Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. září 2012

Zpráva poukazuje na hlavní zeměpisné rozdíly ve vzdělávání

To, kde žijete, může podle nové zprávy Evropské komise významně ovlivnit vaše vzdělávání a vyhlídky do budoucna. Zpráva s názvem „Mind the Gap - education inequality across EU regions“ upozorňuje na významné rozdíly ve  vzdělávacích příležitostech a výsledcích jak v rámci jednotlivých států, tak v celoevropském srovnání. Zdá se, že největší rozdíly v dosaženém vzdělání panují mezi severem a jihem: nejvyšší podíl lidí s nízkou kvalifikací (s nižším sekundárním vzděláním nebo nižší kvalifikací) lze nalézt především v jihoevropských regionech, zejména v Portugalsku a Španělsku. Naopak regiony s nejnižší mírou lidí s nízkou kvalifikací se většinou nacházejí ve Spojeném království, Belgii, Nizozemsku a Švédsku. Geografická nerovnováha ve vzdělávání přetrvává navzdory tomu, že se členské státy zavázaly podporovat rovnováhu ve vzdělávání a odborné přípravě. Tato zpráva, jež je první svého druhu, vyzývá země EU, aby více usilovaly o odstranění těchto nerovností.

Všichni Evropané by měli mít přístup k vysoce kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, a to bez ohledu na to, kde žijí. Nastal čas, abychom splnili dané závazky. Vyřešit problém zeměpisné nerovnováhy ve vzdělávání je nezbytným předpokladem pro dosažení vyváženého regionálního rozvoje a sociální soudržnosti a k tomu cíli také můžeme – a měli bychom – využívat zdroje z Evropských strukturálních fondů,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Zpráva dále uvádí, že regiony s nejvyšším podílem osob s terciárním vzděláním (bakalářským, magisterským nebo ekvivalentním vzděláním) se většinou nacházejí ve Spojeném království, Nizozemsku, v severním Španělsku a na Kypru. Regiony s nejnižším podílem absolventů terciárního vzdělávání jsou v Itálii, Portugalsku, Rumunsku a v České republice. Zpráva rovněž zdůrazňuje významné rozdíly mezi regiony, pokud jde o účast dospělých na celoživotním učení.

Další kroky

Komise v listopadu schválí svoji strategii nazvanou „Přehodnocení dovedností“, ve které zdůraňuje naléhavost řešení zeměpisných rozdílů v oblasti vzdělávání. V roce 2013 předloží další podklady a členským státům poskytne politické poradenství zaměřené na metody vyrovnávání rozdílů ve vzdělávání a odborné přípravě. Druhá zpráva o zeměpisných rozdílech v oblasti vzdělávání v EU bude zveřejněna v roce 2013.

Regionální rozdíly v rámci členských států

  • Studenti v terciárním vzdělávání jako podíl obyvatelstva ve věku 20–24: největší regionální rozdíly jsou v Belgii (nejlepší: hlavní město Brusel, 120,7 %*; nejhorší: Provincie Lucembursko, 23,4 %), v České republice (nejlepší: Praha, 100 %; nejhorší: Střední Čechy, 5, 6 %) a v Rakousku (nejlepší: Vídeň, 100 %; nejhorší: Voralberg, 7,3 %). * Podíl může přesahovat 100 % v regionech s větším počtem institucí terciárního vzdělávání (obvykle se jedná o regiony hlavních měst), které přitahují mnoho studentů z jiných oblastí a velký počet studentů starších než 20–24 let.

  • Zeměpisná dostupnost terciárního vzdělávání – podíl osob, které žijí více než 60 minut od nejbližší vysoké školy: největší rozdíly mezi regiony s nejlepší a nejhorší dostupností jsou ve Španělsku (nejlepší: Madrid a País Vasco, 0 %; nejhorší: Ceuta, 99,7 %), bezprostředně následovaném Řeckem (nejlepší: Attika, 1,2 %; nejhorší: Ditiki Makedonia, 100 %), dále pak ve Finsku (nejlepší: Etelä-Suomi, 1,2 %; nejhorší: Åland, 88,5 %) a Bulharsku (nejlepší: Yugozapaden, 14,4 %; nejhorší: Severozapaden, 97,4 %).

  • Podíl absolventů terciárního vzdělávání mezi obyvateli ve věku 15 let a více: v osmi členských státech činí rozdíl mezi nejlepším a nejhorším regionem více než 15 procentních bodů. Největší rozdíly jsou ve Spojeném království (23,4 procentních bodů, nejlepší: Inner London, 41,8 %; nejhorší: Tees Valley a Durham, 18.4 %), ve Francii (21,3 procentních bodů, nejlepší: Île de France, 33 %; nejhorší: Korsika, 11,7 %), České republice (18,8 procentních bodů, nejlepší: Praha, 25,8 %; nejhorší: Severozápad, 7 %), Španělsku (17, 6 procentních bodů, nejlepší: País Vasco, 34,3 %; nejhorší: Extremadura, 16,7 %), na Slovensku (17, 1 procentních bodů, nejlepší: Bratislavský kraj, 27,2 %; nejhorší: Východné Slovensko, 10,1 %) a v Rumunsku (15,4 procentních bodů, nejlepší: Bucureşti–Ilfov, 22,5 %; nejhorší: Sud-Muntenia, 7,1 %).

  • Podíl obyvatel s nízkou úrovní dosaženého vzdělání: největší regionální rozdíly jsou ve Francii (nejlepší: Alsasko, 32,9 %; nejhorší: Korsika, 60,1 %), v Řecku (nejlepší: Attika, 37 %; nejhorší: Ionia Nisia, 64,1 %), ve Španělsku (nejlepší: Madrid, 44,2 %; nejhorší: Extremadura, 67,4 %), v Rumunsku (nejlepší: Bucureşti–Ilfov, 21,9 %; nejhorší: severovýchod země, 42,8 %) a v Německu (nejlepší: Chemnitz, 11,9 %; nejhorší: Brémy, 30,6 %).

  • Účast dospělých na celoživotním učení: vůbec největší regionální rozdíly jsou ve Spojeném království (nejlepší: Inner London, 16,1 % populace ve věku 25–64 let se účastní celoživotního učení; nejhorší: Severní Irsko, 5.7 %).

Souvislosti

Zprávu s názvem „Mind the Gap - education inequality across EU regions“ vypracovala pro Evropskou komisi síť expertů v oblasti sociálních aspektů vzdělávání a odborné přípravy (NESSE), v jejímž čele stojí Dr. Dimitris Ballas z univerzity v Sheffieldu (UK).

Zpráva vychází z údajů Eurostatu a obsahuje více než 100 map, které zobrazují regionální rozdíly. U každého ukazatele identifikuje deset nejlepších a nejhorších regionů EU. Dále se ve zprávě konstatuje, že:

  • regionální rozdíly ve vzdělávání brání vyváženému regionálnímu rozvoji a hospodářskému růstu;

  • regionální rozdíly ve vzdělávání přispívají ke zvyšování nerovností mezi regiony EU; kromě toho podporují „odliv mozků“ do rozvinutějších regionů;

  • povaha, rozsah a dopady nerovností ve vzdělávání se v různých regionech EU značně liší. Politická řešení musí být šita na míru, neměla by být obecná;

  • účinné využívání evropských strukturálních fondů může pomoci s odstraňováním regionálních rozdílů ve vzdělávání a jejich dopadů;

  • je třeba systematičtěji shromažďovat údaje na subregionální úrovni, aby se zlepšila úroveň znalostí a aby mohli být tvůrci politik o tomto tématu informováni.

Více informací

Souhrn a úplné znění zprávy

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

PŘÍLOHA

Obr. 1: Lidé s nízkou úrovní dokončeného vzdělání (s nejvýše preprimárním, primárním a nižším sekundárním vzděláním jako  % obyvatel starších 15 let)

Regiony s nejvyšším podílem osob s nejvýše preprimárním, primárním a nižším sekundárním vzděláním (úroveň 0–2 klasifikace ISCED-97) jako  % obyvatel starších 15 let

Alentejo (PT)

78,4

Centro (PT)

78,2

Norte (PT)

77,7

Malta (MT)

74,2

Algarve (PT)

71,7

Extremadura (ES)

67,4

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

65,0

Castilla-La Mancha (ES)

64,8

Lisboa (PT)

64,5

Ionia Nissia (EL)

64,1

Regiony s podílem osob s nejvýše preprimárním, primárním a nižším sekundárním vzděláním (úroveň 0–2 klasifikace ISCED-97) jako  % obyvatel starších 15 let

Mecklenburg-Vorpommern (DE)

16,3

Brandenburg – Nordost (DE)

16,2

Sachsen-Anhalt (DE)

16,0

Bratislavský kraj (SK)

14,1

Brandenburg – Südwest (DE)

14,0

Leipzig (DE)

13,4

Thüringen (DE)

13,1

Dresden (DE)

13,0

Chemnitz (DE)

11,9

Praha (CZ)

10,7

Portugalský region Alentejo má nejvyšší procento obyvatel s nízkou kvalifikací. Praha v České republice je regionem EU s nejnižší mírou obyvatel s nízkou kvalifikací.

Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání z roku l997 (ISCED-97) rozděluje vzdělávání do těchto úrovní: úroveň 0 – preprimární vzdělávání; úroveň 1 – primární vzdělávání nebo první stupeň základního vzdělávání; úroveň 2 – nižší sekundární nebo druhý stupeň základního vzdělávání; úroveň 3 – (vyšší) sekundární vzdělávání; úroveň 4 – postsekundární vzdělávání nižší než terciární; úroveň 5 – první stupeň terciárního vzdělávání; úroveň 6 – druhý stupeň terciárního vzdělávání.

Obr. 2: Celoživotní učení – účast dospělých ve věku 25–64 let na

vzdělávání a odborné přípravě (jako % celkové populace)

Regiony s nejvyšší účastí dospělých ve věku 25–64 let na vzdělávání a odborné přípravě (jako % celkové populace)

Hovedstaden

19,2

Inner London

16,1

Midtjylland

15,8

Highlands and Islands

15,2

Syddanmark

15,0

Sjælland

14,9

Nordjylland

14,2

Etelä-Suomi

13,8

Åland

13,6

Västsverige

12,8

Regiony s nejnižší účastí dospělých ve věku 25–64 let na vzdělávání a odborné přípravě (jako % celkové populace)

Severozapaden

0,27

Notio Egeo

0,39

Sterea Ellada

0,45

Yugoiztochen

0,45

Severoiztochen

0,47

Yuzhen tsentralen

0,50

Severen tsentralen

0,52

Ionia Nisia

0,52

Vorio Egeo

0,60

Sud – Muntenia

0,70

Dánský region Hovedstaden má nejvyšší podíl dospělých, kteří se účastní celoživotního učení, region Severozapaden v Bulharsku naopak nejnižší podíl.

Obr. 3: Osoby s terciárním vzděláním – (úrovně 5–6 klasifikace ISCED-97) jako % všech osob ve věku 15+

Regiony s nejvyšším podílem osob s terciárním vzděláním (úroveň 5–6 klasifikace ISCED-97) jako % všech osob ve věku 15+

Inner London (UK)

41,8

Prov. Brabant Wallon (BE)

38,1

Stockholm (SE)

34,5

País Vasco (ES)

34,3

Prov. Vlaams-Brabant (BE)

34,1

Utrecht (NL)

34,1

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE)

33,9

Île de France (FR)

33,0

Noord-Holland (NL)

32,8

Hovedstaden (DK)

32,3

Regiony s nejnižším podílem osob s terciárním vzděláním (úroveň 5–6 klasifikace ISCED-97) jako % všech osob ve věku 15+

Basilicata (IT)

8,6

Centro (PT)

8,5

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT)

8,5

Puglia (IT)

8,4

Alentejo (PT)

8,4

Valle d'Aosta (IT)

8,3

Nord-Est (RO)

8,2

Sud-Est (RO)

7,5

Sud – Muntenia (RO)

7,1

Severozápad (CZ)

7,0

Regionem s nejvyšší mírou osob s terciárním vzděláním je Inner London ve Spojeném království; nejmenší podíl absolventů terciárního vzdělávání mají Severozápadní Čechy.


Side Bar