Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 12 d., Briuselis / Strasbūras

Kuriant bankų sąjungą Komisija siūlo ECB suteikti naujus bankų priežiūros įgaliojimus

Šiandienos pasiūlymai sukurti bendrą euro zonos bankų priežiūros mechanizmą – svarbus žingsnis stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS). Pagal naująjį bendrą mechanizmą galutinė atsakomybė už specialias priežiūros užduotis, susijusias su visų euro zonos bankų finansiniu stabilumu, teks Europos Centriniam Bankui (ECB). Nacionalinės priežiūros institucijos ir toliau vaidins svarbų vaidmenį vykdant kasdienę priežiūrą ir rengiant bei įgyvendinant ECB sprendimus. Šiandien Komisija taip pat siūlo, kad Europos bankininkystės institucija (EBI) parengtų bendrą priežiūros vadovą, kurio tikslas – išsaugoti bendrosios rinkos vientisumą ir užtikrinti visų 27 ES valstybių bankų priežiūros nuoseklumą.

Komisija ragina Tarybą ir Europos Parlamentą iki 2012 m. pabaigos priimti šiandien pasiūlytus reglamentus ir kitas tris integruotos bankų sąjungos sudedamąsias dalis: bendras taisykles kapitalo reikalavimų forma (žr. IP/11/915), suderintas indėlių apsaugos sistemas (žr. IP/10/918) ir bendrą Europos bankų gaivinimo ir pertvarkymo sistemą (žr. IP/12/570).

Šiandien Komisija pateikė pasiūlymus sukurti bendrą Europos priežiūros mechanizmą. Tai esminis žingsnis bankų sąjungos link. Ši nauja sistema, kurioje pagrindinį vaidmenį vaidins Europos Centrinis Bankas ir dalyvaus nacionalinės priežiūros institucijos, atkurs pasitikėjimą visų euro zonos bankų priežiūra. Svarbus vaidmuo užtikrinant demokratinę priežiūrą teks Europos Parlamentui. Užtikrinti, kad Europos priežiūros institucija pradėtų veikti nuo kitų metų pradžios, turėtų būti svarbiausias mūsų prioritetas. Tai taip pat atvers kelią sprendimams imtis Europos finansinio stabilumo stiprinimo priemonių, kad būtų galima rekapitalizuoti bankus, – sakė Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso. – Siekiama nutraukti užburtą ratą, į kurį pateko valstybės ir jų bankai. Situacija, kai bankų nuostoliai tampa visų piliečių skola ir kyla abejonių dėl visos valstybės finansinio stabilumo, ateityje neturėtų pasikartoti.″

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier teigė: „Kad bendrosios rinkos taisyklės būtų taikomos nuosekliai, bankų priežiūra visose Europos šalyse turi būti veiksmingesnė. ECB bus pavesta užtikrinti, kad euro zonos bankai laikytųsi patikimos finansinės praktikos. Svarbiausias mūsų tikslas – užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai nebebūtų naudojami bankams gelbėti.″ Jis tęsė: „Pasiūlėme mechanizmą, pagal kurį Europos Centriniame Banke priežiūra atskiriama nuo pinigų politikos ir užtikrinama, kad už priežiūros sprendimus ECB atsiskaitytų Europos Parlamentui.″

Šiandienos rinkinį sudaro:

  • Reglamentas, kuriuo ECB suteikiami dideli visų euro zonos bankų priežiūros įgaliojimai, nustatant mechanizmą, prie kurio savanoriškai gali prisijungti euro neįsivedusios valstybės.

  • Reglamentas, kuriuo esamas EBI reglamentas suderinamas su nauja bankų priežiūros tvarka, siekiant užtikrinti, kad EBI sprendimų priėmimas liktų proporcingas ir kad EBI ir toliau išsaugotų bendrosios rinkos vientisumą.

  • Komunikatas, kuriuo nustatoma bendra Komisijos vizija dėl bankų sąjungos, įskaitant bendras taisykles ir bendrą priežiūros mechanizmą, taip pat tolesnius veiksmus, susijusius su bendru bankų pertvarkymo mechanizmu.

Specialios priežiūros užduotys euro zonoje bus perkeltos į Europos lygmenį, visų pirma tos, kurios yra labai svarbios siekiant išsaugoti finansinį stabilumą ir nustatyti pavojų bankų gyvybingumui. ECB bus atsakingas už tokias užduotis kaip kredito įstaigų veiklos leidimų suteikimas, atitiktis kapitalo, finansinio sverto ir likvidumo reikalavimams ir finansinių konglomeratų priežiūra. Kai bankas pažeis ar rizikuos pažeisti teisės aktais nustatytus kapitalo reikalavimus, ECB turės galimybę imtis ankstyvosios intervencijos priemonių ir reikalauti, kad bankai imtųsi taisomųjų veiksmų.

Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje ECB bendradarbiaus su EBI. EBI vaidmuo išliks panašus į dabartinį: ji ir toliau rengs visoms 27 valstybėms narėms taikomas bendras taisykles ir užtikrins, kad priežiūros praktika visoje Sąjungoje būtų nuosekli.

Tarpvalstybiniams bankams, veikiantiems tiek bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančiose, tiek jame nedalyvaujančiose valstybėse narėse, ir toliau bus taikomos dabar galiojančios buveinės ir priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijų koordinavimo procedūros. Tokiu mastu, kokiu ECB perima priežiūros užduotis, jis vykdys visų dalyvaujančių valstybių narių buveinės ir priimančiosios valstybės narės institucijos funkcijas.

Komisija siūlo bendrą priežiūros mechanizmą įdiegti iki 2013 m. sausio 1 d. Kad naujojo mechanizmo veikimo pradžia būtų sklandi, numatomas pereinamasis laikotarpis. Pirmiausia nuo 2013 m. sausio 1 d. ECB turės galimybę nuspręsti prisiimti visą atsakomybę už bet kokių kredito įstaigų (visų pirma tų, kurios gavo viešąjį finansavimą arba jo prašė) priežiūrą. Nuo 2013 m. liepos 1 d. visus didelės sisteminės svarbos bankus prižiūrės ECB. Pereinamasis laikotarpis turėtų baigtis 2014 m. sausio 1 d., kai bendras priežiūros mechanizmas apims visus bankus.

Pagrindiniai faktai

Bendrosios valiutos ir bendrosios rinkos skatinamas ES bankų sektorius augo ir tapo vis labiau integruotas. Daugelis bankų vykdo intensyvią tarpvalstybinę veiklą ir peraugo savo nacionalinių rinkų ribas.

Atsižvelgiant į bendrus monetarinius įsipareigojimus euro zonoje ir glaudesnę finansinę integraciją, euro zonoje kyla ypatingas pavojus, kad bankų krizės atveju neigiamos pasekmės gali išplisti į kitas valstybes nares. Nacionalinės bankų priežiūros koordinavimo euro zonoje nebepakanka. Būtina pereiti prie integruotos sistemos.

Birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos ir euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai susitarė stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą – tai vienas iš būdų dabartinei krizei įveikti. Viena iš pagrindinių tvirtesnės integracijos sudedamųjų dalių – bankų sąjunga. Visos keturios bankų sąjungos sudedamosios dalys yra labai svarbios (žr. MEMO/12/656 dėl bankų sąjungos). Pateikti pasiūlymai turėtų būti priimti iki metų pabaigos.

Svarbu atkreipti dėmesį į valstybių narių sprendimą nustatyti, kad bendras priežiūros mechanizmas yra išankstinė galimo tiesioginio bankų rekapitalizavimo taikant Europos stabilumo mechanizmą sąlyga.

Kai bus susitarta dėl pateiktų pasiūlymų, Komisija numato siūlyti sukurti bendrą Europos bankų pertvarkymo mechanizmą, kad būtų galima veiksmingai spręsti tarpvalstybinių bankų pertvarkymo klausimus ir užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai nebūtų naudojami bankams gelbėti.

Taip pat žr. MEMO/12/662

Daugiau informacijos

Teisės aktų pasiūlymų ir komunikato tekstus galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar