Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 13. septembrī

Komisija iepazīstina ar jūras nozaru ilgtspējīgas izaugsmes perspektīvām

Lai pārvarētu krīzi, Eiropai vajadzīgs visu tautsaimniecības nozaru devums. Šodien pieņemtajā paziņojumā par jūras nozaru izaugsmi Eiropas Komisija norāda uz daudzsološām pazīmēm, kuras liecina par to, ka ekonomikas izaugsme un nodarbinātības iespējas ar jūru saistītajās nozarēs veicinās Eiropas ekonomikas atlabšanu. Šajās tautsaimniecības nozarēs ir nodarbināti 5,4 milj. cilvēku, un to kopējā bruto pievienotā vērtība ir aptuveni 500 mljrd. eiro. Līdz 2020. gadam šie rādītāji varētu pieaugt attiecīgi līdz 7 milj. nodarbināto un nepilniem 600 mljrd. eiro. Komisija secina, ka šo potenciālu iespējams realizēt tad, ja tiek novērsti šķēršļi, kas kavē izaugsmi, un rasti pārdomāti risinājumi jaunu nozaru veicināšanai. Sekmējot jūras pētniecību un inovāciju, atbalstot novatoriskus MVU, nodrošinot vajadzīgās prasmes un rosinot novatorisku produktu un risinājumu izstrādi, Eiropa var atraisīt jūras nozaru neizmantoto izaugsmes potenciālu, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudzveidību un aizsargājot vidi. Tradicionālās nozares, piemēram, jūras transports un jūras un piekrastes tūrisms, kļūs konkurētspējīgākas. Augošās un jaunās nozares, piemēram, okeāna atjaunojamie energoresursi un jūras biotehnoloģija, var kļūt par panākumu atslēgu, nodrošinot vairāk darbvietu, tīrāku enerģiju un vairāk produktu un pakalpojumu.

Ar šodienas paziņojumu aizsākas process, kura gaitā jūras nozaru ekonomika ieņems stabilu vietu dalībvalstu, reģionu, uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības darba kārtībā. Tajā aprakstīts, kā dalībvalstu un ES rīcībpolitikas jau atbalsta jūras nozaru ekonomiku. Paziņojumā minētas piecas konkrētas jomas ar īpaši augstu izaugsmes potenciālu, kurās ar mērķtiecīgu rīcību varētu radīt papildu stimulu: i) jūras, piekrastes un kruīzu tūrisms, ii) jūras enerģētika, iii) jūras derīgie izrakteņi, iv) akvakultūra un v) jūras biotehnoloģija.

Tuvākajā nākotnē Komisija uzsāks vairākas iniciatīvas ar mērķi apzināt un izvērst izaugsmes potenciālu šajās jomās un sagatavos paziņojumus par piekrastes un jūras tūrismu, okeāna enerģētiku, jūras biotehnoloģiju un jūras derīgo izrakteņu ieguvi, kā arī stratēģiskas vadlīnijas par akvakultūru. Visas iniciatīvas paredz apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki teica: “Visām Eiropas ekonomikas nozarēm ir būtiska nozīme, palīdzot mums pārdzīvot šos grūtos laikus. Jūras nozaru ekonomika paver iespējas ilgtspējīgai izaugsmei gan tradicionālās, gan jaunās ar jūru saistītās jomās. Šīs Eiropas ekonomikas nozares raksturo inovācija, uzņēmējdarbība un dinamika. Jūras nozaru izaugsmes mērķis ir panākt, lai ikviens – sākot ar iestādēm un dalībvalstīm un beidzot ar reģioniem un MVU – strādātu ar mērķi pārvarēt pastāvošās grūtības un pēc iespējas produktīvāk un ilgtspējīgāk izmantotu jūras un piekrastes piedāvātās bagātības.”

Priekšvēsture

Jūras nozaru izaugsme ir ES integrētās jūrlietu politikas ieguldījums gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Pamatojoties uz Pētījumu par jūras nozaru izaugsmi, Komisija ir guvusi vispusīgu priekšstatu par jūras nozaru ekonomisko lielumu un nodarbinātību Eiropā, ieskicējusi šo nozaru faktiskās iespējas nākamajos gados un apzinājusi to īpašo potenciālu inovācijā un jaunu darbvietu radīšanā.

Pētījumā konstatēts, ka piekrastes un jūras tūrisms ir lielākā ar jūru saistītā nozare bruto pievienotās vērtības un nodarbinātības ziņā, un paredzams, ka līdz 2020. gadam tā pieaugs par 2–3 %, savukārt kruīzu tūrisms līdz 2020. gadam varētu nodrošināt 100 000 jaunu darbvietu salīdzinājumā ar 2010. gadu. Tā kā okeāna enerģijas uzstādītā jauda pasaulē tuvākajā nākotnē ik gadus divkāršosies, tehnoloģiju izmaksu samazināšanās atvieglos viļņu un plūdmaiņu tehnoloģiju komercializēšanu. Aplēses liecina, ka jūras derīgo izrakteņu ieguves gada apgrozījums pasaulē praktiski no nulles palielināsies līdz 5 mljrd. eiro nākamajos 10 gados un līdz 10 mljrd. eiro laikā līdz 2030. gadam. ES akvakultūras nozare var palīdzēt veselīgas pārtikas nodrošināšanā, ja vien tai izdosies sasniegt tādu pašu pieauguma tempu, kāds ir akvakultūrai ārpus ES. Nākamajos desmit gados jūras biotehnoloģiju nozarei būtu jākļūst par piedāvātāju plaša patēriņa produktu tirgos, tostarp kosmētikas, pārtikas produktu, farmaceitisko līdzekļu, ķīmisko vielu un biodegvielu tirgū.

Paziņojums par jūras nozaru izaugsmi būs viens no galvenajiem jautājumiem, ko apspriedīs Kiprā ministru konferencē par integrēto jūrlietu politiku, kura 2012. gada 8. oktobrī norisināsies Limasolā.

Progresa ziņojums par IJP

Šodien Komisija ir pieņēmusi atsevišķu ziņojumu, kurā tā izvērtē panākumus, kas gūti, īstenojot 2007. gada integrēto jūrlietu politiku, un uzskaita visas Komisijas iniciatīvas, kas uzsāktas ar mērķi atbalstīt ilgtspējīgu jūrniecības izaugsmi. Kopš integrētās jūrlietu politikas izveidošanas tās mērķis ir veicināt Eiropas jūras ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, sekmējot visu jūras ekonomikas dalībnieku sadarbību pāri nozarēm un robežām. Skatīt arī: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Plašāka informācija:

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar