Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. syyskuuta 2012

Sininen kasvu: Komissio esittelee meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun näkymiä

Eurooppa tarvitsee taloutensa kaikkien alojen panoksen selviytyäkseen kriisistä. Tänään hyväksytyssä ”sinistä kasvua” koskevassa tiedonannossa Euroopan komissio esittelee meritalouden ja merenkulkualan tarjoamia lupaavia taloudellisen kasvun ja työllistymisen mahdollisuuksia, joilla voidaan edistää Euroopan taloudellista elpymistä. Nämä alat työllistävät 5,4 miljoonaa ihmistä, ja niiden tuoma bruttoarvonlisäys on noin 500 miljardia euroa. Vuoteen 2020 mennessä työpaikkojen määrän odotetaan nousevan 7 miljoonaan ja bruttoarvonlisäyksen lähes 600 miljardiin euroon. Jotta nämä mahdollisuudet voidaan hyödyntää, on poistettava kasvua hidastavat esteet ja otettava käyttöön älykkäitä ratkaisuja, joilla annetaan pontta uusien alojen kehittymiseen. Edistämällä merialan tutkimusta ja innovointia, tukemalla innovatiivisia pk-yrityksiä, kartoittamalla osaamistarpeita ja kannustamalla innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen Eurooppa voi valjastaa käyttämättömän potentiaalinsa sinisen kasvun edistämiseen samalla, kun varmistetaan biologisen monimuotoisuuden säilyminen ja meriympäristön suojelu. Tämä parantaa myös perinteisten alojen kuten meriliikenteen sekä meri- ja rannikkomatkailun kilpailukykyä. Kasvavat ja kehittyvät alat, kuten valtamerten uusiutuva energia ja sininen bioteknologia, voivat nousta avainasemaan uusien työpaikkojen luomisessa sekä puhtaamman energian ja uusien tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa.

Tämänpäiväinen tiedonanto on alkusysäys prosessille, jonka tavoitteena on sisällyttää sininen talous olennaisena osana jäsenvaltioiden, alueiden, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan toimintasuunnitelmiin. Tiedonannossa kuvaillaan, miten sininen talous otetaan huomioon jäsenvaltioiden ja EU:n nykyisissä politiikoissa. Sen jälkeen määritellään seuraavat viisi suuren kasvupotentiaalin erityisalaa, joilla kohdennetut toimet voivat tuottaa lisäarvoa: i) meri-, rannikko- ja risteilymatkailu, ii) sininen energia, iii) merten mineraaliresurssit, iv) vesiviljely sekä v) sininen bioteknologia.

Komissio aikoo lähitulevaisuudessa käynnistää useita aloitteita kyseisten alojen kasvupotentiaalin selvittämiseksi ja kehittämiseksi sekä laatia tiedonantoja, joissa käsitellään rannikko- ja merimatkailua, merienergiaa, sinistä teknologiaa ja merilouhintaa. Lisäksi on tarkoitus laatia strategiset suuntaviivat vesiviljelylle. Kaikista aloitteista kuullaan jäsenvaltioita ja asianomaisia sidosryhmiä.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki totesi asiasta seuraavaa: ”Tarvitsemme Euroopan kaikkien taloussektorien panostusta nykyisestä vaikeasta tilanteesta selviytyäksemme. Sininen talous tarjoaa mahdollisuuksia kestävään taloudelliseen kasvuun sekä perinteisillä että uusilla meri- ja merenkulkualoilla. Näille Euroopan taloussektoreille on ominaista innovointi, yrittäminen ja dynamismi. Sinisessä taloudessa on kyse siitä, että saamme kaikki toimijat instituutioista ja jäsenvaltioista aina alueisiin ja pk-yrityksiin asti toimimaan yhdessä, jotta pystymme vastaamaan nykyisiin haasteisiin ja varmistamaan, että merten ja rannikoiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään tuottavalla ja kestävällä tavalla.”

Tausta

Sinisellä kasvulla edistetään EU:n yhdennetyn meripolitiikan puitteissa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.

Komissio on toteuttamansa Blue Growth Study -tutkimuksen avulla kartoittanut Euroopan merialojen taloudellista kokoa ja työllisyystilannetta. Se on myös tarkastellut, millaisia tavoitteita näillä aloilla on tulevina vuosina mahdollista saavuttaa ja mistä on löydettävissä erityisiä innovointi- ja työllistymismahdollisuuksia.

Tutkimus osoitti, että rannikko- ja merimatkailu on bruttoarvonlisäyksen perusteella merialoista suurin, ja sen bruttoarvonlisäyksen oletetaan kasvavan 2–3 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Risteilymatkailun oletetaan puolestaan tuovan 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä (vuoteen 2010 verrattuna). Maailmanlaajuisen merienergian asennetun tehon oletetaan kaksinkertaistuvan vuosittain lähitulevaisuudessa, minkä ansiosta aalto- ja vuorovesiteknologian kaupallista hyödyntämistä voidaan teknologiakustannusten alenemisen myötä parantaa. Arvioiden mukaan merilouhinnan vuotuisen kokonaisliikevaihdon oletetaan kasvavan lähes nollasta 5 miljardiin euroon seuraavien 10 vuoden aikana ja jopa 10 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. EU:n vesiviljelyllä voidaan edistää terveellistä ruokavaliota, jos EU:ssa päästään samaan kasvuvauhtiin kuin sen ulkopuolella. Sinisen bioteknologian odotetaan tulevan vuosikymmenen aikana tarjoavan suuria mahdollisuuksia massatuotteiden, kuten kosmetiikan, elintarvikkeiden, lääkkeiden, kemikaalien ja biopolttoaineiden markkinoilla.

Sinistä kasvua koskeva tiedonanto on yksi pääaiheista yhdennettyä meripolitiikkaa koskevassa ministerikokouksessa, joka pidetään Kyproksen Limassolissa 8. lokakuuta 2012.

Yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva edistymiskertomus

Komissio arvioi tänään hyväksymässään erillisessä kertomuksessa vuonna 2007 käyttöön otetun yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa ja esittelee kaikki merialan kestävän kasvun edistämiseksi tekemänsä aloitteet. Yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena on alusta alkaen ollut edistää Euroopan meritalouden kehittämistä helpottamalla kaikkien merialan toimijoiden yhteistyötä eri alojen ja maiden välillä. Katso myös: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar