Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Zpráva poukazuje na hlavní zeměpisné rozdíly ve vzdělávání

Commission Européenne - IP/12/960   14/09/2012

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. září 2012

Zpráva poukazuje na hlavní zeměpisné rozdíly ve vzdělávání

To, kde žijete, může podle nové zprávy Evropské komise významně ovlivnit vaše vzdělávání a vyhlídky do budoucna. Zpráva s názvem „Mind the Gap - education inequality across EU regions“ upozorňuje na významné rozdíly ve  vzdělávacích příležitostech a výsledcích jak v rámci jednotlivých států, tak v celoevropském srovnání. Zdá se, že největší rozdíly v dosaženém vzdělání panují mezi severem a jihem: nejvyšší podíl lidí s nízkou kvalifikací (s nižším sekundárním vzděláním nebo nižší kvalifikací) lze nalézt především v jihoevropských regionech, zejména v Portugalsku a Španělsku. Naopak regiony s nejnižší mírou lidí s nízkou kvalifikací se většinou nacházejí ve Spojeném království, Belgii, Nizozemsku a Švédsku. Geografická nerovnováha ve vzdělávání přetrvává navzdory tomu, že se členské státy zavázaly podporovat rovnováhu ve vzdělávání a odborné přípravě. Tato zpráva, jež je první svého druhu, vyzývá země EU, aby více usilovaly o odstranění těchto nerovností.

Všichni Evropané by měli mít přístup k vysoce kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, a to bez ohledu na to, kde žijí. Nastal čas, abychom splnili dané závazky. Vyřešit problém zeměpisné nerovnováhy ve vzdělávání je nezbytným předpokladem pro dosažení vyváženého regionálního rozvoje a sociální soudržnosti a k tomu cíli také můžeme – a měli bychom – využívat zdroje z Evropských strukturálních fondů,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Zpráva dále uvádí, že regiony s nejvyšším podílem osob s terciárním vzděláním (bakalářským, magisterským nebo ekvivalentním vzděláním) se většinou nacházejí ve Spojeném království, Nizozemsku, v severním Španělsku a na Kypru. Regiony s nejnižším podílem absolventů terciárního vzdělávání jsou v Itálii, Portugalsku, Rumunsku a v České republice. Zpráva rovněž zdůrazňuje významné rozdíly mezi regiony, pokud jde o účast dospělých na celoživotním učení.

Další kroky

Komise v listopadu schválí svoji strategii nazvanou „Přehodnocení dovedností“, ve které zdůraňuje naléhavost řešení zeměpisných rozdílů v oblasti vzdělávání. V roce 2013 předloží další podklady a členským státům poskytne politické poradenství zaměřené na metody vyrovnávání rozdílů ve vzdělávání a odborné přípravě. Druhá zpráva o zeměpisných rozdílech v oblasti vzdělávání v EU bude zveřejněna v roce 2013.

Regionální rozdíly v rámci členských států

  • Studenti v terciárním vzdělávání jako podíl obyvatelstva ve věku 20–24: největší regionální rozdíly jsou v Belgii (nejlepší: hlavní město Brusel, 120,7 %*; nejhorší: Provincie Lucembursko, 23,4 %), v České republice (nejlepší: Praha, 100 %; nejhorší: Střední Čechy, 5, 6 %) a v Rakousku (nejlepší: Vídeň, 100 %; nejhorší: Voralberg, 7,3 %). * Podíl může přesahovat 100 % v regionech s větším počtem institucí terciárního vzdělávání (obvykle se jedná o regiony hlavních měst), které přitahují mnoho studentů z jiných oblastí a velký počet studentů starších než 20–24 let.

  • Zeměpisná dostupnost terciárního vzdělávání – podíl osob, které žijí více než 60 minut od nejbližší vysoké školy: největší rozdíly mezi regiony s nejlepší a nejhorší dostupností jsou ve Španělsku (nejlepší: Madrid a País Vasco, 0 %; nejhorší: Ceuta, 99,7 %), bezprostředně následovaném Řeckem (nejlepší: Attika, 1,2 %; nejhorší: Ditiki Makedonia, 100 %), dále pak ve Finsku (nejlepší: Etelä-Suomi, 1,2 %; nejhorší: Åland, 88,5 %) a Bulharsku (nejlepší: Yugozapaden, 14,4 %; nejhorší: Severozapaden, 97,4 %).

  • Podíl absolventů terciárního vzdělávání mezi obyvateli ve věku 15 let a více: v osmi členských státech činí rozdíl mezi nejlepším a nejhorším regionem více než 15 procentních bodů. Největší rozdíly jsou ve Spojeném království (23,4 procentních bodů, nejlepší: Inner London, 41,8 %; nejhorší: Tees Valley a Durham, 18.4 %), ve Francii (21,3 procentních bodů, nejlepší: Île de France, 33 %; nejhorší: Korsika, 11,7 %), České republice (18,8 procentních bodů, nejlepší: Praha, 25,8 %; nejhorší: Severozápad, 7 %), Španělsku (17, 6 procentních bodů, nejlepší: País Vasco, 34,3 %; nejhorší: Extremadura, 16,7 %), na Slovensku (17, 1 procentních bodů, nejlepší: Bratislavský kraj, 27,2 %; nejhorší: Východné Slovensko, 10,1 %) a v Rumunsku (15,4 procentních bodů, nejlepší: Bucureşti–Ilfov, 22,5 %; nejhorší: Sud-Muntenia, 7,1 %).

  • Podíl obyvatel s nízkou úrovní dosaženého vzdělání: největší regionální rozdíly jsou ve Francii (nejlepší: Alsasko, 32,9 %; nejhorší: Korsika, 60,1 %), v Řecku (nejlepší: Attika, 37 %; nejhorší: Ionia Nisia, 64,1 %), ve Španělsku (nejlepší: Madrid, 44,2 %; nejhorší: Extremadura, 67,4 %), v Rumunsku (nejlepší: Bucureşti–Ilfov, 21,9 %; nejhorší: severovýchod země, 42,8 %) a v Německu (nejlepší: Chemnitz, 11,9 %; nejhorší: Brémy, 30,6 %).

  • Účast dospělých na celoživotním učení: vůbec největší regionální rozdíly jsou ve Spojeném království (nejlepší: Inner London, 16,1 % populace ve věku 25–64 let se účastní celoživotního učení; nejhorší: Severní Irsko, 5.7 %).

Souvislosti

Zprávu s názvem „Mind the Gap - education inequality across EU regions“ vypracovala pro Evropskou komisi síť expertů v oblasti sociálních aspektů vzdělávání a odborné přípravy (NESSE), v jejímž čele stojí Dr. Dimitris Ballas z univerzity v Sheffieldu (UK).

Zpráva vychází z údajů Eurostatu a obsahuje více než 100 map, které zobrazují regionální rozdíly. U každého ukazatele identifikuje deset nejlepších a nejhorších regionů EU. Dále se ve zprávě konstatuje, že:

  • regionální rozdíly ve vzdělávání brání vyváženému regionálnímu rozvoji a hospodářskému růstu;

  • regionální rozdíly ve vzdělávání přispívají ke zvyšování nerovností mezi regiony EU; kromě toho podporují „odliv mozků“ do rozvinutějších regionů;

  • povaha, rozsah a dopady nerovností ve vzdělávání se v různých regionech EU značně liší. Politická řešení musí být šita na míru, neměla by být obecná;

  • účinné využívání evropských strukturálních fondů může pomoci s odstraňováním regionálních rozdílů ve vzdělávání a jejich dopadů;

  • je třeba systematičtěji shromažďovat údaje na subregionální úrovni, aby se zlepšila úroveň znalostí a aby mohli být tvůrci politik o tomto tématu informováni.

Více informací

Souhrn a úplné znění zprávy

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

PŘÍLOHA

Obr. 1: Lidé s nízkou úrovní dokončeného vzdělání (s nejvýše preprimárním, primárním a nižším sekundárním vzděláním jako  % obyvatel starších 15 let)

Regiony s nejvyšším podílem osob s nejvýše preprimárním, primárním a nižším sekundárním vzděláním (úroveň 0–2 klasifikace ISCED-97) jako  % obyvatel starších 15 let

Alentejo (PT)

78,4

Centro (PT)

78,2

Norte (PT)

77,7

Malta (MT)

74,2

Algarve (PT)

71,7

Extremadura (ES)

67,4

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

65,0

Castilla-La Mancha (ES)

64,8

Lisboa (PT)

64,5

Ionia Nissia (EL)

64,1

Regiony s podílem osob s nejvýše preprimárním, primárním a nižším sekundárním vzděláním (úroveň 0–2 klasifikace ISCED-97) jako  % obyvatel starších 15 let

Mecklenburg-Vorpommern (DE)

16,3

Brandenburg – Nordost (DE)

16,2

Sachsen-Anhalt (DE)

16,0

Bratislavský kraj (SK)

14,1

Brandenburg – Südwest (DE)

14,0

Leipzig (DE)

13,4

Thüringen (DE)

13,1

Dresden (DE)

13,0

Chemnitz (DE)

11,9

Praha (CZ)

10,7

Portugalský region Alentejo má nejvyšší procento obyvatel s nízkou kvalifikací. Praha v České republice je regionem EU s nejnižší mírou obyvatel s nízkou kvalifikací.

Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání z roku l997 (ISCED-97) rozděluje vzdělávání do těchto úrovní: úroveň 0 – preprimární vzdělávání; úroveň 1 – primární vzdělávání nebo první stupeň základního vzdělávání; úroveň 2 – nižší sekundární nebo druhý stupeň základního vzdělávání; úroveň 3 – (vyšší) sekundární vzdělávání; úroveň 4 – postsekundární vzdělávání nižší než terciární; úroveň 5 – první stupeň terciárního vzdělávání; úroveň 6 – druhý stupeň terciárního vzdělávání.

Obr. 2: Celoživotní učení – účast dospělých ve věku 25–64 let na

vzdělávání a odborné přípravě (jako % celkové populace)

Regiony s nejvyšší účastí dospělých ve věku 25–64 let na vzdělávání a odborné přípravě (jako % celkové populace)

Hovedstaden

19,2

Inner London

16,1

Midtjylland

15,8

Highlands and Islands

15,2

Syddanmark

15,0

Sjælland

14,9

Nordjylland

14,2

Etelä-Suomi

13,8

Åland

13,6

Västsverige

12,8

Regiony s nejnižší účastí dospělých ve věku 25–64 let na vzdělávání a odborné přípravě (jako % celkové populace)

Severozapaden

0,27

Notio Egeo

0,39

Sterea Ellada

0,45

Yugoiztochen

0,45

Severoiztochen

0,47

Yuzhen tsentralen

0,50

Severen tsentralen

0,52

Ionia Nisia

0,52

Vorio Egeo

0,60

Sud – Muntenia

0,70

Dánský region Hovedstaden má nejvyšší podíl dospělých, kteří se účastní celoživotního učení, region Severozapaden v Bulharsku naopak nejnižší podíl.

Obr. 3: Osoby s terciárním vzděláním – (úrovně 5–6 klasifikace ISCED-97) jako % všech osob ve věku 15+

Regiony s nejvyšším podílem osob s terciárním vzděláním (úroveň 5–6 klasifikace ISCED-97) jako % všech osob ve věku 15+

Inner London (UK)

41,8

Prov. Brabant Wallon (BE)

38,1

Stockholm (SE)

34,5

País Vasco (ES)

34,3

Prov. Vlaams-Brabant (BE)

34,1

Utrecht (NL)

34,1

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE)

33,9

Île de France (FR)

33,0

Noord-Holland (NL)

32,8

Hovedstaden (DK)

32,3

Regiony s nejnižším podílem osob s terciárním vzděláním (úroveň 5–6 klasifikace ISCED-97) jako % všech osob ve věku 15+

Basilicata (IT)

8,6

Centro (PT)

8,5

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT)

8,5

Puglia (IT)

8,4

Alentejo (PT)

8,4

Valle d'Aosta (IT)

8,3

Nord-Est (RO)

8,2

Sud-Est (RO)

7,5

Sud – Muntenia (RO)

7,1

Severozápad (CZ)

7,0

Regionem s nejvyšší mírou osob s terciárním vzděláním je Inner London ve Spojeném království; nejmenší podíl absolventů terciárního vzdělávání mají Severozápadní Čechy.


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site