Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 14. septembra 2012

Správa poukazuje na hlavné geografické rozdiely vo vzdelávaní

Miesto, kde v Európe žijete, môže podľa poslednej správy Európskej komisie do značnej miery ovplyvniť vaše vzdelanie a životné príležitosti. Správa s názvom „Pozor na rozdiely – nerovnosť vo vzdelávaní v regiónoch EÚ” zdôrazňuje závažné rozdiely v príležitostiach na vzdelávanie a jeho výsledkoch medzi členskými štátmi a v rámci nich. Zdá sa, že pri získavaní vzdelania sú rozdiely medzi severnou a južnou časťou EÚ, keď najväčší pomer obyvateľstva s nízkym vzdelaním, t. j. nižším sekundárnym alebo primárnym vzdelaním, možno nájsť hlavne v južných regiónoch Európy, a to predovšetkým v Portugalsku a Španielsku. Naopak regióny s najmenším podielom nízko kvalifikovaného obyvateľstva sa nachádzajú najmä vo Veľkej Británii, v Belgicku, v Holandsku a vo Švédsku. Nerovnosti vo vzdelávaní na základe geografického hľadiska pretrvávajú aj napriek záväzkom členských štátov, že budú propagovať rovnosť vo vzdelávaní a v odbornej príprave. V správe, ktorá je prvou svojho druhu, sú krajiny EÚ vyzvané, aby sa viac snažili o odstránenie týchto nerovností.

„Všetci občania Európy by mali mať prospech zo vzdelávania a odbornej prípravy na vysokej úrovni bez ohľadu na miesto, kde žijú. Je načase, aby sa plnili záväzky, ktoré boli prijaté. Riešenie nerovností vo vzdelávaní, ktoré sú spôsobené geografickým hľadiskom, je podmienkou vyrovnaného regionálneho rozvoja a sociálnej súdržnosti. Európske štrukturálne fondy môžu byť použité ako pomoc pri riešení týchto nerovností a mali by sa aj použiť” uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

V správe sa uvádza, že regióny s najvyšším podielom obyvateľov s terciárnym vzdelaním, t. j. s bakalárskym alebo magisterským vysokoškolským vzdelaním, sa nachádzajú najmä vo Veľkej Británii, v Holandsku, v severnom Španielsku a na Cypre. Regióny s najnižším podielom absolventov terciárneho školstva sú v Taliansku, Portugalsku, Rumunsku a v Českej republike. V správe sú tiež zdôraznené významné rozdiely medzi regiónmi, čo sa týka účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní.

Ďalšie opatrenia

V novembri prijme Komisia svoju stratégiu týkajúcu sa prehodnotenia zručností, ktorá vyzdvihne potrebu riešiť geografické rozdiely vo vzdelávaní. V roku 2013 predloží Komisia členským štátom ďalšie dôkazy a usmernenia k spôsobom, ako zlepšiť rovnosť vo vzdelávaní a v odbornej príprave. V roku 2013 bude vydaná druhá správa o nerovnostiach vo vzdelávaní v EÚ z geografického hľadiska.

Regionálne rozdiely v rámci členských štátov

  • Študenti v terciárnom vzdelávaní ako podiel obyvateľov vo veku 20 – 24 rokov: najväčšie rozdiely medzi regiónmi sú v Belgicku (najlepšie: hlavné mesto Brusel, 120,7 %*; najhoršie: provincia Luxembourg, 23,4 %), po ktorom nasleduje Česká republika (najlepšie: Praha, 100 %; najhoršie: Střední Čechy, 5,6 %) a Rakúsko (najlepšie: Viedeň, 100 %; najhoršie: Voralberg, 7,3 %). * Podiel môže byť vyšší než 100 % v regiónoch, ktoré majú viacero inštitúcií terciárneho vzdelávania (zvyčajne regióny hlavných miest), ktoré priťahujú mnoho študentov z iných oblastí a veľký počet študentov starších než 20 – 24 rokov.

  • Geografická prístupnosť k terciárnemu vzdelávaniu – percento obyvateľov, ktorých bydlisko je vzdialené viac než 60 minút od najbližšej univerzity. Najväčšie rozdiely medzi regiónmi s najväčšími a najmenšími príležitosťami sú v Španielsku (najlepšie: Madrid a País Vasco, 0%; najhoršie: Ceuta, 99,7 %). Hneď po ňom nasleduje Grécko (nalepšie: Attiki, 1,2 %; najhoršie: Ditiki Makedonia, 100 %), Fínsko (najlepšie: Etelä-Suomi, 1,2%; najhoršie: Åland, 88,5 %) a Bulharsko (najlepšie: Yugozapaden, 14,4 %; najhoršie: Severozapaden, 97,4%).

  • Podiel absolventov s terciárnym vzdelaním a obyvateľov vo veku 15 rokov alebo viac: v ôsmich členských štátoch je rozdiel viac než 15 percentuálnych bodov medzi regiónmi, ktoré vykazujú najlepšie výsledky a medzi tými, ktoré vykazujú najhoršie výsledky. Najväčšie rozdiely sú vo Veľkej Británii (23,4 percentuálnych bodov, najlepšie: Vnútorný Londýn, 41,8 %; najhoršie: Tees Valley a Durham, 18,4 %), ďalej nasleduje Francúzsko (21,3 percentuálnych bodov, najlepšie: Île de France, 33 %; najhoršie: Korzika, 11,7 %), Česká republika (18,8 percentuálnych bodov, najlepšie: Praha, 25,8 %; najhoršie: Severozápad, 7 %), Španielsko (17,6 percentuálnych bodov, najlepšie: País Vasco, 34,3 %; najhoršie: Extremadura, 16,7 %), Slovensko (17,1 percentuálnych bodov, najlepšie: Bratislavský kraj, 27,2 %; najhoršie: Východné Slovensko, 10,1 %) a Rumunsko (15,4 percentuálnych bodov, najlepšie: Bucureşti–Ilfov, 22,5 %; najhoršie: Sud-Muntenia, 7,1 %).

  • Podiel obyvateľstva s nízkym vzdelaním: vo Francúzsku sú najväčšie rozdiely medzi regiónmi (najlepšie: Asace, 32,9 %; najhoršie: Korzika, 60,1 %), po ktorom nasleduje Grécko (najlepšie: Attiki, 37 %; najhoršie: Ionia Nisia, 64,1 %), Španielsko (najlepšie: Madrid, 44,2 %; najhoršie: Extremadura, 67,4 %), Rumunsko (najlepšie: Bucuresti-Ilfov, 21,9 %; najhoršie: Nord-Est, 42,8 %) a Nemecko (najlepšie: Chemnitz, 11,9 %; najhoršie: Bremen, 30,6 %).

  • Účasť dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní: vo Veľkej Británii sú zďaleka najväčšie rozdiely medzi regiónmi (najlepšie: Vnútorný Londýn, 16,1 % obyvateľstva vo veku 25 – 64 sa zúčastňuje na celoživotnom vzdelávaní; najhoršie: Severné Írsko, 5,7 %).

Súvislosti

Správu s názvom „Pozor na rozdiely – nerovnosť vo vzdelávaní v regiónoch EÚ” spracovala sieť odborníkov v oblasti sociálnych aspektov vzdelávania a odbornej prípravy (NESSE) a predložila ju Európskej komisii. Skupinu autorov vedie Dr. Dimitris Ballas zo Sheffield University vo Veľkej Británii.

Správa je podložená údajmi od Eurostatu a nachádza sa v nej viac než 100 máp, v ktorých sú vykreslené regionálne rozdiely. Vymedzuje 10 najvyššie umiestnených regiónov, ako aj 10 najnižšie umiestnených regiónov pre každý ukazovateľ, ktorý skúma. Ďalšie kľúčové zistenia uvedené v správe:

  • Regionálne rozdiely vo vzdelávaní bránia vyváženému regionálnemu rozvoju a hospodárskemu rastu;

  • Regionálne rozdiely vo vzdelávaní ešte zhoršujú nerovnosť medzi regiónmi EÚ. Tiež podporujú únik mozgov do rozvinutejších regiónov;

  • V jednotlivých regiónoch EÚ existuje značná rôznorodosť, čo sa týka povahy, rozsahu a vplyvu nerovností vo vzdelávaní. Riešenia politík nesmú byť všeobecné, ale musia byť presne zamerané;

  • Účinné využívanie európskych štrukturálnych fondov môže pomôcť odstrániť regionálne rozdiely vo vzdelávaní a ich dopad;

  • V záujme zlepšenia vedomostnej základne a informovanosti tvorcov politík o tejto téme je potrebný systematickejší zber údajov na subregionálnej úrovni.

Ďalšie informácie

Úplná správa a zhrnutie

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassilliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri @VassiliouEU

Kontakty:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

PRÍLOHA

Obrázok č. 1: Obyvatelia s nízkym vzdelaním (najviac s predprimárnym, primárnym a nižším sekundárnym vzdelaním ako percento obyvateľov vo veku nad 15 rokov)

Regióny s najväčším podielom obyvateľov, ktorí majú maximálne predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie (stupne 0 – 2 podľa klasifikácie ISCED 1997), ako percento obyvateľov vo veku nad 15 rokov

Alentejo (PT)

78.4

Centro (PT)

78.2

Norte (PT)

77.7

Malta (MT)

74.2

Algarve (PT)

71.7

Extremadura (ES)

67.4

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

65.0

Castilla-La Mancha (ES)

64.8

Lisboa (PT)

64.5

Ionia Nissia (EL)

64.1

Regióny s najmenším podielom obyvateľov, ktorí majú maximálne predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie (stupne 0 – 2 podľa klasifikácie ISCED 1997), ako percento obyvateľov vo veku nad 15 rokov

Mecklenburg-Vorpommern (DE)

16.3

Brandenburg – Nordost (DE)

16.2

Sachsen-Anhalt (DE)

16.0

Bratislavský kraj (SK)

14.1

Brandenburg – Südwest (DE)

14.0

Leipzig (DE)

13.4

Thüringen (DE)

13.1

Dresden (DE)

13.0

Chemnitz (DE)

11.9

Praha (CZ)

10.7

Región Alentejo v Portugalsku má najvyšší podiel ľudí s nízkym vzdelaním. Praha v Českej republike je región EÚ, ktorý má najnižší podiel ľudí s nízkym vzdelaním.

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (I S C E D 1997) pokrýva tieto stupne: nultý stupeň – predprimárne vzdelávanie; 1. stupeň – primárne vzdelávanie alebo prvý stupeň základnej školy; 2. stupeň – nižšie sekundárne vzdelávanie alebo druhý stupeň základnej školy; 3. stupeň – (vyššie) sekundárne vzdelávanie; 4. stupeň – post-sekundárne vzdelávanie (nezahrňované do terciárneho); 5. stupeň – prvá fáza terciárneho vzdelávania; 6. stupeň – druhá fáza terciárneho vzdelávania.

Obrázok č. 2: Celoživotné vzdelávanie – účasť dospelej populácie vo veku 25 až 64 rokov na vzdelávaní a odbornej príprave (ako % celkovej populácie)

Regióny s najväčšou účasťou dospelej populácie vo veku 25 až 64 rokov na vzdelávaní a odbornej príprave (ako % celkovej populácie)

Hovedstaden

19.2

Inner London

16.1

Midtjylland

15.8

Highlands and Islands

15.2

Syddanmark

15.0

Sjælland

14.9

Nordjylland

14.2

Etelä-Suomi

13.8

Åland

13.6

Västsverige

12.8

Regióny s najmenšou účasťou dospelej populácie vo veku 25 až 64 rokov na vzdelávaní a odbornej príprave (ako % celkovej populácie)

Severozapaden

0.27

Notio Egeo

0.39

Sterea Ellada

0.45

Yugoiztochen

0.45

Severoiztochen

0.47

Yuzhen tsentralen

0.50

Severen tsentralen

0.52

Ionia Nisia

0.52

Vorio Egeo

0.60

Sud – Muntenia

0.70

Región Hovedstaden v Dánsku má najväčší podiel ľudí, ktorí sa zúčastňujú na celoživotnom vzdelávaní. Najmenší podiel takýchto ľudí má región Severozapaden v Bulharsku.

Obrázok č. 3: Jednotlivci s terciárnym vzdelaním – (stupne 5-6 podľa klasifikácie ISCED 1997) ako % celkovej populácie vo veku 15+

Regióny s najväčším podielom obyvateľov, ktorí majú terciárne vzdelanie (stupne 5-6 podľa klasifikácie ISCED 1997) ako % celkovej populácie vo veku 15+

Inner London (UK)

41.8

Prov. Brabant Wallon (BE)

38.1

Stockholm (SE)

34.5

País Vasco (ES)

34.3

Prov. Vlaams-Brabant (BE)

34.1

Utrecht (NL)

34.1

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE)

33.9

Île de France (FR)

33.0

Noord-Holland (NL)

32.8

Hovedstaden (DK)

32.3

Regióny s najmenším podielom obyvateľov, ktorí majú terciárne vzdelanie (stupne 5-6 podľa klasifikácie ISCED 1997) ako % celkovej populácie vo veku 15+

Basilicata (IT)

8.6

Centro (PT)

8.5

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT)

8.5

Puglia (IT)

8.4

Alentejo (PT)

8.4

Valle d'Aosta (IT)

8.3

Nord-Est (RO)

8.2

Sud-Est (RO)

7.5

Sud – Muntenia (RO)

7.1

Severozápad (CZ)

7.0

Región s najväčším podielom absolventov s terciárnym vzdelaním je Vnútorný Londýn vo Veľkej Británii a najnižší podiel absolventov s terciárnym vzdelaním je v regióne Severozápad v Českej republike.


Side Bar