Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. septembra 2012

Modrý rast: Komisia predstavuje vyhliadky udržateľného rastu v odvetviach morského a námorného hospodárstva

Európa potrebuje, aby k prekonaniu krízy prispeli všetky odvetvia jej hospodárstva. Európska komisia dnes prijala oznámenie o „Modrom raste“, v ktorom predstavuje sľubné náznaky hospodárskeho rastu a vyhliadky zamestnanosti v odvetviach morského a námorného hospodárstva, ktoré majú pomôcť oživeniu hospodárstva v Európe. Tieto odvetvia hospodárstva poskytujú pracovné miesta pre 5,4 milióna ľudí a prispievajú celkovou hrubou pridanou hodnotou približne 500 miliárd EUR. Do roku 2020 by sa tieto hodnoty mali zvýšiť na 7 miliónov pracovných miest a takmer 600 miliárd EUR pre celkovú hrubú pridanú hodnotu. Komisia v záujme využitia tohto potenciálu stanovuje potrebu odstrániť prekážky obmedzujúce rast a realizovať inteligentné riešenia na posilnenie nových odvetví. Podporou morského výskumu a inovácií a inovačných MSP, ako aj uspokojovaním potrieb v oblasti zručností a podporou inovačných výrobkov a riešení môže Európa uvoľniť nevyužitý potenciál rastu v rámci svojho modrého hospodárstva a zároveň zachovávať biodiverzitu a chrániť životné prostredie. Tradičné odvetvia ako námorná doprava a námorný a pobrežný cestovný ruch posilnia svoju konkurencieschopnosť. Kľúčovú úlohu z hľadiska vytvárania ďalších pracovných miest, čistejšej energie a väčšieho množstva výrobkov a služieb môžu zohrávať rastúce a rozvíjajúce sa odvetvia, akými sú napríklad energia z obnoviteľných zdrojov z oceánov a modré biotechnológie.

Dnešným oznámením sa začína proces, vďaka ktorému sa modré hospodárstvo stane neoddeliteľnou súčasťou programov členských štátov, regiónov, podnikov aj občianskej spoločnosti. Opisuje sa v ňom, ako členské štáty a politiky EÚ už podporujú modré hospodárstvo. Ďalej sa v ňom určujú konkrétne oblasti s osobitným potenciálom rastu, ktorým by cielené opatrenia mohli poskytnúť ďalší impulz: i) cestovný ruch na mori, v pobrežných oblastiach a na výletných lodiach, ii) modrá energia, iii) morské nerastné suroviny, iv) akvakultúra a v) modré biotechnológie.

V blízkej budúcnosti sa začne realizovať súbor iniciatív Komisie s cieľom preskúmať a rozvinúť rastový potenciál v týchto oblastiach vrátane oznámení o cestovnom ruchu v pobrežných oblastiach a na mori, energii oceánov, modrých biotechnológiách a morských nerastných surovinách, ako aj strategických usmernení pre akvakultúru. Všetky iniciatívy sa uskutočnia v konzultácii s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami.

Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová uviedla: Na prekonanie tohto ťažkého obdobia sú nevyhnutné všetky odvetvia európskeho hospodárstva. ,Modré hospodárstvo‘ ponúka príležitosti na udržateľný hospodársky rast v etablovaných aj rozvíjajúcich sa odvetviach morského a námorného hospodárstva. Pre tieto odvetvia európskeho hospodárstva sú príznačné inovácie, podnikanie a dynamika. Modrý rast je o tom, aby sa všetci – počnúc inštitúciami a členskými štátmi a končiac regiónmi a MSP – zapojili do úsilia prekonať existujúce problémy a zaistiť čo najproduktívnejšie a najudržateľnejšie využívanie zdrojov našich morí a pobreží.“

Súvislosti

Modrý rast je príspevkom integrovanej námornej politiky EÚ k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Komisia na základe svojej štúdie o modrom raste vypracovala komplexný prehľad hospodárskej veľkosti a zamestnanosti v odvetviach morského a námorného hospodárstva v Európe a takisto sa zaoberala otázkou, kam by tieto odvetvia mohli reálne smerovať v nasledujúcich rokoch a kde sa nachádza osobitný potenciál pre inovácie a nové pracovné miesta.

Zo štúdie vyplynulo, že cestovný ruch v pobrežných oblastiach a na mori predstavuje najväčšie odvetvie námorného hospodárstva z hľadiska hrubej pridanej hodnoty a zamestnanosti, a očakáva sa, že do roku 2020 sa zdvojnásobí a dosiahne 3 %. Podľa očakávaní cestovný ruch na výletných lodiach vytvorí v porovnaní s rokom 2010 100 000 nových pracovných miest do roku 2020. Keďže sa v blízkej budúcnosti očakáva každoročné zdvojnásobenie celosvetvovej inštalovanej kapacity energie oceánov, komerčné využitie technológií získavania energie z vĺn a prílivu sa posilní prostredníctvom zníženia nákladov na technológie. Podľa odhadov možno očakávať, že celkový ročný obrat ťažby morských nerastných surovín narastie v nasledujúcich 10 rokoch z takmer nuly na 5 miliárd EUR a do roku 2030 až na 10 miliárd EUR. Akvakultúra v EÚ by mohla prispieť k zdravému stravovaniu, ak by bolo možné dosiahnuť rovnakú mieru rastu ako mimo EÚ. V nasledujúcom desaťročí by sa odvetvie modrých biotechnológií mohlo stať dodávateľom výrobkov hromadnej spotreby vrátane kozmetických výrobkov, liekov, chemikálií a biopalív.

Oznámenie o modrom raste bude jedným z hlavných bodov diskusie počas cyperskej ministerskej konferencie o integrovanej námornej politike, ktorá sa bude konať v meste Limassol 8. októbra 2012.

Správa o pokroku pri vykonávaní integrovanej námornej politiky

Komisia dnes prijala aj osobitnú správu, v ktorej uvádza výsledky dosiahnuté pri vykonávaní integrovanej námornej politiky prijatej v roku 2007, ako aj všetky iniciatívy Komisie prijaté v záujme podpory udržateľného námorného rastu. Integrovaná námorná politika sa od svojho vytvorenia zameriava na posilnenie udržateľného vývoja európskeho námorného hospodárstva uľahčením spolupráce všetkých aktérov v tejto oblasti naprieč odvetviami a hranicami štátov. Pozri aj: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Ďalšie informácie:

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar