Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 септември 2012 г.

Доклад на Европейската комисия разкрива сериозни различия между регионите на ЕС в равнището на образование

От това къде в Европа живеете може да зависи образователното ви равнище, както и какви ще бъдат перспективите пред вас — това сочи нов доклад, публикуван от Европейската комисия. Докладът, озаглавен „Mind the Gap - education inequality across EU regions“ („Внимание — различия! За несъответствията в равнището на образование между регионите на ЕС“), подчертава значителните неравенства, които съществуват между държавите членки, както и в самите тях, по отношение на образователните възможности и на резултатите, които се постигат в областта на образованието. По отношение на образователното равнище изглежда съществува разграничение между северните и южните региони, като най-висок процент на хората с ниска квалификация, със завършена прогимназиална степен на основно образование или по-ниска степен на образование, се наблюдава главно в южноевропейските региони и най-вече в Португалия и Испания. За разлика от това, регионите с най-малко хора с ниско образователно равнище се намират предимно в Обединеното кралство, Белгия, Нидерландия и Швеция. Географските различия в образованието продължават въпреки ангажиментите, поети от държавите членки за насърчаване на равнопоставеността в образованието и обучението. В първия по рода си доклад към държавите в ЕС се отправя призив за повече усилия за намаляване на тези различия. „Всички европейски граждани трябва да могат да се възползват от висококачествено образование и обучение независимо от това къде живеят. Време е поетите ангажименти да бъдат изпълнени. Преодоляването на географската неравнопоставеност в сферата на образованието е предпоставка за балансирано регионално развитие и социално сближаване. Европейските структурни фондове могат и трябва да бъдат мобилизирани като част от усилията за справяне с различията“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Докладът показва, че регионите с най-висок дял на лицата с висше образование (бакалавърска, магистърска или еквивалентна на тях степен) са предимно в Обединеното кралство, Нидерландия, Северна Испания и Кипър. Регионите с най-нисък процент на хората с висше образование са в Италия, Португалия, Румъния и Чешката република. В доклада се посочват също и значителните регионални несъответствия по отношение на участието на възрастните в ученето през целия живот.

Следващи стъпки

През ноември Комисията ще приеме стратегия за „Преосмисляне на уменията“, в която ще бъде подчертана необходимостта от преодоляване на географските несъответствия в областта на образованието. През 2013 г. Комисията ще представи допълнителни доказателства и ще осигури напътствия за държавите членки по прокарваната в областта политика, относно начина, по който да се подобри равнопоставеността в сферата на образованието и обучението. Също през 2013 г. ще бъде публикуван втори доклад за географските измерения на различията в образователното равнище в ЕС.

Регионални несъответствия в рамките на държавите членки

  • Студенти във висшето образование като процент от населението на възраст 20 ― 24 години: Белгия е страната с най-големи регионални несъответствия: стойността на този показател е 120.7 %* за Брюксел-столица спрямо 23.4 % за Провинция Люксембург, следвана от Чешката република, където стойността на показателя в Прага е 100 % спрямо 5,6 % в Střední Čechy) и Австрия, където стойността е 100 % във Виена спрямо 7,3 % във Voralberg. * Съотношението може да бъде над 100% в регионите, където има няколко висши учебни заведения (обикновено регионите в столиците), които привличат голям брой студенти, включително на възраст над 20 — 24 години.

  • „Географска достъпност на висшето образование“ – процент на хората, които живеят на повече от 60 минути път от най-близкия университет: най-големите различия между регионите с най-високи и най-ниски стойности на показателя са в Испания: 0 % в Мадрид и País Vasco спрямо 99,7 % в Ceuta. След Испания се нареждат Гърция ( 1,2% в Attiki спрямо 100 % в Ditiki Makedonia), Финландия: 1,2 % в Etelä-Suomi спрямо 88,5 % в Åland) и България (14,4% в Югозападен регион спрямо 97,4% в Северозападен регион).

  • Дял на завършилите висше образование от населението на възраст 15 години или повече: в осем държави членки е налице разлика от над 15 процентни пункта между показателите на най-добре и най-слабо представящите се региони. Най-голямата разлика е в Обединеното кралство (23,4 процентни пункта, като най-високи са стойностите в Inner London — 41,8 %, а най-ниски в Tees Valley и Durham — 18.4%); след него се нареждат Франция (21,3 процентни пункта с най-високи стойности в Île de France — 33 %, а най-ниски — в Corsica — 11,7 %), Чешката република (18,8 процентни пункта, като резултатът на Прага е 25,8 %, а Severozápad е с най-слаби резултати — 7 %), Испания (17,6 процентни пункта, като най-добре се представя País Vasco с 34,3 %, а най-слабо — Extremadura с 16,7%), Словакия (17,1 процентни пункта, като там показателите са 27,2 % за Bratislavský kraj и 10,1 % за Východné Slovensko) и Румъния (15,4 процентни пункта, с най-висок процент в Bucureşti–Ilfov — 22,5 % и най-нисък в Sud-Muntenia — 7,1 %).

  • Дял на населението с ниска степен на образование: по този показател най-голямото регионално неравновесие се наблюдава във Франция, където най-добре се представя Alsace с резултат от 32,9 %, а най-слабо— Corsica с резултат от 60,1 %. На следващо място се нареждат Гърция (най-високият процент е в Attiki — 37%, а най-ниският е в Ionia Nisia — 64 1 %), Испания (най-нисък е делът на това население в Мадрид — 44,2 %, а най-висок — в Extremadura, 67,4 %), Румъния (там най-добре се представя Bucureşti–Ilfov — 21,9%, а най-слабо — Nord-Est с 42,8 %) и Германия (най-добър резултат се наблюдава в Chemnitz — 11,9 %, а най-слаб — в Bremen, където делът на населението с ниска образователна степен е 30,6 %).

  • Участие на възрастните в ученето през целия живот: Обединеното кралство се отличава с най-същественото регионално несъответствие по този показател (най-високи са процентите в Inner London, където 16,1 % от населението на възраст 25—64 години участва в ученето през целия живот, докато неговият дял в Северна Ирландия е 5,7 %).

Контекст

Докладът „Mind the Gap - education inequality across EU regions“ е изготвен за Европейската комисия от мрежа от експерти по социалните аспекти в областта на образованието и обучението (NESSE). Ръководител на авторския екип е д-р Димитрис Балас от Шефийлдския университет в Обединеното кралство.

Докладът се позовава на данни на Евростат и съдържа над 100 карти, които илюстрират съществуващите различия между регионите. Посочени са челните 10 региона на ЕС, както и 10-те региона в края на класацията по всеки от разгледаните показатели. Ето още от ключовите констатации, направени в доклада:

  • регионалните несъответствия в областта на ученето възпрепятстват балансираното регионално развитие и икономическия растеж;

  • регионалните несъответствия в образованието задълбочават неравенството между регионите на ЕС. Те стимулират и „изтичането на мозъци“ към по-развитите региони;

  • естеството, мащабът и въздействието от неравнопоставеността в образованието се различават съществено между отделните региони на ЕС. Решенията в областта на политиката трябва да бъдат конкретни, а не общи;

  • ефективното използване на европейските структурни фондове може да допринесе за преодоляването на регионалните различия в областта на образованието и на последиците от тях;

  • необходим е по-систематичен подход при събирането на данни на равнището на подрегионите, чрез който да се повишат познанията като цяло, както и да се осигури съответно информиране на вземащите решения в областта на политиката по този въпрос.

За повече информация

Пълният текст на доклада и обобщение

Европейска комисия: образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фигура 1: Хора с ниска степен на образование (не по-висока степен от предучилищно, основно или прогимназиално образование като процент от населението на възраст над 15 години)

Региони с най-висок дял на хората, чиято степен на образование е не по-висока от предучилищно, основно или прогимназиално образование (нива 0—2, ISCED 1997 г.) като процент от населението на възраст над 15 години

Alentejo (PT)

78,4

Centro (PT)

78,2

Norte (PT)

77,7

Malta (MT)

74,2

Algarve (PT)

71,7

Extremadura (ES)

67,4

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

65,0

Castilla-La Mancha (ES)

64,8

Lisboa (PT)

64,5

Ionia Nissia (EL)

64,1

Региони с най-нисък дял на хората, чиято степен на образование е не по-висока от предучилищно, основно или прогимназиално образование (нива 0—2, ISCED 1997 г.) като процент от населението на възраст над 15 години

Mecklenburg-Vorpommern (DE)

16,3

Brandenburg – Nordost (DE)

16,2

Sachsen-Anhalt (DE)

16,0

Bratislavský kraj (SK)

14,1

Brandenburg – Südwest (DE)

14,0

Leipzig (DE)

13,4

Thüringen (DE)

13,1

Dresden (DE)

13,0

Chemnitz (DE)

11,9

Praha (CZ)

10,7

Най-висок е процентът на хората с ниско образователно равнище в региона Alentejo в Португалия. Прага (Чешката република) е регионът в ЕС, където има най-малко хора с ниска степен на образование.

Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 1997 г.) обхваща следните нива: ниво 0 — предучилищно образование; ниво 1 — начално образование или първи етап на основното образование; ниво 2 – прогимназиален етап на основното образование или втори етап на основното образование; ниво 3 – гимназиален етап на средното образование; ниво 4 — образование след средното образование, което не е висше образование; ниво 5 — първа степен на висше образование; ниво 6 - втора степен на висшето образование.

Фигура 2. Учене през целия живот — участие в образованието и обучението на възрастните лица във възрастовия диапазон 25 — 64 години (като процент от общото население)

Региони с най-висока степен на участие в образованието и обучението на възрастните лица във възрастовия диапазон 25 — 64 години (като процент от общото население)

Hovedstaden

19,2

Inner London

16,1

Midtjylland

15,8

Highlands and Islands

15,2

Syddanmark

15,0

Sjælland

14,9

Nordjylland

14,2

Etelä-Suomi

13,8

Åland

13,6

Västsverige

12,8

Региони с най-ниска степен на участие в образованието и обучението на възрастните лица във възрастовия диапазон 25 — 64 години (като процент от общото население)

Северозападен

0,27

Notio Egeo

0,39

Sterea Ellada

0,45

Югоизточен

0,45

Североизточен

0,47

Южен централен

0,50

Северен централен

0,52

Ionia Nisia

0,52

Vorio Egeo

0,60

Sud – Muntenia

0,70

В регион Hovedstaden В Дания се наблюдава най-високият процент на участие на възрастните в ученето през целия живот. Най-нисък е този процент в Северозападен регион в България.

Фигура 3: Лица с висше образование – (нива 5 - 6, ISCED 1997 г.) като процент от всички лица на възраст над 15 години

Региони с най-висок дял на хората с висше образование (нива 5 — 6, ISCED 1997 г.) като процент от всички лица на възраст над 15 години

Inner London (UK)

41,8

Prov. Brabant Wallon (BE)

38,1

Stockholm (SE)

34,5

País Vasco (ES)

34,3

Prov. Vlaams-Brabant (BE)

34,1

Utrecht (NL)

34,1

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE)

33,9

Île de France (FR)

33,0

Noord-Holland (NL)

32,8

Hovedstaden (DK)

32,3

Региони с най-нисък дял на хората с висше образование (нива 5 — 6, ISCED 1997 г.) като процент от всички лица на възраст над 15 години

Basilicata (IT)

8,6

Centro (PT)

8,5

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT)

8,5

Puglia (IT)

8,4

Alentejo (PT)

8,4

Valle d'Aosta (IT)

8,3

Nord-Est (RO)

8,2

Sud-Est (RO)

7,5

Sud – Muntenia (RO)

7,1

Severozápad (CZ)

7,0

Регионът, в който процентът на висшистите сред хората на възраст над 15 години е най-висок, е Inner London в Обединеното кралство; най-нисък е процентът на завършилите висше образование в регион Severozápad в Чешката република.


Side Bar