Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 14 d.

Iš ataskaitos matyti didžiuliai geografiniai švietimo skirtumai

Nuo to, kurioje Europos vietoje gyvenate, gali labai priklausyti jūsų galimybės mokytis ir ateities perspektyvos. Taip teigiama naujoje Europos Komisijos ataskaitoje. Joje pabrėžiami dideli švietimo galimybių ir rezultatų skirtumai valstybėse narėse ir jų regionuose. Galima teigti, kad vertinant išsilavinimo lygį išryškėja Šiaurės ir Pietų Europos takoskyra: daugiausiai menkos kvalifikacijos, tik pagrindinį ar dar menkesnį išsilavinimą turinčių žmonių yra kai kuriuose Pietų Europos šalių, visų pirma Portugalijos ir Ispanijos, regionuose. Mažiausiai tokių žmonių yra Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Nyderlanduose ir Švedijoje. Nepaisant valstybių narių įsipareigojimų skatinti lygias galimybes švietimo ir mokymo srityje, geografiniai skirtumai neišnyksta. Tai pirmoji tokio pobūdžio ataskaita, kurioje ES valstybės narės raginamos dėti daugiau pastangų, kad būtų sumažinta nelygybė.

„Teisę į kokybišką švietimą ir mokymą turi visi Europos piliečiai, kad ir kur gyvena. Atėjo laikas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Geografinių skirtumų švietimo srityje mažinimas – būtina proporcingo regionų vystymosi ir socialinės sanglaudos sąlyga. Šiems skirtumams mažinti galima ir reikia naudoti Europos socialinių fondų lėšas“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Iš ataskaitos matyti, kad daugiausiai aukštąsias mokyklas (bakalauro, magistrantūros ar lygiavertes programas) baigusių asmenų yra Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, taip pat šiauriniuose Ispanijos regionuose ir Kipre. Mažiausiai aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių yra kai kuriuose Italijos, Portugalijos, Rumunijos ir Čekijos regionuose. Nemenkų regioninių skirtumų nustatyta ir vertinant suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą programose.

Tolesni veiksmai

Lapkričio mėn. Komisija priims strategiją „Rethinking skills“ („Gebėjimų peržiūra“), kurioje bus pabrėžiama, kad reikia šalinti geografinius švietimo srities skirtumus. 2013 m. Komisija pateiks tolesnius faktus ir politines rekomendacijas valstybėms narėms lygių galimybių švietimo ir mokymo srityje klausimais. Antroji ES geografinių skirtumų švietimo srityje ataskaita bus paskelbta 2013 m.

Regioniniai skirtumai valstybėse narėse

  • Aukštųjų mokyklų studentų procentinė dalis, palyginti su visais 20–24 m. amžiaus gyventojais: didžiausi regioniniai skirtumai nustatyti Belgijoje (geriausi rezultatai – Briuselio sostinės regione (120,7 proc.)*, prasčiausi – Liuksemburgo provincijoje (23,4 proc.)), Čekijoje (geriausi rezultatai – Prahoje (100 proc.), prasčiausi – Vidurio Čekijoje (5,6 proc.)) ir Austrijoje (atitinkamai Vienoje (100 proc.) ir Forarlberge (7,3 proc.)). * Didesnė nei 100 proc. dalis gali būti tuose regionuose, kuriuose yra kelios aukštosios mokyklos ir kurie pritraukia daug studentų, įskaitant vyresnius nei 20–24 m. studentus. Paprastai tai sostinės regionai.

  • Aukštųjų mokyklų geografinis prieinamumas, kitaip tariant procentinė visų regiono gyventojų, kurių kelionė iki artimiausios aukštosios mokyklos trunka ne mažiau kaip valandą, dalis: didžiausias atotrūkis tarp pirmo ir paskutinio regiono nustatytas Ispanijoje (geriausi rezultatai Madride ir Baskijoje (0 proc.), prasčiausi – Seutoje (99,7 proc.)). Nedaug atsilieka Graikija (atitinkamai Atikos periferijoje (1,2 proc.) ir Vakarų Makedonijos periferijoje (100 proc.)), Suomija (atitinkamai Pietų Suomijoje (1,2 proc.) ir Alanduose (88,5 proc.)) bei Bulgarija (atitinkamai pietvakariniuose regionuose (14,4 proc.) ir šiaurės vakariniuose regionuose (97,4 proc.)).

  • Aukštųjų mokyklų absolventų procentinė dalis, palyginti su visais vyresniais nei 15 m. gyventojais. Vertinant aukštąjį išslavinimą įgijusių asmenų skaičių, didesnis nei 15 procentinių punktų atotrūkis tarp pirmojo ir paskutinio regiono nustatytas aštuoniose ES valstybėse narėse. Didžiausias atotrūkis nustatytas Jungtinėje Karalystėje (23,4 p. p.; geriausi rezultatai – Vidiniame Londone (41,8 proc.), prasčiausi – Tyso slėnio ir Durhemo grafystėse (18,4 proc.)), Prancūzijoje (21,3 p. p.; geriausi rezultatai – Il de Franse (33 proc.), prasčiausi – Korsikoje (11,7 proc.)), Čekijoje (18,8 p. p.; geriausi rezultatai – Prahoje (25,8 proc.), prasčiausi – šiaurės vakariniuose regionuose (7 proc.)), Ispanijoje (17,6 p. p.; geriausi rezultatai – Baskijoje (34,3 proc.), prasčiausi – Estremadūroje (16,7 proc.)), Slovakijoje (17.1 p. p.; geriausi rezultatai – Bratislavos krašte (27,2 proc.), prasčiausi – Rytų Slovakijoje (10,1 proc.)) ir Rumunijoje (15,4 p. p.; geriausi rezultatai – Bukarešte-Ilfove (22,proc.), prasčiausi – Pietų Muntenijoje (7,1 proc.)).

  • Menkai išsilavinusių gyventojų procentinė dalis. Didžiausi regioniniai skirtumai nustatyti Prancūzijoje (geriausi rezultatai – Alzase (32,9 proc.), prasčiausi – Korsikoje (60,1 proc.)), Graikijoje (atitinkamai Atikos (37 proc.) ir Jonijos periferijose (64,1 proc.)), Ispanijoje (Madride (44,2 proc.) ir Estremadūroje (67,4 proc.)), Rumunijoje (Bukarešte-Ilfove (21,9 proc.) ir Šiaurės Rytų regione (42,8 proc.)) bei Vokietijoje (Chemnice (11,9 proc.) ir Brėmene (30,6 proc.)).

  • Suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą programose. Didžiausi regioniniai skirtumai nustatyti Jungtinėje Karalystėje. Geriausi rezultatai užfiksuoti Vidiniame Londone, kur mokymosi visą gyvenimą programose dalyvauja 16,1 proc. visų 25–64 m. gyventojų, prasčiausia padėtis – Šiaurės Airijoje (5,7 proc.).

Pagrindiniai faktai

Ataskaitą Europos Komisijos užsakymu parengė socialinių mokslų, švietimo ir mokymo ekspertų tinklas NESSE. Ataskaitos rengėjams vadovavo mokslų daktaras Dimitris Ballas iš Šefildo universiteto (JK).

„Eurostato“ duomenimis grindžiamoje ataskaitoje pateikiama daugiau kaip 100 žemėlapių, kuriuose minėti skirtumai parodyti vizualiai. Be to, pagal kiekvieną iš rodiklių nustatyti dešimt geriausių ir dešimt prasčiausių regionų. Kiti svarbūs ataskaitos aspektai:

  • švietimo srities regioniniai skirtumai trukdo proporcingam regionų vystymuisi ir ekonomikos augimui;

  • švietimo srities regioniniai skirtumai prisideda prie ES regionų nelygybės, be to, kyla protų nutekėjimo į labiau išsivysčiusius regionus pavojus;

  • švietimo skirtumų ES regionuose pobūdis, mastas ir poveikis smarkiai skiriasi, todėl politiniai sprendimai turi būti ne bendri, o pritaikyti konkretiems regionams;

  • regioninius skirtumus švietimo srityje ir jų poveikį galima sumažinti veiksmingai naudojantis Europos struktūriniais fondais;

  • norint pagerinti žinių bazę ir geriau informuoti politikus, reikia sistemingiau rinkti subregioninio lygmens duomenis.

Daugiau informacijos

Ataskaita ir jos santrauka

Europos Komisija: Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

PRIEDAS

1 pav. Menką (ne didesnį kaip priešmokyklinį, pradinį ar pagrindinį) išsilavinimą turinčių žmonių procentinė dalis, palyginti su visais vyresniais nei 15 m. asmenimis

Regionai, kuriuose yra daugiausiai žmonių, turinčių ne didesnį kaip priešmokyklinį, pradinį ar pagrindinį išsilavinimą (0–2 lygmuo, ISCED 1997) (proc. visų vyresnių nei 15 m. gyventojų)

Alentejo (PT)

78,4

Centro (PT)

78,2

Norte (PT)

77,7

Malta (MT)

74,2

Algarve (PT)

71,7

Extremadura (ES)

67,4

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

65,0

Castilla-La Mancha (ES)

64,8

Lisboa (PT)

64,5

Ionia Nissia (EL)

64,1

Regionai, kuriuose yra mažiausiai žmonių, turinčių ne didesnį kaip priešmokyklinį, pradinį ar pagrindinį išsilavinim¹ (0–2 lygmuo, ISCED 1997) (proc. visų vyresnių nei 15 m. gyventojų)

Mecklenburg-Vorpommern (DE)

16,3

Brandenburg – Nordost (DE)

16,2

Sachsen-Anhalt (DE)

16,0

Bratislavský kraj (SK)

14,1

Brandenburg – Südwest (DE)

14,0

Leipzig (DE)

13,4

Thüringen (DE)

13,1

Dresden (DE)

13,0

Chemnitz (DE)

11,9

Praha (CZ)

10,7

Daugiausiai menkos kvalifikacijos žmonių yra Portugalijos Alentežo regione. Prahos regionas (Čekija) – tai regionas, kuriame yra mažiausiai menkos kvalifikacijos žmonių.

Švietimas pagal Tarptautinį standartinį švietimo klasifikatorių (ISCED 1997) skirstomas į šešis lygmenis: 0 – ikimokyklinis ugdymas; 1 – pradinis mokymas; 2 – pagrindinis mokymas; 3 – vidurinis lavinimas; 4 – povidurinis ir profesinis mokymas; 5 – pirmoji aukštojo mokslo pakopa; 6 – antroji aukštojo mokslo pakopa.

2 pav. Mokymasis visą gyvenimą – 25–64 m. asmenų dalyvavimas švietimo ir mokymo programose (proc. visų gyventojų)

Regionai, kuriuose yra daugiausiai besimokančių 25–64 m. žmonių (proc. visų gyventojų)

Hovedstaden

19,2

Inner London

16,1

Midtjylland

15,8

Highlands and Islands

15,2

Syddanmark

15,0

Sjælland

14,9

Nordjylland

14,2

Etelä-Suomi

13,8

Åland

13,6

Västsverige

12,8

Regionai, kuriuose yra mažiausiai besimokančių 25–64 m. žmonių (proc. visų gyventojų)

Severozapaden

0,27

Notio Egeo

0,39

Sterea Ellada

0,45

Yugoiztochen

0,45

Severoiztochen

0,47

Yuzhen tsentralen

0,50

Severen tsentralen

0,52

Ionia Nisia

0,52

Vorio Egeo

0,60

Sud – Muntenia

0,70

Daugiausiai suaugusiųjų mokosi Danijos sostinės regione, mažiausiai – Bulgarijos Šiaurės Vakarų regione.

3 pav. Aukštąjį išsilavinimą (5–6 lygmenys, ISCED 1997) įgijusių asmenų dalis (proc. visų vyresnių nei 15 m. gyventojų)

Regionai, kuriuose yra daugiausiai aukštąjį išsilavinimą (5–6 lygmenys, ISCED 1997) įgijusių asmenų (proc. visų vyresnių nei 15 m. gyventojų)

Inner London (UK)

41,8

Prov. Brabant Wallon (BE)

38,1

Stockholm (SE)

34,5

País Vasco (ES)

34,3

Prov. Vlaams-Brabant (BE)

34,1

Utrecht (NL)

34,1

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE)

33,9

Île de France (FR)

33,0

Noord-Holland (NL)

32,8

Hovedstaden (DK)

32,3

Regionai, kuriuose yra mažiausiai aukštąjį išsilavinimą (5–6 lygmenys, ISCED 1997) įgijusių asmenų (proc. visų vyresnių nei 15 m. gyventojų)

Basilicata (IT)

8,6

Centro (PT)

8,5

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT)

8,5

Puglia (IT)

8,4

Alentejo (PT)

8,4

Valle d'Aosta (IT)

8,3

Nord-Est (RO)

8,2

Sud-Est (RO)

7,5

Sud – Muntenia (RO)

7v1

Severozápad (CZ)

7,0

Daugiausiai aukštąsias mokyklas baigusių žmonių yra Vidiniame Londone (Jungtinė Karalystė), mažiausiai – Čekijos Šiaurės Vakarų regione.


Side Bar