Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj/Strasbourg, 12. septembra 2012

Komisija predlaga nova pooblastila ECB za bančni nadzor kot del bančne unije

Današnji predlogi za enotni mehanizem nadzora (SSM) nad bankami v območju evra pomenijo pomemben korak za krepitev ekonomske in monetarne unije (EMU). V novem enotnem mehanizmu ima končno odgovornost za posebne nadzorne naloge, povezane s finančno stabilnostjo vseh bank v območju evra, Evropska centralna banka (ECB). Nacionalni nadzorni organi bodo še naprej imeli pomembno vlogo pri vsakodnevnem nadzoru ter pri pripravi in izvajanju sklepov ECB. Komisija danes tudi predlaga, da Evropski bančni organ (EBA) oblikuje priročnik o enotnem nadzoru, da se ohrani celovitost enotnega trga in zagotovi skladnost pri bančnem nadzoru v vseh 27 državah članicah EU.

Komisija Svet in Evropski parlament poziva, naj skupaj z ostalimi tremi deli celovite „bančne unije“, tj. enotnim pravilnikom v obliki kapitalskih zahtev (glej IP/11/915), usklajenimi sistemi zajamčenih vlog (glej IP/10/918) ter enotnim evropskim okvirom za sanacijo in reševanje (glej IP/12/570), do konca leta 2012 sprejmeta danes predlagane predpise.

Predsednik Evropske komisije José-Manuel Barroso je povedal: Danes je Komisija predložila predloge za enotni evropski mehanizem nadzora, ki predstavlja pomemben korak pri ustanavljanju bančne unije. Ta novi sistem bo z Evropsko centralno banko na čelu in nacionalnimi nadzornimi organi povrnil zaupanje v nadzor nad bankami v območju evra. Evropski parlament bo imel odločilno vlogo pri zagotavljanju demokratičnega nadzora. Naša glavna prednostna naloga je, da bi evropski nadzorni organ začel delovati do začetka naslednjega leta. To bo tudi odprlo vrata za odločitve o uporabi evropskih varoval za dokapitalizacijo bank.“ Predsednik je še dodal: „Pretrgati želimo začarani krog med državami in bankami. V prihodnosti naj bi izgube bank ne postale več javni dolg ter tako ogrozile finančno stabilnost celih držav.

Komisar za notranji trg Michel Barnier je dejal: Da bi zagotovili dosledno uporabo pravil enotnega trga, mora bančni nadzor postati bolj učinkovit v vseh evropskih državah. ECB bo morala zagotoviti, da banke v območju evra ohranijo dobro finančno prakso. Naš končni cilj je prenehati uporabljati davkoplačevalski denar za finančno pomoč bankam. Dodal je še: Predlagali smo mehanizem, s katerim se pri ECB nadzor loči od monetarne politike, in zagotovili, da bo ECB odgovorna Evropskemu parlamentu za odločitve o nadzoru.

Današnji paket vsebuje:

  • uredbo o prenosu širokih pristojnosti za nadzor vseh bank v območju evra na ECB, skupaj z mehanizmom, ki državam, ki niso članice območja evra, omogoča, da se pridružijo prostovoljno,

  • uredbo, ki usklajuje obstoječo uredbo o EBA z novo ureditvijo bančnega nadzora, s čimer bi se zagotovilo nadaljnje uravnoteženo sprejemanje odločitev EBA, ki bo še naprej zagotavljal celovitost enotnega trga,

  • sporočilo, v katerem je opredeljena globalna vizija Komisije o bančni uniji, ki zajema enotni pravilnik in enotni mehanizem nadzora ter nadaljnje korake v smeri enotnega mehanizma za reševanje bank.

Posebne naloge nadzora bodo v območju evra prenesene na evropsko raven, in sicer zlasti tiste, ki so ključnega pomena za ohranjanje finančne stabilnosti in odkrivanje tveganj, povezanih s sposobnostjo preživetja bank. ECB bo odgovorna za naloge, kot so izdajanje dovoljenj kreditnim institucijam, upoštevanje kapitalskih zahtev, zahtev v zvezi s finančnim vzvodom in likvidnostnih zahtev ter izvajanje nadzora nad finančnimi konglomerati. Če bo obstajala nevarnost, da bi banke kršile regulatorne kapitalske zahteve ali če bi do takšnih kršitev že prišlo, bo ECB lahko izvedla ukrepe za zgodnje posredovanje ter od bank zahtevala, da sprejmejo sanacijske ukrepe.

ECB bo sodelovala z EBA v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora. Vloga EBA pa bo podobna njegovi današnji vlogi: nadaljeval bo z oblikovanjem enotnega pravilnika, ki se bo uporabljal v vseh 27 državah članicah in zagotavljal skladnost nadzornih praks v vsej Uniji.

Za čezmejne banke, ki delujejo v državah članicah, ki so udeležene v enotnem mehanizmu nadzora, in zunaj njih, bodo postopki usklajevanja med nadzornimi organi države izvora in države gostiteljice ostali nespremenjeni. Če bo ECB prevzela naloge nadzora, bo za vse države članice opravljala funkcijo nadzornega organa države izvora in države gostiteljice.

Komisija predlaga, da se enotni mehanizem nadzora uvede do 1. januarja 2013. Da bi se zagotovil nemoten prehod na novi mehanizem, bo ta uveden postopoma. Od 1. januarja 2013 bo lahko ECB prevzela polno odgovornost za nadzor nad kreditnimi institucijami, zlasti nad tistimi, ki so prejele javna sredstva ali pa so zanje zaprosile. Od 1. julija 2013 bo ECB nadzorovala vse banke velikega sistemskega pomena. Postopno uvajanje naj bi se končalo do 1. januarja 2014, ko bo enotni mehanizem nadzora zajemal vse banke.

Ozadje

Bančni sektor EU, ki sta ga spodbudila enotna valuta in enotni trg, se je povečal in postal vedno bolj celovit. Mnoge banke so razvile čezmejne dejavnosti in tako prerasle nacionalne trge.

Skupne monetarne pristojnosti v območju evra in tesnejše finančno povezovanje so v bančnih krizah v območju evra privedli do posebnih tveganj glede čezmejnih učinkov prelivanja. Usklajevanje nacionalnih sistemov bančnega nadzora za območje evra ne pride več v poštev, zato se je treba preusmeriti na integriran sistem.

Na zasedanju Evropskega sveta in vrha držav območja evra, ki je potekalo 28. in 29. junija, so vodje EU soglašali s poglobitvijo ekonomske in monetarne unije kot enim od sredstev za izhod iz sedanje krize. Bančna unija je eden temeljnih gradnikov v smeri globljega povezovanja in vsi štirje deli bančne unije imajo odločilen pomen (glej MEMO/12/656 o bančni uniji). Predloge v obravnavi bi bilo treba sprejeti do konca leta.

Treba je opozoriti, da je odločitev držav članic za vzpostavitev enotnega nadzornega mehanizma predpogoj za morebitno neposredno dokapitalizacijo bank v okviru Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM).

Kot naslednji korak po sprejetju dogovora glede predlogov v obravnavi, Komisija namerava predlagati enotni evropski mehanizem za reševanje, da bi učinkovito reševali čezmejne banke in se izognili stekanju davkoplačevalskega denarja v ta namen.

Glej tudi MEMO/12/662

Dodatne informacije

Besedila zakonodajnih predlogov in sporočila so na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar