Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. září 2012

Komise se zaměřuje na mezinárodní vědeckou spolupráci pro řešení celosvětových problémů

Oblast světového výzkumu se rychle vyvíjí, přičemž podíl zemí BRIC na celosvětových výdajích na výzkum a vývoj se v letech 2000 až 2009 zdvojnásobil. Otázky jako změna klimatu, zajišťování potravin nebo boj proti chorobám vyžadují v oblasti výzkumu ve stále větší míře společné mezinárodní úsilí. Evropa dokáže maximalizovat vysokou úroveň své vědecké základny a inovativních odvětví pouze tehdy, pokud se otevře mezinárodní spolupráci a nejlepším vědcům z celého světa. Proto dnes Evropská komise představila novou strategii pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací. V ní navrhuje, aby se spolupráce více zaměřila na strategické priority EU a přitom zůstala tradičně otevřená účasti třetích zemí na výzkumu v EU. Strategie zahrnuje řešení celosvětových problémů, ale také zvýšení atraktivity Evropy jako vhodného místa pro výzkum a inovace a posílení konkurenceschopnosti průmyslu.

Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, k tomu uvedla: „V oblasti výzkumu a inovací si nevystačíme sami. Evropa se musí obracet na mezinárodní partnery, aby získala přístup k novým zdrojům znalostí a mohla řešit celosvětové problémy. Iniciativa Horizont 2002 bude, podobně jako její předchůdci, otevřená účastníkům z celého světa. Otevřenost přináší vzájemně výhodnou spolupráci s našimi klíčovými mezinárodními partnery, pomáhá rozvojovým zemím a napomáhá Evropě vstupovat na nové a rozvíjející se trhy.“

Jedna pětina výzkumných projektů EU již dnes zahrnuje nejméně jednoho partnera ze zemí mimo EU. Například prostřednictvím Partnerství Evropy a rozvojových zemí v oblasti klinických testů (EDCTP) nyní spolupracuje čtrnáct členských států EU, Švýcarsko, Norsko a 47 zemí subsaharské Afriky na vývoji nových léčiv a očkovacích látek pro boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze.

Nová strategie se bude provádět především prostřednictvím iniciativy Horizont 2020, programu EU pro financování výzkumu a inovací od roku 2014, a rovněž prostřednictvím společných iniciativ s členskými státy EU. Kromě toho, že Horizont 2020 je plně otevřen mezinárodní účasti, zaměří se cílené akce uskutečňované s klíčovými partnery a regiony na společenské problémy a na oblast základních a průmyslových technologií.

Pro posílení a zacílení mezinárodní spolupráce budou vypracovány víceleté programy spolupráce s klíčovými partnerskými zeměmi a regiony. Strategie rovněž vyzývá ke zlepšení politického dialogu s našimi partnery a ke zlepšení sběru informací v rámci navrhované observatoře pro výzkum a inovace. Kromě toho se Evropská unie pokusí zvýšit svůj vliv v příslušných mezinárodních organizacích.

Souvislosti

V oblasti výzkumu a inovací má Evropská unie ve světě vedoucí postavení, odpovídá za 24 % světových výdajů na výzkum, 32 % publikací s velkým dopadem a 32% žádostí o patent, přestože představuje pouze 7 % světové populace.

Výzkumné programy EU jsou otevřeny účasti z celého světa. V současnosti pochází 6 % účastníků sedmého rámcového programu pro výzkum ze třetích zemí. Akce Marie Skłodowska-Curie, které financují mobilitu a vzdělávání výzkumných pracovníků, podporují účastníky z 80 různých zemí. Evropská rada pro výzkum (ERV), která financuje výzkumné pracovníky z celého světa, aby prováděli v Evropě špičkový výzkum, zahájila kampaň, jež má přivést více účastníků ze třetích zemí. Interní vědecký útvar Komise, Společné výzkumné středisko (JRC), rovněž udržuje v oblasti výzkumu úzké vazby na organizace po celém světě.

Novou strategii bude tvořit dvojí přístup. Díky všeobecnému otevření iniciativy Horizont 2020 mezinárodní spolupráci budou evropští výzkumní pracovníci moci spolupracovat se svými protějšky ze třetích zemí na tématech dle vlastního výběru. To pak doplní cílené činnosti, při nichž se bude usilovat o spolupráci na konkrétních tématech a s jasně určenými partnery. Strategie také podpoří společné mezinárodní zásady v oblasti výzkumu a inovací, například zásady týkající se integrity výzkumu, povědomí o rovnosti žen a mužů a otevřeného přístupu, aby se pro světovou komunitu v oblasti výzkumu a inovací zjistily rovné podmínky pro mezinárodní spolupráci. Strategie má rovněž za cíl, aby výzkum a inovace více přispívaly ke vnějším politikám Unie. Každé dva roky předloží Komise zprávu o pokroku.

Výzkum patří do sdílené pravomoci s členskými státy. Silné partnerství se zajistí prohloubením práce strategického fóra pro mezinárodní vědecko-technickou spolupráci (SFIC).

Další informace:

MEMO/12/672

Sdělení: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Sedmý rámcový program EU pro výzkum: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Akce Marie Skłodowska-Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Evropská rada pro výzkum: http://erc.europa.eu/

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar