Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 13 d., Briuselis

Mėlynasis augimas. Komisija pristato tvaraus jūrų ir jūrininkystės sektorių augimo perspektyvas

Kad Europa įveiktų krizę, būtinas visų jos ekonomikos sektorių indėlis. Šiandien priimtame komunikate „Mėlynasis augimas“ Europos Komisija pristato perspektyvias jūrų ir jūrininkystės sektorių ekonominio augimo gaires ir užimtumo didinimo planus, kurie padėtų atgaivinti Europos ūkį. Šiuose ūkio sektoriuose dirba 5,4 mln. žmonių, ir juose sukuriama bendroji pridėtinė vertė sudaro apie 500 mlrd. EUR. Iki 2020 m. šie skaičiai turėtų atitinkamai išaugti iki 7 mln. ir beveik 600 mlrd. EUR. Komisija nustatė, kad norint išnaudoti šį potencialą reikia pašalinti augimą stabdančias kliūtis ir įgyvendinti naujų sektorių plėtrai reikalingus pažangius sprendimus. Skatindama jūrų mokslinius tyrimus ir inovacijas, remdama novatoriškas MVĮ, spręsdama gebėjimų poreikio klausimą ir skatindama kurti naujoviškus produktus bei ieškoti naujų sprendimų, Europa gali pasinaudoti šiomis dar neišnaudotomis savo mėlynosios ekonomikos augimo galimybėmis, kartu apsaugodama biologinę įvairovę ir aplinką. Tokie tradiciniai sektoriai kaip jūrų transportas ir jūrų bei pakrančių turizmas taps konkurencingesni. Siekiant kurti naujas darbo vietas, užtikrinti švaresnę energiją, tiekti daugiau produktų ir teikti daugiau paslaugų, svarbus vaidmuo gali tekti tokiems augantiems ir naujiems sektoriams kaip vandenynų atsinaujinančioji energija ir mėlynosios biotechnologijos.

Šiandien paskelbtu komunikatu pradedamas procesas, kuris padės užtikrinti, kad mėlynoji ekonomika taptų svarbi valstybėms narėms, regionams, įmonėms ir pilietinei visuomenei. Jame aprašoma, kaip mėlynoji ekonomika jau remiama įgyvendinant valstybių narių ir ES politiką. Be to, nurodomos penkios konkrečios sritys, kuriose esama išskirtinių augimo galimybių ir kuriose imantis tikslinių veiksmų būtų suteiktos papildomos paskatos: i) jūrų, pakrančių ir kruizų turizmo, ii) mėlynosios energijos, iii) jūrų mineralinių išteklių, iv) akvakultūros ir v) mėlynųjų biotechnologijų.

Artimiausiu metu Komisija pasiūlys kelias iniciatyvas, skirtas augimo galimybėms tose srityse tirti ir vystyti, įskaitant komunikatus dėl pakrančių ir jūrų turizmo, vandenynų energijos, mėlynųjų biotechnologijų ir jūrų mineralų gavybos, taip pat strategines akvakultūros sektoriui skirtas gaires. Visos iniciatyvos bus vykdomos konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Visos Europos ekonomikos sritys yra labai svarbios, kad šiuo sunkiu laikotarpiu galėtume žengti pirmyn. Mėlynoji ekonomika siūlo tvaraus ūkio augimo tiek tradiciniuose, tiek naujuose jūrų ir jūrininkystės sektoriuose galimybes. Šie Europos ūkio sektoriai pasižymi novatorišku požiūriu, verslumu ir dinamiškumu. Mėlynasis augimas reiškia, kad visi – nuo institucijų ir valstybių narių iki regionų administracijų ir MVĮ – prisidėtų prie bendrų pastangų įveikti dabartinius sunkumus ir užtikrinti, kad mūsų jūrų ir vandenynų ištekliai būtų panaudojami kuo produktyviau ir tvariau.“

Pagrindiniai faktai

Mėlynasis augimas – tai ES integruotos jūrų politikos veiksmai, siekiant strategijoje „Europa 2020“ numatytų pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų.

Komisija, remdamasi Mėlynojo augimo tyrimu, išsamiai apžvelgė Europos jūrų ir jūrininkystės sektorių ekonominį mastą ir užimtumą šiuose sektoriuose. Be to, ji įvertino tikrąsias šių sektorių perspektyvas ateinančiais metais ir konkrečias inovacijų ir darbo vietų kūrimo galimybes.

Tyrime nustatyta, kad bendrosios pridėtinės vertės ir užimtumo atžvilgiu didžiausias jūrų sektorius yra pakrančių ir jūrų turizmo sektorius, kuris, kaip tikimasi, iki 2020 m. išaugs 2–3 %, o kruizų turizmo sektoriuje iki 2020 m. (palyginti su 2010 m.) bus sukurta 100 000 naujų darbo vietų. Kadangi numatoma, kad artimiausioje ateityje pasaulio vandenynų energijos įrengtasis pajėgumas kasmet turėtų padidėti du kartus, sumažinus su technologijomis susijusias išlaidas bangų ir potvynių bei atoslūgių energijos technologijos bus labiau priderinamos prie rinkos poreikių. Apskaičiuota, kad per ateinančius 10 metų metinė jūrų mineralų gavybos apyvarta galėtų išaugti nuo beveik nulio iki 5 mlrd. EUR, o iki 2030 m – iki 10 mlrd. EUR. ES akvakultūros sektorius galėtų prisidėti prie sveikos mitybos, jei būtų pasiektas toks augimo tempas, kokiu šis sektorius vystosi už ES ribų. Maždaug per artimiausią dešimtmetį mėlynųjų biotechnologijų sektorius turėtų tapti masinės gamybos produktų rinkų (pavyzdžiui, kosmetikos, maisto produktų, vaistų, cheminių medžiagų ir biokuro) tiekėju.

Komunikatas „Mėlynasis augimas“ bus vienas iš pagrindinių klausimų, kurie bus aptariami 2012 m. spalio 8 d. Limasolyje Kipro rengiamoje Ministrų konferencijoje dėl integruotos jūrų politikos.

Integruotos jūrų politikos pažangos ataskaita

Šiandien priimtoje atskiroje ataskaitoje Komisija apžvelgia 2007 m. integruotos jūrų politikos įgyvendinimo pažangą ir pateikia visas iniciatyvas, kurių ji ėmėsi siekdama paremti tvarų jūrų sektoriaus augimą. Nuo integruotos jūrų politikos sukūrimo pradžios siekiama skatinti tvarų Europos jūrų ekonomikos vystymąsi, sudarant palankias sąlygas bendradarbiauti visiems įvairių šalių ir skirtingų jūrų sektorių subjektams. Taip pat žr. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar