Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel/Štrasburg 12. septembra 2012

Komisia ako súčasť bankovej únie navrhuje nové právomoci pre ECB v oblasti bankového dohľadu

Dnešné návrhy na vytvorenie jednotného mechanizmu dohľadu nad bankami v eurozóne sú významným krokom pri posilňovaní hospodárskej a menovej únie (HMÚ). V rámci nového jednotného mechanizmu bude konečnú zodpovednosť za osobitné úlohy dohľadu týkajúce sa finančnej stability všetkých bánk v eurozóne niesť Európska centrálna banka (ECB). Vnútroštátne orgány dohľadu budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri vykonávaní každodenného dohľadu a pri vypracovávaní a vykonávaní rozhodnutí ECB. Komisia dnes takisto navrhuje, aby Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vypracoval jednotný súbor usmernení na vykonávanie dohľadu s cieľom zachovať integritu jednotného trhu a zabezpečiť súlad pri vykonávaní bankového dohľadu vo všetkých 27 krajinách EÚ.

Komisia vyzýva Radu a Európsky parlament, aby dnešné navrhované nariadenia prijali do konca roka 2012 spolu s ďalšími tromi prvkami integrovanej „bankovej únie“. Ide o jednotný súbor pravidiel vo forme kapitálových požiadaviek (pozri IP/10/918), harmonizované systémy ochrany vkladov (pozri IP/11/915) a jednotný európsky rámec na ozdravenie bánk a riešenie ich problémov (pozri IP/12/570).

Predseda Európskej komisie José-Manuel Barroso uviedol: „Komisia dnes predložila návrhy na vytvorenie jednotného európskeho mechanizmu dohľadu, ktorý je významným krokom smerom k bankovej únii. Tento nový systém, ktorého ťažiskom bude Európska centrálna banka a ktorý bude zahŕňať vnútroštátne orgány dohľadu, obnoví dôveru v dohľad nad všetkými bankami v eurozóne. Pri zabezpečovaní demokratického dohľadu bude kľúčovú úlohu zohrávať Európsky parlament. Zavedenie európskeho orgánu dohľadu do začiatku budúceho roka by pre nás malo byť najvyššou prioritou. Tým sa pripraví pôda aj pre rozhodnutia, na základe ktorých sa použijú európske poistky na rekapitalizáciu bánk.“ Predseda dodal: „Chceme prelomiť začarovaný kruh, ktorý existuje medzi štátmi a ich bankami. V budúcnosti by sa straty bankárov už nemali premieňať na dlh občanov a nemali by tak ohrozovať finančnú stabilitu celých krajín.“

Komisár Michel Barnier zodpovedný za vnútorný trh vyhlásil: „V záujme zaistenia jednotného uplatňovania pravidiel jednotného trhu sa musí posilniť účinnosť bankového dohľadu vo všetkých európskych krajinách. Úlohou ECB bude zabezpečiť, aby banky v eurozóne dodržiavali riadne finančné postupy. Naším konečným cieľom je prestať využívať peniaze daňovníkov na záchranu našich bánk.“ Dodal: „Navrhli sme vytvoriť mechanizmus na oddelenie dohľadu od menovej politiky v rámci ECB a uistili sme sa, že ECB sa za svoje rozhodnutia v oblasti dohľadu bude zodpovedať Európskemu parlamentu.“

Dnešný balík opatrení zahŕňa:

  • Nariadenie, ktorým sa ECB udeľujú významné právomoci dohľadu nad všetkými bankami v eurozóne a ktoré zahŕňa mechanizmus umožňujúci nečlenským krajinám eurozóny zapojiť sa na dobrovoľnom základe.

  • Nariadenie, ktorým sa zosúlaďuje platné nariadenie o EBA s novým usporiadaním bankového dohľadu s cieľom zaistiť, aby rozhodovanie EBA ostalo vyvážené a aby EBA aj naďalej zachovával integritu jednotného trhu.

  • Oznámenie, v ktorom Komisia predstavuje svoju celkovú víziu bankovej únie, ktorej súčasťou je jednotný súbor pravidiel a jednotný mechanizmus dohľadu, ako aj ďalšie kroky zahŕňajúce jednotný mechanizmus na riešenie problémov bánk.

V eurozóne sa na európsku úroveň presunú osobitné úlohy dohľadu. Pôjde najmä o tie úlohy, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu z hľadiska zachovania finančnej stability a odhaľovania rizík ohrozujúcich životaschopnosť bánk. ECB bude zodpovedná za úlohy, akými sú napríklad udeľovanie povolení úverovým inštitúciám; dodržiavanie kapitálových požiadaviek a požiadaviek na pákový efekt a likviditu a vykonávanie dohľadu nad finančnými konglomerátmi. ECB bude môcť v prípade, že banka porušuje regulačné kapitálové požiadavky alebo keď hrozí, že ich poruší, vykonávať opatrenia včasnej intervencie tak, že bude od bánk požadovať prijatie nápravných opatrení.

ECB bude v rámci európskeho systému finančného dohľadu spolupracovať s EBA. Úloha EBA sa podstatne nezmení: bude aj naďalej vypracovávať jednotný súbor pravidiel platný pre všetkých 27 členských štátov a zabezpečovať jednotnosť postupov v oblasti dohľadu v celej Únii.

V prípade cezhraničných bánk pôsobiacich vnútri členských štátov zúčastnených na jednotnom mechanizme dohľadu aj mimo nich budú aj naďalej existovať súčasné postupy koordinácie medzi domovskými a hostiteľskými orgánmi dohľadu. ECB bude vykonávať funkcie domovského a hostiteľského orgánu pre všetky zúčastnené členské štáty v rozsahu, v akom preberie úlohy dohľadu.

Komisia navrhuje, aby sa jednotný mechanizmus dohľadu vytvoril do 1. januára 2013. V záujme hladkého prechodu na nový mechanizmus sa počíta s obdobím postupného zavádzania. Ako prvý krok sa ECB bude môcť od 1. januára 2013 rozhodnúť, že prevezme plnú zodpovednosť za vykonávanie dohľadu nad ktoroukoľvek úverovou inštitúciou. Pôjde najmä o tie úverové inštitúcie, ktoré prijali finančnú pomoc z verejných zdrojov alebo o ňu požiadali. Od 1. júla 2013 budú pod dohľadom ECB všetky banky veľkého systémového významu. Obdobie postupného zavádzania by sa malo skončiť do 1. januára 2014, keď sa jednotný mechanizmus dohľadu bude vzťahovať na všetky banky.

Súvislosti

Bankový sektor EÚ posilnený jednotnou menou a jednotným trhom dosiahol rast a väčší stupeň integrácie. Mnohé banky rozvinuli svoje činnosti až za hranice a trhy ich štátov ich rastu nestačili.

Vzhľadom na spoločnú menovú zodpovednosť v eurozóne a užšiu finančnú integráciu existujú v eurozóne špecifické riziká z hľadiska cezhraničných účinkov presahovania v prípade bankových kríz. Koordinácia bankového dohľadu jednotlivých štátov už pre eurozónu neprichádza do úvahy. Je potrebné prejsť na integrovaný systém.

Na samite Európskej rady a eurozóny, ktorý sa konal 28. – 29. júna, sa lídri EÚ dohodli na prehĺbení hospodárskej a menovej únie ako na jednom z riešení na prekonanie súčasnej krízy. Jedným z hlavných stavebných prvkov potrebných na prehĺbenie integrácie je banková únia, pričom všetky jej štyri prvky sú kľúčové (pozri MEMO/12/656 o bankovej únii). Predložené návrhy by sa mali prijať do konca roka.

Je dôležité pripomenúť rozhodnutie členských štátov, na základe ktorého je vytvorenie jednotného mechanizmu dohľadu základným predpokladom prípadnej priamej rekapitalizácie bánk z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS).

Po dosiahnutí dohody o predložených návrhoch Komisia v rámci ďalšieho kroku plánuje predložiť návrh na vytvorenie jednotného európskeho mechanizmu na riešenie problémov s cieľom účinne sa zaoberať otázkami cezhraničného riešenia problémov bánk a zabrániť využívaniu peňazí daňovníkov na záchranu bánk.

Pozri aj MEMO/12/662

Ďalšie informácie

Texty legislatívnych návrhov a oznámenia možno nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar