Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. septembrī

Demokrātijas uzlabošana un nabadzības apkarošana: Eiropas Komisija apņemas partnervalstīs vēl vairāk atbalstīt pilsonisko sabiedrību

Jaunā paziņojumā "Demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības pirmsākumi. Eiropas iesaistīšanās ar pilsonisko sabiedrību ārējo attiecību jomā" Eiropas Komisija paziņo, ka tā vēl vairāk iesaistīsies un nodrošinās lielāku atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO) savās partnervalstīs. Komisija atzīst, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas var būt efektīvi, neatkarīgi dalībnieki attīstības jomā. Tā apņemas sekmēt pilsoniskās sabiedrības organizācijām labvēlīgāku vidi, lai tās varētu pilnībā iesaistīties sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, pārredzamības un labas pārvaldības atbalstīšanā, kā arī palīdzēt politikas veidošanā.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Arābu pavasaris, kā arī citi nesenie notikumi pasaulē, ir apliecinājuši, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas var būt ietekmīgi pārmaiņu virzītāji. Tā rezultātā ES ir guvusi pieredzi, un mēs apņemamies palīdzēt mūsu partnervalstīs izveidot dinamisku, plurālistisku un kompetentu pilsonisko sabiedrību. ES atjauninātās atbildes mērķis ir dot iespēju vietējām PSO rīkoties demokrātiskas pārvaldības un vienlīdzīgas attīstības labā."

Par paplašināšanos un Eiropas kaimiņattiecību politiku atbildīgais Eiropas komisārs Štefans File piebilda: "Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir izšķiroša loma pārveidošanās procesā un valdību atbildības nodrošināšanā. Sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to atbalsts ir mūsu jaunās kaimiņattiecību politikas pamatā. Paplašināšanās valstīs vairākus gadus mums ir darbojies pilsoniskās sabiedrības mehānisms, un pagājušajā gadā mēs esam izveidojuši kaimiņvalstu pilsoniskās sabiedrības atbalsta mehānismu. Kā apliecinājumu mūsu apņēmībai Komisija ir iecerējusi 2011.-2013. gadā kaimiņvalstu pilsoniskajai sabiedrībai piešķirt vairāk nekā 65 miljonus eiro. Mēs arī vēlamies sistemātiskāk apspriesties ar PSO par mūsu politikas iniciatīvām un sadarbības programmām."

Komisijas jaunajos priekšlikumos uzsvars likts uz sadarbību ar valdībām un sabiedriskajām iestādēm, lai nodrošinātu, ka pilsoniskās sabiedrības darbībai tiek radīta un sekmēta labvēlīgāka, taisnīgāka un demokrātiskāka vide, rezultātā dodot PSO iespēju vairāk palīdzēt pasaules trūcīgākajiem un neaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Komisija arī ierosina uzsākt "ES ceļvežus ciešākai iesaistei ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām" – jaunu darbības veidu ES pārstāvniecībām, lai būtu iespējama strukturētāka un stratēģiskāka sadarbība ar pilsonisko sabiedrību katrā valstī, ar kuru ES sadarbojas.

Pilsoniskās sabiedrības grupu darbs partnervalstīs ir vitāli svarīgs, dodot marginalizētām grupām iespēju tikt sadzirdētām un iespēju piedalīties to lēmumu pieņemšanā, kas tās skar. Šis paziņojums ir jo īpaši savlaicīgs, jo tas reaģē uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju ierobežošanu daudzās valstīs.

ES finansētu projektu piemēri PSO atbalstam

- Pēc „jasmīnu revolūcijas” Tunisijā valdībai tika darīta pieejama ekonomikas atveseļošanas atbalsta programma ar nosacījumu, ka tā pieņems jaunu likumu par biedrošanās brīvību. Ar šo likumu tika grozīti nosacījumi, kurus iepriekšējais režīms izmantoja, lai kontrolētu šo brīvību.

- Ganā pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ko atbalsta daudzu līdzekļu devēju apvienots finansēšanas mehānisms, kuru līdzfinansē ES, aktīvi piedalās Valsts interešu un pārskatatbildības komitejas darbā, kas uzrauga un ziņo par naftas un gāzes ieņēmumiem, kuri ir arvien nozīmīgāki. Ar apspriešanos, priekšlikumiem un prezentācijām attiecīgajai Parlamenta komitejai PSO ir sekmīgi ietekmējušas nozīmīgu tiesību aktu projektu sagatavošanu enerģētikas jomā. Tagad tās uzrauga šo dokumentu īstenošanu, vairo izpratni un aicina valdību atbildēt par iespējamiem pārkāpumiem.

- Somālilendā ES un citi līdzekļu devēji atbalstīja divas Eiropas PSO, lai izveidotu reģionālu veterinārās apmācības iestādi. Izmantojot augšupēju pieeju un novatorisku apmācību, tā ir izglītojusi veterinārārstu jaunu paaudzi, lai pievērstos Somālijas lopkopības nozares konkrētajām vajadzībām. Neraugoties uz nestabilo situāciju, tā tagad ir vispāratzīta augstākās izglītības iestāde, kurai ir saistība ar Eiropas un Āfrikas iestādēm.

Vispārīga informācija

Šā paziņojuma pamatā ir ilgstoša partnerība ar pilsoniskās sabiedrības grupām un jo īpaši "strukturētā dialoga" rezultāti; divus gadu ilga apspriešanās (tostarp apspriešanās tiešsaistē) ar pilsonisko sabiedrību Eiropā, Āzijā, Latīņamerikā, Āfrikā un Kaimiņattiecību reģionā.

Saskaņā ar patreizējo ES budžetu, kas ir spēkā no 2007.-2013.gadam, aptuveni 1 miljards eiro gadā tiek novirzīts ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju starpniecību.

Papildu informācija

Paziņojums:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF

Strukturētā dialoga apspriešanās:

http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm

Tiešsaistes sabiedriskā apspriešanās par pilsonisko sabiedrību:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6405_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar