Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. september 2012

Kommissionen vil tackle globale udfordringer gennem fokus på internationalt videnskabeligt samarbejde

Det globale forskningsmiljø udvikler sig hastigt, og BRIK-landenes andel af forsknings- og udviklingsomkostningerne er fordoblet mellem 2000 og 2009. Emner som klimaforandringer, fødevaresikkerhed og sygdomsbekæmpelse kræver i stigende grad en samlet international forskningsindsats. Det er ved at byde et internationalt samarbejde og verdens bedste hjerner velkommen, at Europa kan få størst udbytte af sin vidensbase og innovative industrier. Derfor har Europa-Kommissionen i dag lanceret en ny strategi for udvikling af det internationale samarbejde inden for forskning og innovation. Strategien skærper fokus på EU's strategiske prioriteringer, alt imens traditionen for åbenhed over for tredjelandes deltagelse i EU-forskning bevares. De globale udfordringer skal tackles, men Europa skal også gøres til et mere attraktivt sted for forskning og innovation, ligesom industriens konkurrencedygtighed skal fremmes.

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, udtaler: "Vi kan ikke gå enegang inden for forskning og innovation. Det er helt afgørende, at Europa rækker ud til internationale partnere for at få adgang til nye videnskilder og for at kunne tackle globale udfordringer. Ligesom det var tilfældet med tidligere programmer, vil Horisont 2020 være åben for deltagelse fra hele verden. Åbenhed er med til at sikre et gensidigt fordelagtigt samarbejde med vores vigtigste internationale partnere, støtte udviklingslandene og hjælpe Europa med at få adgang til nye, voksende markeder."

En femtedel af EU's forskningsprogrammer har allerede deltagelse af mindst én partner uden for EU. For eksempel betyder partnerskabet mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg (EDCTP), at 14 EU-medlemsstater, Schweiz, Norge og 47 lande i Afrika syd for Sahara nu samarbejder om at udvikle ny medicin og vacciner mod hiv/aids, malaria og tuberkulose.

Den nye strategi vil først og fremmest blive gennemført som en del af Horisont 2020, EU's program for finansiering af forskning og innovation fra 2014, og gennem fælles initiativer med EU-medlemsstaterne. Udover at Horisont 2020 står åben over for international deltagelse, vil der blive iværksat målrettede foranstaltninger med vigtige partnere og regioner, som fokuserer på samfundsmæssige udfordringer og på støtte- og industriteknologi.

Der vil blive udviklet flerårige programmer for samarbejde med de vigtigste partnerlande og –regioner for at styrke og målrette det internationale samarbejde. Strategien tilskynder ligeledes til en bedre politisk dialog med partnerne og til bedre informationsindsamling som en del af det foreslåede Observatorium for Forskning og Innovation. Derudover vil EU søge at øge sin indflydelse i relevante internationale organisationer.

Baggrund

EU er verdensførende inden for forskning og innovation og er på verdensplan ansvarlig for 24 % af udgifterne til forskning, 32 % af publikationerne med stor gennemslagskraft og 32 % af patentansøgningerne, til trods for at kun 7 % af verdens befolkning bor i EU.

EU's forskningsprogrammer er åbne for deltagelse fra hele verden. P.t. kommer 6 % af deltagerne i det syvende rammeprogram for forskning (RP7) fra tredjelande. Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne, som finansierer forskeres mobilitets- og uddannelsesaktiviteter, støtter deltagere fra 80 forskellige lande. Det Europæiske Forskningsråd, der støtter forskere fra hele verden, som laver banebrydende forskning i Europa, har startet en kampagne for at tiltrække flere deltagere fra tredjelande. Kommissionens interne videnskabelige tjenestegren, Det Fælles Forskningscenter (JRC), plejer ligeledes tætte forbindelser med organisationer verden over.

Den nye strategi er todelt. Ved at åbne Horisont 2020 op for et internationalt samarbejde kan europæiske forskere frit samarbejde med kollegaer i tredjelande om emner efter eget valg. Dertil kommer målrettede foranstaltninger, hvor der vil blive samarbejdet med specielt udvalgte partnere om specifikke emner. Strategien vil ligeledes fremme almene internationale principper for forskning og innovation, såsom forskningsintegritet, kønsbevidsthed og fri adgang, for dermed at give det globale forsknings- og innovationssamfund lige vilkår for internationalt samarbejde. Endelig har strategien som mål, at forskning og innovation i højere grad skal bidrage til EU's eksterne politik. Kommissionen vil hvert andet år rapportere om de fremskridt, der er gjort på området.

Forskning er en delt kompetence med medlemsstaterne. Et stærkt partnerskab vil blive sikret ved at bygge videre på Strategisk Forum for Internationalt Videnskabeligt og Teknologisk Samarbejde.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/672

Meddelelse: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Det syvende rammeprogram for forskning (RP7): http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Det Europæiske Forskningsråd: http://erc.europa.eu/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar