Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel/Strasbourg den 12 september 2012

Kommissionen föreslår nya befogenheter för ECB för banktillsyn som del av en bankunion

Dagens förslag om en gemensam tillsynsmekanism för banker i euroområdet är ett viktigt steg för att stärka EMU. Den nya mekanismen innebär att ECB får det yttersta ansvaret för specifika tillsynsuppgifter i fråga om den finansiella stabiliteten hos samtliga banker i euroområdet. Nationella tillsynsmyndigheter kommer att fortsätta spela en viktig roll när det gäller den dagliga tillsynen och förberedelserna och genomförandet av ECB-beslut. Kommissionen föreslår också att europeiska bankmyndigheten (EBA) utarbetar en heltäckande handbok för tillsynen i syfte att bevara den inre marknadens integritet och för att se till att banktillsynen i de 27 EU-länderna är enhetlig.

Kommissionen uppmanar också rådet och Europarlamentet att före 2013 anta dagens förslag på förordningar, tillsammans med de övriga tre delarna i en integrerad ”bankunion”: en enhetlig regelbok i form av kapitalkrav (se IP/11/915), harmoniserade insättningsgarantier (se IP/10/918) och ett europeiskt ramverk för rekonstruktion och avveckling (se IP/12/570).

- I dag har kommissionen lagt fram förslag till en gemensam europeisk tillsynsmekanism, vilket är ett viktigt steg på vägen mot en bankunion. Detta nya system, med Europeiska centralbanken i centrum och med de nationella tillsynsmyndigheterna som medaktörer, ska återställa tilltron till banktillsynen i euroområdet. Europaparlamentet kommer att spela en avgörande roll genom att garantera den demokratiska kontrollen. Vi bör göra det till en topp-prioritering att skapa en europeisk tillsynsmyndighet till början av nästa å. På så sätt kan vi också bereda vägen för beslut om att använda europeiska säkerheter för att rekapitalisera banker, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso, och tillägger att man vill bryta den onda cirkeln mellan staterna och deras banker. I framtiden ska bankernas förluster inte längre vältras över på allmänheten eller kasta tvivel på hela länders finansiella stabilitet.

- Banktillsynen måste bli effektivare i alla europeiska länder så att reglerna för den inre marknaden tillämpas enhetligt. Det blir ECB:s uppgift att se till att banker i Europa håller sig till sunda finansiella metoder. Vårt slutmål är att skattebetalarnas pengar inte ska användas för att rädda banker. Vi har föreslagit en mekanism som skiljer tillsynen från penningpolitiken inom ECB och har sett till att ECB ansvarar inför Europaparlamentet när det gäller bankens beslut om tillsyn, säger Michel Barnier, kommissionär med ansvar för den inre marknaden.

Dagens paket innehåller följande:

  • En förordning som ger ECB omfattande befogenheter i fråga om tillsyn av alla banker i euroområdet, med en mekanism som tillåter att länder utanför euroområdet kan ansluta sig frivilligt.

  • En förordning som anpassar den befintliga förordningen om EBA till den nya banktillsynen så att EBA:s beslutsfattande förblir balanserat och att EBA fortsätter att bevara den inre marknadens integritet.

  • Ett meddelande som innehåller kommissionens övergripande plan för bankunionen, med bland annat den enhetliga regelboken, den gemensamma tillsynsmekanismen, samt nästa steg som omfattar en mekanism för bankavveckling.

Specifika tillsynsuppgifter kommer att överföras till europeisk nivå inom euroområdet, framförallt de som är särskilt viktiga för att bevara den finansiella stabiliteten och upptäcka lönsamhetsrisker hos banker. ECB kommer att ansvara för godkännande av kreditinstitut, efterlevnad av krav på kapital, belåning och likviditet, samt tillsyn över finansiella konglomerat. ECB kommer att kunna vidta åtgärder på ett tidigt stadium när en bank bryter, eller riskerar att bryta, mot kapitalkrav genom att kräva att banken vidtar avhjälpande åtgärder.

ECB kommer att samarbeta med EBA inom ramen för det europeiska systemet för finansiell tillsyn. EBA:s roll kommer inte att förändras nämnvärt utan myndigheten kommer att vidareutveckla den enhetliga regelboken som ska gälla i de 27 medlemsstaterna och se till att tillsynsmetoderna är enhetliga inom unionen.

I fråga om banker med gränsöverskridande verksamhet som verkar både inom och utanför medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen, kommer dagens system för samordning av hemlandets och värdlandets tillsynsmyndighet att fortsätta som tidigare. I den mån ECB har tagit över tillsynen, kommer den att utföra uppgifterna för hemlandets och värdlandets myndigheter för samtliga deltagande medlemsstater.

Kommissionen siktar på att den gemensamma tillsynsmekanismen ska vara startklar den 1 januari 2013. För att övergången till den nya mekanismen ska bli smidig, planeras en infasningsperiod. Som ett första steg, från och med den 1 januari 2013, har ECB befogenhet att ta fullt tillsynsansvar för kreditinstitut, och då speciellt sådana som har tagit emot eller begärt offentliga medel. Från och med den 1 juli 2013 kommer alla banker med större betydelse för banksystemet att omfattas av ECB:s tillsyn. Infasningsperioden bör vara slutförd den 1 januari då den gemensamma tillsynsmekanismen omfattar alla banker.

Bakgrund

Tack vare den gemensamma valutan och den inre marknaden har EU:s banksektor vuxit och blivit allt mer integrerad. Många banker har utvecklat gränsöverskridande verksamhet och har vuxit ur sina inhemska marknader.

Det finns en särskild risk inom euroområdet för gränsöverskridande spridningseffekter vid bankkriser mot bakgrund av det gemensamma monetära ansvaret i euroområdet och en tätare finansiell integration. Att bara samordna den nationella banktillsynen räcker inte för euroområdet. Svaret finns i stället i ett integrerat system.

Vid Europeiska rådets möte och euroområdets toppmöte den 28-29 juni enades EU:s ledare om att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen som en av åtgärderna för att lösa den pågående krisen. En av de viktigaste byggstenarna för en djupare integration är bankunionen. Alla fyra delar av bankunionen är dock mycket viktiga (se MEMO/12/656 om bankunionen) och det bör fattas beslut om förslag som är under behandling före årets slut.

Det är viktigt att komma ihåg att medlemsstaternas beslutat att inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism är ett villkor för en eventuell direkt rekapitalisering av banker via europeiska stabilitetsmekanismen.

När de förslag som är under behandling fattats, består kommissionens nästa steg av ett förslag på en gemensam europeisk avvecklingsmekanism vars uppgift är att hantera gränsöverskridande bankavvecklingar och se till att skattebetalarnas pengar inte går till att rädda banker.

Se även MEMO/12/662

Mer information

Förslagen till rättsakter och meddelandet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Contacts :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar