Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 september 2012

Blå tillväxt: Kommissionen lägger fram förslag för hållbar tillväxt från havs- och sjöfartssektorn

Alla sektorer av ekonomin måste bidra för att Europa ska kunna ta sig ur krisen. Ett meddelande om blå tillväxt som i dag antas av EU-kommissionen visar att det finns goda utsikter för ekonomisk tillväxt och sysselsättning inom havsekonomi och sjöfart, som kan bidra till den ekonomiska återhämtningen i Europa. Dessa ekonomiska sektorer sysselsätter 5,4 miljoner människor och bidrar till ett totalt bruttomervärde på omkring 500 miljarder euro. Till 2020 bör detta öka till 7 miljoner sysselsatta och nästan 600 miljarder euro i bruttomervärde. Kommissionen anser därför att de hinder som finns för tillväxten måste tas bort och smarta lösningar som ger en skjuts åt nya sektorer genomföras. Genom att främja havsforskning och innovation, stödja innovativa små och medelstora företag, fylla kompetensluckor och främja innovativa produkter och lösningar kan Europa frigöra den outnyttjade tillväxtpotential som finns i dess blå ekonomi och samtidigt skydda den biologiska mångfalden och miljön. Konkurrenskraften kommer att förbättras för traditionella sektorer som sjöfart och havs- och kustturism. Tillväxtsektorer och nya sektorer, som förnybar havsenergi och blå teknik, kan vara en nyckel till nya arbetstillfällen, renare energi och fler produkter och tjänster

Genom meddelandet inleds en process som ska ge den blå ekonomin en självklar plats på dagordningen för medlemsstater, regioner, företag och det civila samhället. Meddelandet beskriver hur medlemsstaternas och EU:s politik redan i dag stöder den blå ekonomin. Där anges också fem specifika områden med särskilt stor tillväxtpotential där riktade åtgärder kan ge ytterligare stimulans: i) havs-, kust- och kryssningsturism, ii) blå energi, iii) mineralresurser i havet, iv) vattenbruk och v) blå bioteknik.

Kommissionen kommer att ta flera initiativ under den närmaste tiden för att kartlägga och utveckla tillväxtpotentialen inom dessa områden, t.ex. genom meddelanden om kust- och havsturism, havsenergi, blå bioteknik och utvinning av mineraler i havet samt strategiska riktlinjer för vattenbruk. Samtliga dessa initiativ kommer att vidtas i samråd med medlemsstaterna och berörda aktörer.

– Alla delar av den europeiska ekonomin behövs för att ta oss igenom denna svåra period, säger EU-kommissionären för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki. Den blå ekonomin erbjuder goda möjligheter för hållbar ekonomisk tillväxt inom både etablerade och nya marina och maritima sektorer. Innovation, företagsamhet och dynamik präglar dessa delar av den europeiska ekonomin. Blå tillväxt handlar om att få alla – från EU-institutioner och medlemsstater till regioner och små och medelstora företag – att tillsammans arbeta för att lösa de problem som finns och säkerställa en produktiv och hållbar användning av det som våra hav har att erbjuda.

Bakgrund

Blå tillväxt är benämningen på det arbete som bedrivs inom ramen för EU:s integrerade havspolitik för att uppnå Europa 2020-strategins mål om smart och hållbar tillväxt för alla.

Kommissionen har med sin studie om blå tillväxt fått fram en heltäckande bild av havsekonomi och sjöfart i Europa när det gäller ekonomisk storlek och antal arbetstillfällen. Kommissionen har också undersökt hur dessa sektorer realistiskt sett kan komma att utvecklas under de närmaste åren och var det finns en särskild stor potential för innovation och nya arbetstillfällen.

Studien kom fram till att kust- och havsturism är den största havssektorn när det gäller bruttomervärde och sysselsättning. Den väntas växa med 2–3 % fram till 2020. Kryssningsturismen väntas sysselsätta 100 000 fler personer 2020 än 2010. Den globala installerade kapaciteten för havsenergi väntas den närmaste tiden fördubblas varje år, och kommersialiseringen av våg- och tidvattenteknik kommer att öka i takt med att kostnaderna för tekniken sjunker. Beräkningar visar att den globala årsomsättningen för utvinning av mineraler till havs väntas växa från nästan ingenting till 5 miljarder euro de närmaste tio åren och upp till 10 miljarder euro fram till 2030. Vattenbruket i EU kan bidra till en sund kosthållning om det växer i samma takt som i omvärlden. Det närmaste årtiondet kan sektorn för blå bioteknik börja tillhandahålla produkter för massmarknaden, som kosmetika, livsmedel, läkemedel, kemikalier och biobränslen.

Meddelandet om blå tillväxt kommer att vara ett av de viktigaste diskussionsämnena vid ministerkonferensen om den integrerade havspolitiken som hålls i Limassol på Cypern den 8 oktober 2012.

Lägesrapport om den integrerade havspolitiken

I en separat rapport som lades fram i dag kartlägger kommissionen hur den integrerade havspolitiken genomförts sedan 2007 och räknar upp alla initiativ som kommissionen tagit för att stödja en hållbar maritim utveckling. Den integrerade havspolitiken har ända från början syftat till att främja en hållbar utveckling av den europeiska havsekonomin genom att underlätta samarbete mellan alla maritima aktörer från alla sektorer och över gränserna. Se även:http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Mer information:

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar