Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Γαλάζια ανάπτυξη: Η Επιτροπή παρουσιάζει τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης από τους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας

Προκειμένου να αντεπεξέλθει στην κρίση, η Ευρώπη χρειάζεται τη συμβολή όλων των τομέων της οικονομίας της. Σε ανακοίνωση για το θέμα της «γαλάζιας ανάπτυξης» που εκδόθηκε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ελπιδοφόρες ενδείξεις για οικονομική ανάπτυξη και προοπτικές απασχόλησης στην θαλάσσια και ναυτιλιακή οικονομία, πράγμα που θα βοηθήσει την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Οι εν λόγω οικονομικοί τομείς που παρέχουν θέσεις εργασίας σε 5,4 εκατομμύρια άτομα και συνεισφέρουν συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους περίπου 500 δισ. ευρώ. Μέχρι το 2020, τα μεγέθη αυτά αναμένεται να αυξηθούν σε 7 εκατ. ευρώ και περίπου 600 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Για να αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και να εφαρμοστούν έξυπνες λύσεις για την ενίσχυση νέων τομέων. Με την προώθηση της θαλάσσιας έρευνας και καινοτομίας, με την υποστήριξη των καινοτόμων ΜΜΕ, με την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες και την ενθάρρυνση καινοτόμων προϊόντων και λύσεων, η Ευρώπη μπορεί να αποδεσμεύσει το αναξιοποίητο αναπτυξιακό δυναμικό που διαθέτει η γαλάζια οικονομία της, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι παραδοσιακοί τομείς όπως οι θαλάσσιες μεταφορές και ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οι αναπτυσσόμενοι και αναδυόμενοι τομείς, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια των ωκεανών και η γαλάζια βιοτεχνολογία, μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, καθαρότερης ενέργειας, και περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η σημερινή ανακοίνωση δρομολογεί μια διαδικασία η οποία θα τοποθετήσει τη γαλάζια οικονομία σε σημαντική θέση του προγράμματος των κρατών μελών, των περιφερειών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές των κρατών μελών και της ΕΕ υποστηρίζουν ήδη τη γαλάζια οικονομία. Στη συνέχεια, επισημαίνει πέντε τομείς με ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης στους οποίους η στοχοθετημένη δράση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο: i) θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός και τουρισμός με κρουαζιερόπλοια, ii) γαλάζια ενέργεια, iii) θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι, iv) υδατοκαλλιέργεια και v) γαλάζια βιοτεχνολογία.

Μια σειρά από πρωτοβουλίες της Επιτροπής θα ξεκινήσουν σύντομα με σκοπό τη διερεύνηση και την ανάπτυξη του αναπτυξιακού δυναμικού στους εν λόγω τομείς, όπου περιλαμβάνονται ανακοινώσεις για τον παράκτιο και τον θαλάσσιο τουρισμό, την ενέργεια των ωκεανών, τη γαλάζια βιοτεχνολογία και τη θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών, καθώς και στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια. Όλες οι πρωτοβουλίες θα αναληφθούν στο πλαίσιο διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους.

Η Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, δήλωσε τα εξής: «Όλα τα μέρη της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν ουσιώδη σημασία για να υπερνικήσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η «γαλάζια οικονομία» παρέχει ευκαιρίες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τόσο στους καθιερωμένους όσο και στους αναδυόμενους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας. Οι εν λόγω τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας χαρακτηρίζονται από καινοτομία, επιχειρηματικότητα και δυναμισμό. Η γαλάζια ανάπτυξη προϋποθέτει ότι όλοι –από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη ως τις περιφέρειες και τις ΜΜΕ – θα εργαστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπερνικήσουμε τις προκλήσεις με σκοπό την εξασφάλιση της πιο αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης αυτών που μας προσφέρουν οι θάλασσες και οι ακτές μας.»

Ιστορικό

Η γαλάζια ανάπτυξη είναι η συμβολή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Με βάση τη μελέτη της για τη γαλάζια ανάπτυξη (Blue Growth Study), η Επιτροπή δημιούργησε μια ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού μεγέθους και του μεγέθους της απασχόλησης των τομέων της θάλασσας και της ναυτιλίας στην Ευρώπη, και διερεύνησε επίσης τις κατευθύνσεις που θα μπορούσαν ρεαλιστικά να ακολουθήσουν οι εν λόγω τομείς κατά τα προσεχή έτη και το πού υπάρχει ιδιαίτερο δυναμικό για καινοτομία και νέες θέσεις εργασίας.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός τομέας όσον αφορά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και την απασχόληση και αναμένεται να μεγεθυνθεί κατά 2 έως 3% έως το 2020, ενώ ο τουρισμός με κρουαζιερόπλοια αναμένεται να δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2020 σε σύγκριση με το 2010. Δεδομένου ότι η παγκόσμια εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα στον τομέα της ενέργειας των ωκεανών αναμένεται να διπλασιάζεται σε ετήσια βάση στο εγγύς μέλλον, η οικονομική εκμετάλλευση των τεχνολογιών ενέργειας από τα κύματα και την παλίρροια θα ενισχυθεί μέσω της μείωσης του τεχνολογικού κόστους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της θαλάσσιας εξόρυξης ορυκτών αναμένεται να αυξηθεί από σχεδόν μηδέν σε 5 δισ. ευρώ κατά τα 10 επόμενα έτη και σε έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Η υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην υγιεινή διατροφή εάν ο ρυθμός μεγέθυνσης φτάσει αυτόν που υπάρχει εκτός της ΕΕ. Κατά την επόμενη δεκαετία, ο τομέας της γαλάζιας βιοτεχνολογίας αναμένεται ότι θα καταστεί προμηθευτής των μαζικών αγορών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των καλλυντικών, των προϊόντων διατροφής, των φαρμακευτικών προϊόντων, των χημικών προϊόντων και των βιοκαυσίμων.

Η ανακοίνωση για τη γαλάζια ανάπτυξη θα αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα προς συζήτηση κατά την υπουργική διάσκεψη της Κύπρου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό στις 8 Οκτωβρίου 2012.

Έκθεση προόδου για την ΟΘΠ

Σε χωριστή έκθεση της Επιτροπής που εκδόθηκε σήμερα, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής του 2007 και απαριθμεί όλες τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που ελήφθησαν για να στηρίξουν τη βιώσιμη θαλάσσια ανάπτυξη. Από τη στιγμή της δημιουργίας της, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική επιδιώκει να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής θαλάσσιας οικονομίας διευκολύνοντας τη συνεργασία όλων των παραγόντων του θαλάσσιου τομέα τόσο διατομεακά όσο και διασυνοριακά. Βλέπε επίσης: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar