Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. september 2012

Meremajanduse kasv: komisjon tutvustab mere- ja merendusvaldkonna jätkusuutliku majanduskasvu väljavaateid

Kriisist väljatulekuks on kõikidel Euroopa majandusharudel vaja tegutseda. Täna vastu võetud teatises, milles käsitletakse meremajanduse kasvu, esitleb Euroopa Komisjon perspektiivikaid võimalusi majanduskasvu saavutamiseks ja töökohtade loomiseks mere- ja merendusvaldkonnas, et aidata Euroopa majandusel elavneda. Nendes majandusharudes on tööd 5,4 miljonile inimesele ja toodetakse kokku ligikaudu 500 miljardi euro ulatuses kogulisandväärtust. 2020. aastaks peaksid need arvud kasvama vastavalt 7 miljoni inimeseni ja 600 miljardi euroni. Sellise potentsiaali realiseerimiseks tuleb komisjoni hinnangul kõrvaldada majanduskasvu takistused ja rakendada nutikaid lahendusi uute sektorite arendamiseks. Merega seotud teadusuuringute ja innovatsiooni edendamisega, innovatiivsete VKEde toetamisega, vajalike oskuste arendamisega ning innovatiivsete toodete ja lahenduste soodustamisega on võimalik ära kasutada Euroopa meremajanduse kasvupotentsiaali ning säilitada samas elurikkus ja kaitsta keskkonda. Traditsioonilised sektorid, nagu meretransport ning mere- ja rannikuturism, muutuvad tänu sellele konkurentsivõimelisemaks. Edasiarenevatest ja uudsetest sektoritest, nagu mere taastuvenergia ja merebiotehnoloogia, võib saada võti, mis avab pääsu uute töökohtade, puhtama energia ning suurema toote- ja teenusevaliku juurde.

Tänase teatisega käivitatakse protsess, mis paigutab meremajanduse kindlalt liikmesriikide, piirkondade, ettevõtete ja kodanikuühiskonna plaanidesse. Teatises kirjeldatakse, kuidas liikmesriigid ja ELi poliitikavaldkonnad juba praegu toetavad meremajandust. Seejärel vaadeldakse viit konkreetset erilise kasvupotentsiaaliga valdkonda, kus sihipärane tegevus võib anda veel täiendava stiimuli. i) mere-, ranniku- ja kruiisiturism, ii) merest saadav energia, iii) merest saadavad mineraalid, iv) vesiviljelus ja v) merebiotehnoloogia.

Lähitulevikus käivitatakse mitmed komisjoni algatused nimetatud valdkondade kasvupotentsiaali uurimiseks ja arendamiseks. Avaldatakse ka teatised ranniku- ja mereturismi, mereenergia, merebiotehnoloogia ja merest mineraalide kaevandamise kohta ning strateegilised vesiviljelussuunised. Kõikide algatuste ettevalmistamise käigus konsulteeritakse liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmadega.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki märkis: „Kõik Euroopa majandusharud on olulised, et meid raskest etapist läbi aidata. Meremajandus pakub jätkusuutliku majanduskasvu võimalusi nii praegustes kui ka alles tekkivates mere- ja merendussektorites. Neid Euroopa majandussektoreid iseloomustab innovatsioon, ettevõtlikkus ja dünaamilisus. Meremajanduse kasv tähendab seda, et kõik alates ELi asutustest ja liikmesriikidest kuni piirkondade ja VKEdeni töötavad selle nimel, et lahendada praegused probleemid, mis takistavad meil kõige tootlikumalt ja säästvamalt kasutada meie merede ja rannikute pakutavat.”

Taustteave

Meremajanduse kasvu käsitlev teatis on ELi integreeritud merenduspoliitika raames loodud selleks, et saavutada tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid.

Komisjon on läbiviidud meremajanduse kasvu uuringu põhjal loonud tervikliku pildi Euroopa mere- ja merendussektori majanduslikust suurusest ja kasutamisest ning vaadelnud samuti seda, mis suunas need sektorid võiksid lähiaastatel realistlikult edasi liikuda ning kus leidub erilist potentsiaali innovatsiooniks ja uute töökohtade tekkeks.

Uuringust ilmnes, et ranniku- ja mereturism on kogulisandväärtuse ja tööhõive poolest kõige suurem merendussektor, mis võiks 2020. aastaks kasvada 2–3%. Samuti oodatakse 100 000 uue töökoha loomist kruiisiturismis 2020. aastaks võrreldes 2010. aasta tasemega. Praegu kogu maailmas installeeritud mereenergiavõimsus peaks lähiajal iga aastaga kahekordistuma. Laine- ja vooluenergiat kasutava tehnoloogia kommertsialiseerimine kiireneb tänu tehnoloogiakulude vähendamisele. Prognooside kohaselt võib merest mineraalide kaevandamise aastane üldkäive maailmas järgmise kümne aasta jooksul kasvada peaaegu olematust viie miljardi euroni ja aastaks 2030 kuni kümne miljardi euroni. ELi vesiviljelus võiks kaasa aidata tervisliku toitumise edendamisele, kui suudetaks saavutada samasugune kasvumäär kui väljaspool ELi. Järgmisel kümnendil peaks merebiotehnoloogia hakkama varustama masstooteturge, sh kosmeetikatoodete, toiduainete, ravimite, kemikaalide ja biokütuste turgu.

Meremajanduse kasvu käsitlev teatis võetakse ühe peamise teemana arutlusele integreeritud merenduspoliitika alasel ministrite konverentsil, mis toimub 8. oktoobril 2012 Küprosel Limassolis.

Integreeritud merenduspoliitika eduaruanne

Komisjon võttis täna vastu eraldi aruande, milles võetakse kokku 2007. aasta integreeritud merenduspoliitika rakendamisel saavutatud edu ning loetletakse kõik komisjoni algatused, mis on tehtud meremajanduse jätkusuutliku kasvu toetamiseks. Integreeritud merenduspoliitikaga on algusest peale soovitud suurendada Euroopa meremajanduse säästvat arengut, lihtsustades kõikide merendusega seotud osaliste piiri- ja sektoriülest koostööd. Vt ka: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Lisateave:

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar