Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē un Strasbūrā, 2012. gada 12. septembrī

Banku savienības ietvaros Komisija ierosina jaunas ECB pilnvaras banku uzraudzībai

Šodien iesniegtie priekšlikumi vienotam eiro zonas banku uzraudzības mehānismam ir svarīgs solis ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanā. Jaunajā vienotajā mehānismā galīgā atbildība par noteiktiem uzraudzības pienākumiem, kas saistīti ar visu eiro zonas banku finansiālo stabilitāti, tiks uzticēta Eiropas Centrālajai bankai (ECB). Valstu uzraudzības iestādēm arī turpmāk būs svarīga loma ikdienas uzraudzības darbā un ECB lēmumu sagatavošanā un īstenošanā. Komisija šodien arī ierosina Eiropas Banku iestādei (EBI) izstrādāt vienotu uzraudzības rokasgrāmatu nolūkā saglabāt vienotā tirgus integritāti un nodrošināt banku uzraudzības saskaņotību visās 27 ES dalībvalstīs.

Komisija aicina Padomi un Eiropas Parlamentu līdz 2012. gada beigām pieņemt šodien iesniegtos priekšlikumus kopā ar pārējiem trim integrētas banku savienības komponentiem, proti, vienotu noteikumu kopumu, kas attiecas uz kapitāla prasībām (sk. IP/11/915), harmonizētām noguldījumu aizsardzības shēmām (sk. IP/10/918) un vienotu Eiropas sanācijas un noregulējuma sistēmu (sk. IP/12/570).

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: "Šodien Komisija iesniedza priekšlikumus vienotam Eiropas mēroga uzraudzības mehānismam, un tas ir būtisks solis banku savienības izveidē. Šī jaunā sistēma, kuras kodols ir Eiropas Centrālā banka un kurā iesaistītas valstu uzraudzības iestādes, atjaunos uzticību visu banku uzraudzībai eiro zonā. Demokrātiskas pārraudzības nodrošināšanā būtiska nozīme būs Eiropas Parlamentam. Par vienu no galvenajām prioritātēm mums jānosaka līdz nākamā gada sākumam izveidot Eiropas mēroga uzraudzības iestādi. Tas turklāt sagatavos pamatu lēmumiem, lai banku rekapitalizācijai varētu izmantot finansiālā atbalsta mehānismus." Komisijas priekšsēdētājs piebilda: "Mēs vēlamies pārraut aplamo saiti starp valstīm un to bankām. Turpmāk baņķieru zaudējumi vairs nedrīkstētu kļūt par iedzīvotāju parādu, kas tādējādi liek apšaubīt veselu valstu finansiālo stabilitāti."

Iekšējā tirgus komisārs Mišels Barnjē norādīja: "Lai panāktu vienotā tirgus noteikumu konsekventu piemērošanu, banku uzraudzībai jākļūst efektīvākai visās Eiropas valstīs. Tas būs ECB pienākums – garantēt, ka eiro zonas bankas ievēro pareizu finanšu praksi. Mūsu galīgais mērķis ir banku glābšanai vairs neizmantot nodokļu maksātāju naudu." Viņš turpināja: "Mēs esam iesnieguši priekšlikumu mehānismam, kurš paredz nodalīt ECB uzraudzības pienākumus no monetārās politikas un kurā noteikts, ka ECB par uzraudzības lēmumiem atbild Eiropas Parlamentam."

Šodien iesniegtais tiesību aktu kopums ietver:

  • regulu, ar kuru ECB piešķir plašas pilnvaras visu eiro zonas banku uzraudzībai, paredzot mehānismu, kas dod iespēju tam brīvprātīgi pievienoties arī dalībvalstīm ārpus eiro zonas;

  • regulu, ar ko pašreizējo EBI regulējumu pieskaņo jaunajai banku uzraudzības sistēmai ar mērķi garantēt, ka EBI lēmumu pieņemšana joprojām ir līdzsvarota un EBI joprojām saglabā vienotā tirgus integritāti;

  • paziņojumu, kurā izklāstīts Komisijas redzējums par banku savienību un kas aptver vienotu noteikumu kopumu, vienotu uzraudzības mehānismu un turpmākos pasākumus, kuros plānots vienots banku noregulējuma mehānisms.

Noteikti uzraudzības pienākumi eiro zonā tiks pārcelti Eiropas līmenī, jo sevišķi tie, kas ir būtiski finansiālās stabilitātes saglabāšanai un banku dzīvotspējas risku konstatēšanai. ECB turpmāk būs atbildīga par tādiem uzdevumiem kā kredītiestāžu darbības atļauju izsniegšana, atbilstības nodrošināšana kapitāla, saistību īpatsvara un likviditātes prasībām un finanšu konglomerātu uzraudzības īstenošana. Ja banka pārkāpj vai ir risks, ka tā varētu pārkāpt regulatīvās kapitāla prasības, ECB varēs īstenot agrīnas iejaukšanās pasākumus, nosakot prasību bankām veikt darbības stāvokļa uzlabošanai.

ECB sadarbosies ar EBI Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā. EBI uzdevumi būs līdzīgi kā šobrīd: tā turpinās darbu pie visām 27 dalībvalstīm piemērojama vienota noteikumu kopuma izstrādes un nodrošinās, ka uzraudzības prakse ir saskaņota visa Savienībā.

Attiecībā uz pārrobežu bankām, kas darbojas gan dalībvalstīs, kas iesaistījušās vienotā uzraudzības mehānismā, gan ārpus tām, turpinās darboties jau esošās izcelsmes/uzņēmējas valsts uzraudzības saskaņošanas procedūras. Tiktāl, ciktāl ECB pārņem uzraudzības pienākumus, tā attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm veiks gan izcelsmes, gan uzņēmējas valsts iestādes funkcijas.

Komisija ierosina izveidot vienoto uzraudzības mehānismu līdz 2013. gada 1. janvārim. Lai nodrošinātu sekmīgu pāreju uz jauno mehānismu, ir paredzēts pakāpeniskas ieviešanas periods. Pirmkārt, no 2013. gada 1. janvāra ECB varēs nolemt uzņemties visu uzraudzības atbildību pār visām kredītiestādēm, jo sevišķi tām, kuras ir saņēmušas vai lūgušas publiskā sektora finansējumu. No 2013. gada jūlija ECB uzraudzība attieksies uz visām sistēmiski svarīgajām bankām. Ieviešanas perioda beigas paredzētas 2014. gada 1. janvārī, kad vienotais uzraudzības mehānisms attieksies uz visām bankām.

Vispārīga informācija

Pateicoties vienotai valūtai un vienotam tirgum, ES banku nozare ir uzplaukusi un kļuvusi arvien integrētāka. Daudzas bankas ir attīstījušas pārrobežu darbību un pārsniegušas vietējā tirgus mērogu.

Ņemot vērā eiro zonas kolektīvo monetāro atbildību un ciešāku finansiālo integrāciju, uz to banku krīzes gadījumā attiecas specifiski riski saistībā ar negatīvās ietekmes izplatīšanās risku pārrobežu mērogā. Valstu īstenotās banku uzraudzības koordinēšana eiro zonā vairs nav tikai iespēja. Virzība uz integrētu sistēmu jau ir nepieciešamība.

Eiropadomes un eiro zonas samitā 28.–29. jūnijā ES līderi vienojās par ekonomiskās un monetārās savienības pastiprināšanu, kas ir viens no pasākumiem pašreizējās krīzes novēršanai. Viens no galvenajiem elementiem virzībā uz dziļāku integrāciju ir banku savienība. Visi četri banku savienības komponenti ir ārkārtīgi svarīgi (sk. MEMO/12/656 par banku savienību). Iesniegtie priekšlikumi būtu jāpieņem līdz gada beigām.

Ir svarīgi ņemt vērā dalībvalstu lēmumu vienota uzraudzības mehānisma izveidi izvirzīt par priekšnosacījumu iespējamai tiešai banku rekapitalizācijai, ko īsteno ar Eiropas stabilizācijas mehānismu.

Komisija paredz, ka pēc iesniegto priekšlikumu pieņemšanas nākamais solis būs priekšlikums par vienota Eiropas noregulējuma mehānisma izveidošanu, lai sekmīgi risinātu banku pārrobežu noregulējumu un novērstu nodokļu maksātāju naudas izmantošanu banku glābšanai.

Skatīt arī MEMO/12/662.

Papildu informācija

Tiesību aktu priekšlikumi un paziņojums ir pieejami šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar