Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. září 2012

Modrý růst: Komise představila výhledy na udržitelný růst v mořských a námořních odvětvích

K zvládnutí krize v Evropě musí přispět všechna odvětví její ekonomiky. Ve svém dnešním sdělení o „modrém růstu‟ Evropská komise představila slibné náznaky hospodářského růstu a vyhlídky na vznik pracovních míst v mořských a námořních odvětvích, které pomohou oživit evropskou ekonomiku. Tato hospodářská odvětví zaměstnávají 5,4 milionů lidí a vytvářejí hrubou přidanou hodnotu v celkové výši kolem 500 miliard eur. Do roku 2020 by to mělo být 7 milionů pracovních míst a téměř 600 miliard eur. Aby byl tento potenciál naplněn, rozhodla Komise, že musí být odstraněny překážky bránící růstu a zavedena inteligentní řešení na podporu nových odvětví. Povzbuzováním mořského výzkumu a inovací, podporou inovativních malých a středních podniků, zvyšováním odborných dovedností a podněcováním k hledání inovativních produktů a řešení může Evropa uvolnit nevyužitý potenciál růstu modré ekonomiky a zároveň zachovat biodiverzitu a chránit životní prostředí. Tradiční odvětví jako námořní doprava a námořní a pobřežní cestovní ruch díky tomu lépe obstojí před konkurencí. Rostoucí a nově vznikající odvětví jako využití obnovitelné energie oceánů a modrá biotechnologie se mohou stát klíčem k vytvoření dalších pracovních míst, k čistším energiím a většímu množství produktů a služeb.

Dnešním sdělením se zahajuje proces, na jehož konci bude mít modrá ekonomika své pevné místo v agendách členských států, regionů, podniků i v občanské společnosti. Popisuje, jak členské státy a politiky EU již dnes modrou ekonomiku podporují, a vymezuje pět konkrétních oblastí, jimž by mohla cílená opatření dodat další impuls: i) námořní a pobřežní cestovní ruch a výletní plavby, ii) modrá energie, iii) mořské nerostné suroviny, iv) akvakultura a v) modrá biotechnologie.

V nejbližší době bude spuštěno několik iniciativ Komise s cílem prozkoumat a rozvinout růstový potenciál těchto oblastí, včetně vydání sdělení o námořním a pobřežním cestovním ruchu, energii oceánů, modré biotechnologii a těžbě nerostných surovin z moře a dále stanovení strategických pravidel pro akvakulturu. Všechny iniciativy budou konzultovány s členskými státy a příslušnými zainteresovanými subjekty.

Maria Damanakiová, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, prohlásila: „Máme-li překonat toto těžké období, mají zásadní význam všechna naše ekonomická odvětví. Modrá ekonomika nabízí příležitosti k udržitelnému hospodářskému růstu v zavedených i nově vznikajících mořských a námořních odvětvích. Ta jsou charakteristická inovacemi, podnikáním a dynamikou. Modrý růst znamená, že všichni – od institucí a členských států po regiony a malé a střední podniky – musí pracovat na tom, abychom překonali současné problémy a zajistili, že vše, co nám naše moře a pobřeží nabízí, využijeme tím nejlepším a nejudržitelnějším způsobem.‟

Souvislosti

Prostřednictvím strategie modrého růstu pomáhá integrovaná námořní politika EU dosáhnout cílů strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst.

Na základě výsledků studie o modrém růstu Komise vytvořila komplexní obraz zaměstnanosti v mořských a námořních odvětvích v Evropě a jejich ekonomické velikosti a pokusila se o realistický odhad toho, kam by tato odvětví mohla v příštích letech směřovat a kde je největší potenciál pro inovace a vznik nových pracovních míst.

Studie odhalila, že námořní a pobřežní cestovní ruch představuje největší námořní odvětví co do hrubé přidané hodnoty a počtu pracovních míst a očekává se, že do roku 2020 poroste o 2 až 3 % ročně, zatímco v sektoru výletní plavby se mezi roky 2010 a 2020 předpokládá vznik 100 000 nových pracovních míst. Jelikož se očekává, že celosvětová instalovaná kapacita pro výrobu energie na moři se v nejbližších letech bude každý rok zdvojnásobovat, sníží se ceny technologií, aby se podnítil obchod s technologiemi na výrobu přílivové energie a energie z mořských vln. Co se týká těžby nerostných surovin z moře, podle odhadů naroste celosvětový roční obrat v příštích 10 letech prakticky z nuly na 5 miliard eur a do roku 2030 až na 10 miliard eur. Akvakultura v EU by pak mohla přispět k zdravé stravě obyvatelstva, pokud se podaří dosáhnout stejného tempa růstu jako mimo EU. V následující zhruba dekádě by se také sektor modré biotechnologie měl stát dodavatelem výrobků masové spotřeby včetně kosmetických a potravinových výrobků, léčiv, chemických látek a biopaliv.

Sdělení o modrém růstu bude jedním z hlavních diskusních témat ministerské konference o integrované námořní politice, která se bude konat 8. října  2012 v kyperském Limassolu.

Zpráva o pokroku integrované námořní politiky

V samostatné zprávě, vydané dnes, se Komise zabývá pokrokem v plnění integrované námořní politiky a vyjmenovává iniciativy, které byly přijaty na podporu udržitelného námořního rozvoje. Od svého přijetí v roce 2007 se integrovaná námořní politika snaží posílit udržitelný rozvoj evropské námořní ekonomiky tím, že napomáhá spolupráci všech zúčastněných stran napříč odvětvími a bez ohledu na hranice států. Viz také: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Další informace:

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar