele teadlastele. Seepärast esitab Euroopa Komisjon täna uue strateegia rahvusvahelise teadus- ja innovatsioonikoostöö arendamiseks. Strateegias tehakse ettepanek koostöö tegemisel veelgi enam keskenduda ELi strateegilistele prioriteetidele, hoides samas ELi teadust jätkuvalt avatuna kolmandate riikide osalusele. Strateegia hõlmab nii üleilmsete probleemidega tegelemist kui ka Euroopa muutmist atraktiivsemaks teadus- ja innovatsioonipiirkonnaks ning tööstusliku konkurentsivõime suurendamist.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: Üksi tegutsemine ei tule teaduses ja innovatsioonis kõne alla. On väga oluline, et Euroopa tegutseks uute teadmiste ammutamisel ja üleilmsete probleemide lahendamisel koos rahvusvaheliste partneritega. Horisont 2020, nagu ka varasemad raamprogrammid, on avatud kogu maailma teadlastele. Avatus tagab vastastikku kasuliku koostöö meie peamiste rahvusvaheliste partneritega, toetab arenguriike ning aitab Euroopal pääseda uutele ja tärkavatele turgudele.

Viiendikku ELi teadusprojektidest on juba kaasatud vähemalt üks partner väljastpoolt ELi. Näiteks Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse (EDCTP) kaudu teevad 14 ELi liikmesriiki, Šveits, Norra ja 47 Sahara-taguse Aafrika riiki praegu koostööd, et töötada välja uued ravimid ja vaktsiinid HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosiga võitlemiseks.

Peamiselt viiakse uut strateegiat ellu 2014. aastal käivitatava ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmi Horisont 2020 ning ELi liikmesriikidega korraldatavate ühisalgatuste kaudu. Horisont 2020 on täielikult avatud rahvusvahelisele osalusele ning lisaks rakendatakse koostöös peamiste partnerite ja piirkondadega ühiskondlikele probleemidele ning progressi võimaldavale tehnoloogiale ja tööstustehnoloogiale keskenduvaid sihtmeetmeid.

Rahvusvahelise koostöö suurendamiseks ja sihipärastamiseks töötatakse välja mitmeaastased koostööprogrammid peamiste partnerriikide ja –piirkondadega. Strateegias rõhutatakse ka vajadust parandada poliitilist dialoogi meie partneritega ning koguda tõhusamalt teavet kavandatava teaduse ja innovatsiooni vaatlusorgani kaudu. Lisaks püüab Euroopa Liit suurendada oma mõjujõudu asjaomastes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Taust

Euroopa Liit on teaduse ja innovatsiooni valdkonnas juhtrollis – kuigi siin elab vaid 7% maailma rahvastikust, moodustavad siinsed teaduskulud 24% maailma teaduskuludest ning siin avaldatakse 32% mõjukatest väljaannetest ja tehakse 32% patenditaotlustest.

ELi teadusprogrammid on avatud kogu maailma teadlastele. Praegu on 6% seitsmendas raamprogrammis osalejatest pärit kolmandatest riikidest. Marie Skłodowska-Curie meetmetega, millega rahastatakse teadlaste liikuvust ja täiendkoolitust, toetatakse 80 riigi teadlasi. Euroopa Teadusnõukogu, mis rahastab kogu maailma teadlaste tipptasemel teadustööd Euroopas, on alustanud kampaaniat selleks, et suurendada kolmandatest riikidest pärit osalejate arvu. Ka komisjoni enda teadustalitus Teadusuuringute Ühiskeskus teeb tihedat koostööd organisatsioonidega kogu maailmast.

Uus strateegia põhineb kahetasandilisel lähenemisviisil. Horisont 2020 üldise avamisega rahvusvahelisele koostööle saavad Euroopa teadlased teha enda valitud valdkondades vabalt koostööd kolmandatest riikidest pärit kolleegidega. Seda täiendavad sihtmeetmed, millega toetatakse koostööd kindlates valdkondades ja kindlate partneritega. Samuti edendab strateegia teaduse ja innovatsiooni ühiseid rahvusvahelisi põhimõtteid, näiteks seoses teadusuuringute usaldusväärsuse, soolise võrdõiguslikkuse ja avatud juurdepääsuga, et luua üleilmsele teadlaskonnale võrdsed võimalused rahvusvaheliseks koostööks. Strateegia eesmärk on ka suurendada teaduse ja innovatsiooni panust liidu välispoliitikas. Komisjon esitab iga kahe aasta tagant aruandeid edusammude kohta.

Teadustöö valdkond kuulub liikmesriikidega jagatud pädevusse. Tugeva partnerluse loomiseks tuleb lähtuda rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö strateegilise foorumi (SFIC) raames tehtud tööst.

Lisateave

MEMO/12/672

Teatis: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

Programm „Horisont 2020”: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

ELi teadusuuringute seitsmes raamprogramm (FP7): http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Marie Skłodowska-Curie meetmed: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Euroopa Teadusnõukogu: http://erc.europa.eu/

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar