Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 септември 2012 г.

Син растеж: Комисията представя перспективите за устойчив растеж, създаван от морския сектор и сектора на мореплаването

За да излезе от кризата, Европа се нуждае от приноса на всички сектори на своята икономика. В приетото днес съобщение относно „Синия растеж“ Европейската комисия представя обнадеждаващи признаци за перспективите за икономически растеж и заетост в икономиката на морския сектор и сектора на мореплаването, за да се помогне на икономическото възстановяване на Европа. Тези икономически сектори осигуряват работни места за 5,4 млн. души и допринасят с обща брутна добавена стойност в размер на около 500 млрд. евро. До 2020 г. те трябва да нараснат съответно на 7 млн. души и близо 600 млрд. евро. За реализиране на този потенциал Комисията констатира, че трябва да бъдат премахнати препятствията, спъващи растежа, и да бъдат приложени интелигентни решения за стимулиране на нови сектори. Чрез насърчаване на морските научни изследвания и иновации, оказване подкрепа на иновационните малки и средни предприятия, удовлетворяване на потребностите в областта на уменията и поощряване на иновационните продукти и решения Европа може да отключи неизползвания потенциал за растеж в синята си икономика, като същевременно съхранява биологичното разнообразие и опазва околната среда. Традиционните сектори, като морският транспорт и морският и крайбрежният туризъм, ще повишат конкурентоспособността си. Развиващите се и нововъзникващите сектори, като например възобновяемата енергия от океана и „сините“ биотехнологии, могат да станат ключ към създаването на повече работни места, към по-чиста енергия и повече продукти и услуги.

С днешното съобщение се слага началото на процес, който твърдо ще постави синята икономика в дневния ред на държавите членки, регионите, предприятията и гражданското общество. В съобщението се описва как държавите членки и политиките на ЕС вече подкрепят синята икономика. По-нататък в него се посочват пет конкретни области с особен потенциал за растеж, в които целевите действия биха могли да осигурят допълнителен стимул: i) морския, крайбрежния и круизния туризъм, ii) синята енергия, iii) морските минерални ресурси, iv) аквакултурите и v) сините“ биотехнологии.

В близко бъдеще ще стартира набор от инициативи на Комисията с цел проучване и развиване на потенциала за растеж в тези области, включващи съобщения относно крайбрежния и морския туризъм, океанската енергия, сините“ биотехнологии и добива на морски минерални ресурси, както и стратегически насоки относно аквакултурите. Всички инициативи ще бъдат предприети в консултация с държавите членки и съответните заинтересовани страни.

Комисарят по въпросите на рибарството и морското дело Мария Даманаки заяви: Всички части на европейската икономика са важни, за да ни дадат тласък за преодоляване на този труден период. „Синята икономика предлага възможности за устойчив икономически растеж както в утвърдените, така и във възникващите сектори, свързани с морето и мореплаването. Иновациите, предприемачеството и динамиката са характерни за тези сектори на европейската икономика. „Синият растеж“ означава всеки от институциите и държавите членки до регионите и МСП да работи за преодоляването на съществуващите предизвикателства, за да се гарантира най-продуктивното и устойчиво използване на това, което предлагат нашите морета и крайбрежни райони.

Контекст

„Синият растеж“е приносът на Интегрираната морска политика на ЕС към постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Въз основа на своето Проучване относно „синия растеж“ Комисията изгради цялостна картина на икономическите мащаби и заетостта в морския сектор и сектора на мореплаването в Европа и също така разгледа въпроса каква би могла да е реалната посока на развитие на тези сектори през следващите години и къде има особен потенциал за иновации и нови работни места.

Проучването установи, че крайбрежният и морският туризъм е най-големият свързан с морето сектор по брутна добавена стойност и заетост и се очаква той да нарасне с 23 % до 2020 г., а от круизния туризъм се очаква до 2020 г. да създаде 100 000 нови работни места в сравнение с 2010 г. Тъй като се очаква инсталираната мощност за получаване на енергия от океана в световен мащаб да се удвоява ежегодно в близко бъдеще, пазарната реализация на технологиите за получаване на енергия от вълните и от приливите и отливите ще се подобри чрез намаляване на разходите за технологии. Според приблизителни оценки общият годишен оборот в добива на морски минерални ресурси се очаква да нарасне практически от нула на 5 млрд. евро през следващите 10 години и до 10 млрд. евро в периода до 2030 г. Аквакултурите в ЕС могат да допринесат за здравословен хранителен режим, ако може да се постигне същият темп на растеж, както извън ЕС. През следващите десетина години секторът на „сините“ биотехнологии трябва да започне да снабдява пазарите на масови продукти, включително козметични, хранителни и фармацевтични продукти, химикали и биогорива.

Съобщението относно „Синия растеж“ ще бъде един от основните въпроси за обсъждане по време на предстоящата в Кипър Министерска конференция по въпросите на интегрираната морска политика, която ще се проведе в Лимасол на 8 октомври 2012 г.

Доклад за напредъка на Интегрираната морска политика

В отделен доклад, който прие днес, Комисията прави равносметка на постигнатия напредък в осъществяването на интегрираната морска политика от 2007 г. и изброява всички предприети от нея инициативи за подкрепа на устойчивия морски растеж. От самото си създаване Интегрираната морска политика се стреми да засили устойчивото развитие на европейската морска икономика чрез улесняване на междусекторното и трансграничното сътрудничество между всички участници, свързани с морското дело. Вж. също: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

За повече информация:

За контакт:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar