Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. septembra 2012

Modra rast: Evropska komisija predstavlja možnosti za trajnostno rast v pomorskem sektorju

Evropa se lahko iz krize izkoplje le s pomočjo vseh sektorjev njenega gospodarstva. Evropska komisija je v danes sprejetem sporočilu o modri rasti predstavila obetavne znake gospodarske rasti in možnosti zaposlovanja v pomorskem gospodarstvu, ki prispevajo k oživitvi evropskega gospodarstva. Ta gospodarski sektor zaposluje 5,4 milijona ljudi in ustvari skupno bruto dodano vrednost približno 500 milijard evrov. Do leta 2020 se pričakuje povečanje zaposlenosti na 7 milijonov zaposlenih oziroma skoraj 600 milijard evrov. Komisija ugotavlja, da je treba odpraviti ovire, ki preprečujejo rast, in uvesti pametne rešitve za krepitev novih sektorjev. S spodbujanjem pomorskih raziskav in inovacij, podporo inovativnih malih in srednjih podjetij, pokrivanjem potreb po znanju in spretnostih ter spodbujanjem inovativnih izdelkov in rešitev lahko Evropa uporabi še neizkoriščen razvojni potencial modrega gospodarstva ter hkrati ohranja biotsko raznovrstnost in okolje. V tradicionalnih sektorjih, kot sta pomorski promet ter pomorski in obalni turizem, se bo povečala konkurenčnost. Rastoči in novonastali sektorji, kot sta pridobivanje obnovljive energije iz oceanov in modra biotehnologija, lahko postanejo ključni pri ustvarjanju novih delovnih mest, pridobivanju čistejše energije ter zagotavljanju več izdelkov in storitev.

Komisija z današnjim sporočilom začenja postopek, s katerim bo modro gospodarstvo uvrstila visoko na dnevni red držav članic, regij, podjetij in civilne družbe. V sporočilu navaja, kako države članice in politike EU že podpirajo modro gospodarstvo. V nadaljevanju opredeljuje pet posebnih področij z največjim potencialom za rast, na katerih bi z usmerjenimi ukrepi lahko še dodatno spodbudili razvoj: i) pomorstvo, obalni turizem in križarjenja, ii) modra energija, iii) morski mineralni viri, iv) ribogojstvo in v) modra biotehnologija.

Komisija bo v bližnji prihodnosti začela sklop pobud, s katerimi želi raziskati in povečati možnosti za rast na teh področjih. Med pobudami bodo tudi sporočila o obalnem in pomorskem turizmu, energiji oceanov, modri biotehnologiji in pomorskem rudarjenju ter strateške smernice o ribogojstvu. Vse pobude bo uresničevala v posvetovanju z državami članicami in ustreznimi zainteresiranimi stranmi.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „Vsi sektorji evropskega gospodarstva so pomembni pri premagovanju tega težkega obdobja. ‚Modro gospodarstvo‘ ponuja možnosti za trajnostno gospodarsko rast v tradicionalnih in novih pomorskih sektorjih, za katere so značilni inovacije, podjetništvo in dinamičnost. Bistvo modre rasti je vključitev vseh – institucij, držav članic, regij ter malih in srednjih podjetij – v prizadevanja za premagovanje sedanjih izzivov, da bomo zagotovili čim boljšo in trajnostno rabo bogastev naših morij in obale.“

Ozadje

Z modro rastjo prispeva celostna pomorska politika EU k doseganju ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Komisija je na podlagi študije o modri rasti izdelala celosten pregled gospodarske zmogljivosti in zaposlovanja v pomorskih sektorjih v Evropi, preučila pa je tudi, v kateri smeri bi se v prihodnjih letih dejansko lahko razvijali ti sektorji ter kje je poseben inovacijski potencial in največ možnosti za nova delovna mesta.

Študija ugotavlja, da je obalni in pomorski turizem v smislu bruto dodane vrednosti in zaposlovanja največji pomorski sektor, pričakuje pa se, da se bo do leta 2020 še povečal za 2 do 3 %. Na področju križarjenj se do leta 2020 v primerjavi z letom 2010 pričakuje 100 000 novih delovnih mest. Ker se bodo v bližnji prihodnosti nameščene svetovne zmogljivosti za izkoriščanje energije oceanov po napovedih vsako leto podvojile, se bo komercializacija tehnologij za uporabo energije valovanja in plimovanja z zmanjšanjem stroškov tehnologije povečala. Ocenjuje se, da bo celotni letni promet na področju pomorskega rudarjenja v naslednjih desetih letih zrasel s skoraj nič na 5 milijard evrov, do leta 2030 pa na 10 milijard evrov. Ribogojstvo EU bi lahko prispevalo k zdravi prehrani, če bi dosegli stopnjo rasti zunaj EU. V naslednjem desetletju naj bi na področju modre biotehnologije nastajali množični trgi za izdelke, kot so kozmetika, živila, farmacevtski izdelki, kemikalije in biogoriva.

Sporočilo o modri rasti bo ena glavnih tem razprave na ministrski konferenci o celostni pomorski politiki, ki bo 8. oktobra 2012 v ciprskem mestu Limassol.

Poročilo o napredku na področju celostne pomorske politike

Komisija je v posebnem poročilu, ki ga je sprejela danes, natančno ocenila napredek pri izvajanju celostne pomorske politike iz leta 2007 in navedla vse svoje pobude za trajnostno rast pomorskega sektorja. Cilj celostne pomorske politike že od vsega začetka je povečati trajnostni razvoj evropskega pomorskega gospodarstva s spodbujanjem medsektorskega in čezmejnega sodelovanja vseh pomorskih akterjev. Glej tudi: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Več informacij:

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar