Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο τυπου

Bρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Η Επιτροπή εστιάζει στη διεθνή επιστημονική συνεργασία για να αντιμετωπισθούν οι παγκόσμιες προκλήσεις

Το παγκόσμιο τοπίο στον τομέα της έρευνας εξελίσσεται γρήγορα, το δε ποσοστό των χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) στις δαπάνες Ε&Α παγκοσμίως διπλασιάσθηκε στο διάστημα 2000 - 2009. Προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια ή η καταπολέμηση ασθενειών απαιτούν όλο και περισσότερο συντονισμένες διεθνώς ερευνητικές προσπάθειες. Ο μόνος τρόπος για να μεγιστοποιήσει η Ευρώπη την αριστεία της επιστημονικής της βάσης και των καινοτόμων βιομηχανιών της είναι να μείνει ανοικτή στη διεθνή συνεργασία και να προσελκύει τα καλύτερα μυαλά από όλον τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάστρωσε λοιπόν σήμερα νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία. Με βάση την εν λόγω στρατηγική προτείνεται να εστιασθεί περισσότερο η συνεργασία στις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και ταυτόχρονα να διατηρηθεί η παράδοση της συμμετοχής τρίτων χωρών στην έρευνα στην ΕΕ. Το θέμα είναι επίσης να αντιμετωπισθούν οι παγκόσμιες προκλήσεις αλλά και να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστική ως τόπος έρευνας και καινοτομίας και κατ’αυτόν τον τρόπο να προωθηθεί η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Η κα Máire Geoghegan-Quinn, Eυρωπαία Επίτροπος σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και Επιστήμης, δήλωσε: «Το να πορευόμαστε μόνοι μας στην έρευνα και την καινοτομία δεν είναι λύση. Είναι καίριας σημασίας η Ευρώπη να βρίσκεται σε επαφή με διεθνείς εταίρους ώστε να έχει πρόσβαση σε νέες πηγές γνώσεων και να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ο Ορίζοντας 2020, όπως και οι προκάτοχοί του, θα είναι ανοικτός για συμμετοχές από όλον τον κόσμο. Έτσι θα εξασφαλισθεί επωφελής για όλους συνεργασία με τους κύριους διεθνείς εταίρους μας, θα παρασχεθεί συνδρομή στις αναπτυσσόμενες χώρες και η Ευρώπη θα έχει ευκολότερη πρόσβαση στις νέες και τις αναδυόμενες αγορές.»

Στο ένα πέμπτο των ενωσιακών έργων έρευνας συμμετέχει τουλάχιστον ένας εταίρος εκτός της ΕΕ. Μέσω της Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP), παραδείγματος χάρη, συνεργάζονται πλέον 14 κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελβετία, η Νορβηγία και 47 υποσαχάριες χώρες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και εμβολίων για την καταπολέμηση του ιού HIV/ AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης.

Η νέα στρατηγική θα εφαρμοσθεί κυρίως μέσω του Ορίζοντα 2020, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία από το 2014, καθώς και μέσω κοινών πρωτοβουλιών με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πέραν του γεγονότος ότι ο Ορίζοντας 2020 είναι πλήρως ανοικτός στη διεθνή συνεργασία, στοχευμένες δράσεις με καίριας σημασίας εταίρους και περιοχές θα εστιασθούν σε κοινωνικής φύσεως προβλήματα και στην προώθηση βιομηχανικών τεχνολογιών.

Θα αναπτυχθούν πολυετή προγράμματα συνεργασίας με καίριας σημασίας χώρες εταίρους και περιοχές με αντικείμενο τη διεθνή συνεργασία και τη βελτίωσή της. Η στρατηγική έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου με τους εταίρους μας και τη βελτίωση της συλλογής πληροφοριών στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτομίας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στοχεύσει στην αύξηση της επιρροής της στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκοσμίως πρωτοπόρος στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς διαθέτει το 24% των παγκοσμίων δαπανών στην έρευνα, έχει το 32% των δημοσιεύσεων υψηλού αντικτύπου και το 32% των εφαρμογών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με μόνον το 7% του πληθυσμού.

Τα ενωσιακά προγράμματα έρευνας είναι ανοικτά για τη συμμετοχή χωρών από όλον τον κόσμο. Σήμερα, το 6% των συμμετοχών στο 7ο πρόγραμμα έρευνας (7ο ΠΠ) προέρχονται από τρίτες χώρες. Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie, με τις οποίες χρηματοδοτούνται η κινητικότητα και η εκπαίδευση ερευνητών, στηρίζουν τις συμμετοχές από 80 διαφορετικές χώρες. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EΣΕ), το οποίο χρηματοδοτεί ερευνητές από όλα τα μέρη του κόσμου για να παράγουν προηγμένη έρευνα στην Ευρώπη, άρχισε εκστρατεία με αντικείμενο την προσέλκυση περισσότερων συμμετοχών από τρίτες χώρες. Η επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς όσον αφορά την έρευνα με διεθνείς οργανισμούς.

Η νέα στρατηγική θα έχει δύο σκέλη. Μέσω του γενικού ανοίγματος του Ορίζοντα 2020 στη διεθνή συνεργασία, οι Ευρωπαίοι ερευνητές θα είναι ελεύθεροι να συνεργάζονται με ομολόγους τους σε τρίτες χώρες σε θέματα της επιλογής τους. Αυτό θα συνοδευτεί από στοχευμένες δραστηριότητες, όταν απαιτείται συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα και με συγκεκριμένους εταίρους. Με τη στρατηγική θα προωθηθούν επίσης κοινές διεθνώς αρχές στην έρευνα και την καινοτομία, όπως η ερευνητική ακεραιότητα, η ισότητα των φύλων και η ελεύθερη πρόσβαση, ώστε να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι διεθνούς συνεργασίας στην παγκόσμια κοινότητα έρευνας και καινοτομίας. Η στρατηγική αποβλέπει επίσης στη μεγαλύτερη συνεισφορά της έρευνας και της καινοτομίας στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης. Η Επιτροπή θα αναφέρει ανά διετία την πρόοδο που σημειώνεται.

Για την έρευνα έχουν από κοινού αρμοδιότητα η Ένωση και τα κράτη μέλη. Θα εξασφαλισθεί επίσης εταιρική συνεργασία με βάση το έργο που επιτελεί το Στρατηγικό Φόρουμ για τη Διεθνή Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία (SFIC).

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/12/672

Επικοινωνία: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

Ορίζοντας 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_el.cfm

70 πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα (7ο ΠΠ):
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Eυρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: http://erc.europa.eu/

Αρμόδιοι επαφής:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar