Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel/Strasbourg, 2012. szeptember 12.

A Bizottság a bankunió elemeként javasolja az EKB bankfelügyeleti hatáskörrel való felruházását

Az euróövezetben működő bankokra kiterjedő egységes felügyeleti mechanizmusra vonatkozó mai javaslatok a gazdasági és monetáris unió (GMU) megerősítésének fontos állomását jelentik. Az új egységes mechanizmus értelmében az Európai Központi Bank (EKB) viseli a végső felelősséget az euróövezeti bankok pénzügyi stabilitását érintő külön felügyeleti feladatokért. A nemzeti bankfelügyeletek továbbra is fontos szerepet játszanak majd a napi szintű felügyelet biztosításában, valamint az EKB határozatainak előkészítésében és végrehajtásában. A Bizottság a mai napon javaslatot tesz továbbá arra is, hogy az Európai Bankhatóság (EBH) a belső piac integritásának megőrzése és a 27 tagállam bankfelügyelete közötti összhang biztosítása érdekében dolgozzon ki egy egységes felügyeleti kézikönyvet.

A Bizottság felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy 2012 végére fogadja el a ma javasolt rendeleteket és az integrált bankunió másik három alkotóelemét: a tőkekövetelményekre vonatkozó egységes szabályrendszert (lásd IP/11/915), a harmonizált betétbiztosítási rendszert (lásd IP/10/918), valamint az egységes európai helyreállítási és szanálási keretrendszert (lásd IP/12/570).

José-Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott:„A mai napon a Bizottság bemutatta a bankunió létrehozásának egyik fő elemét jelentő egységes európai felügyeleti mechanizmusra vonatkozó javaslatait. Az új rendszer középpontjában az Európai Központi Bank áll, ugyanakkor a nemzeti felügyeleti hatóságok tevékenységére is épít. Célja az euróövezetben működő bankok felügyeletébe vetett bizalom helyreállítása. Az Európai Parlamentnek a demokratikus ellenőrzés biztosításában kell kulcsszerepet vállalnia. Az európai egységes felügyelet jövő év elejére történő létrehozását elsőrendű prioritásként kell kezelnünk. Ez a lépés nyithatja meg az utat az európai bankok pénzügyi mentőcsomagok segítségével történő újratőkésítéséhez is.” Hozzátette: „Ki akarunk törni az egymást kölcsönösen erősítő bankválságok és államadósság-növekedés ördögi köréből. A jövőben nem fordulhat elő, hogy a bankok veszteségeit az adófizetőkre hárítják, kockára téve ezzel az érintett tagállamok pénzügyi stabilitását.”

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Michel Barnier kijelentette: „A bankfelügyeletet valamennyi európai országban hatékonyabbá kell tenni annak érdekében, hogy biztosítható legyen az egységes piacra vonatkozó szabályok következetes alkalmazása. Az EKB feladata lesz gondoskodni arról, hogy az euróövezetben működő bankok hatékony pénzügyi gyakorlatokat alkalmazzanak. Célunk végeredményben az, hogy a jövőben elkerüljük az adófizetők pénzének a bankmentő akciókhoz történő igénybevételét.” Majd így folytatta: „Olyan mechanizmusra tettünk javaslatot, amely alapján az EKB-n belül elkülöníthetjük egymástól a felügyeleti funkciót és a monetáris politikát, emellett biztosítottuk, hogy az EKB az általa hozott felügyeleti határozatokért elszámolási kötelezettséggel tartozzon az Európai Parlament felé”.

A mai napon benyújtott csomag a következő elemeket tartalmazza:

  • Rendelet, amelynek értelmében az EKB átfogó hatáskört kap valamennyi euróövezeti bank felügyeletére; az egységes felügyeleti mechanizmushoz az euróövezeten kívüli országok önkéntes alapon csatlakozhatnak.

  • Rendelet, amely az Európai Bankhatóságra vonatkozó hatályos rendeletet összehangolja az új bankfelügyeleti rendszerrel annak érdekében, hogy az EBH-n belüli döntéshozatal kiegyensúlyozott maradjon, és az EBH a jövőben is megőrizze az egységes piac integritását.

  • Közlemény, amelyben a Bizottság ismerteti a bankunióra vonatkozó átfogó elképzeléseit, ideértve az egységes szabályrendszert és az egységes felügyeleti mechanizmust, valamint a küszöbön álló további intézkedéseket, például az egységes bankszanálási mechanizmust.

Az euróövezeten belül európai szintre emelik a külön felügyeleti feladatok, közöttük elsősorban azoknak a kulcsfontosságú feladatoknak az ellátását, amelyek a pénzügyi stabilitás megőrzésére és a bankok életképességét veszélyeztető kockázatok felderítésére irányulnak. Az EKB felelősségi körébe tartozik majd többek között a hitelintézetek engedélyezése, a tőkére, a tőkeáttételre és a likviditásra vonatkozó követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, továbbá a pénzügyi konglomerátumok összevont felügyelete. Az EKB számára lehetővé válik a korai beavatkozás, vagyis felszólíthatja az érintett bankokat korrekciós intézkedések megtételére olyan esetekben, amikor egy bank megsérti a szabályozói tőkekövetelményeket, vagy fennáll ennek kockázata.

Az EKB a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének keretében együttműködik majd az Európai Bankhatósággal. Az Európai Bankhatóság a mostanihoz hasonló feladatokat lát majd el: folytatja a valamennyi uniós tagállamra alkalmazandó egységes szabályrendszer kidolgozását, emellett biztosítja a felügyeleti gyakorlat Unió-szerte történő következetes alkalmazását.

A több országban tevékenykedő olyan bankok számára, amelyek az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő tagállamokban és más tagállamokban egyaránt aktívak, továbbra is a székhely szerinti és a fogadó tagállam felügyeleti hatóságai közötti koordinációs eljárások maradnak érvényben. Az EKB a mechanizmusban részt vevő tagállamok vonatkozásában az általa átvállalt felügyeleti feladatok arányában fogja ellátni a székhely szerinti és a befogadó tagállam felügyeleti hatóságának feladatait.

A Bizottság javaslata értelmében az egységes felügyeleti mechanizmus 2013. január 1-jétől kerülne bevezetésre. Az új mechanizmus zökkenőmentes elindításához a tervek szerint fokozatos bevezetési időszakot alkalmaznak majd. Első lépésként az Európai Központi Banknak 2013. január 1-ejétől lehetőségében áll úgy határozni, hogy teljes felügyeleti felelősséget vállal valamely hitelintézetért, különös tekintettel azokra a hitelintézetekre, amelyek közfinanszírozást kaptak vagy igényeltek. 2013. július 1-jétől az összes rendszerszintű jelentőséggel bíró bankot az EKB felügyelete alá helyezik. A fokozatos bevezetési időszak, amelynek végére az egységes felügyeleti mechanizmus már valamennyi euróövezeti bankra kiterjed, a tervek szerint 2014. január 1-jén zárul.

Háttér

Az egységes fizetőeszköz és az egységes piac hatására az uniós bankszektor az elmúlt években folyamatosan bővült és egyre integráltabbá vált. Számos bank kezdte meg a több országot érintő szolgáltatások nyújtását, ezáltal túlnőve a hazai piacok nyújtotta kereteken.

Tekintettel az euróövezetet jellemző közös monetáris felelősségre és a szorosabb pénzügyi integrációra, a bankválságok az euróövezetben különös kockázatokat hordozhatnak az esetleges határokon átnyúló továbbgyűrűző hatások miatt. A bankfelügyelet csupán nemzeti szintű koordinációja a továbbiakban már nem jelent kielégítő megoldást az euróövezet számára. Tovább kell lépnünk egy integrált rendszer létrehozása felé.

Az Európai Tanács június 28–29-án tartott ülésén, valamint az ezzel párhuzamosan megrendezett euróövezeti csúcstalálkozón az Unió állam- és kormányfői – a jelenlegi válságból való kilábalás egyik eszközeként – a gazdasági és monetáris Unió elmélyítése mellett döntöttek. Az integráció elmélyítésének egyik fő építőköve a bankunió létrehozása. A bankunió négy eleme egyaránt létfontosságú (lásd a bankunióról szóló MEMO/12/656 dokumentumot). A függőben lévő javaslatokat ez év végéig el kell fogadni.

Kiemelendő a tagállamok arra irányuló határozata, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus létrehozása a bankok Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) általi esetleges közvetlen újratőkésítésének egyik előfeltételét képezze.

A függőben lévő javaslatok elfogadását követően a Bizottság következő lépésként egy egységes európai bankszanálási mechanizmus létrehozására irányuló javaslat benyújtását tervezi azzal a céllal, hogy hatékonyabbá tegye a több országot érintő bankszanálási ügyleteket, és elkerülhető legyen, hogy a bankok megmentéséhez az adófizetők pénzét vegyék igénybe.

Lásd még: MEMO/12/662

További információk:

A jogalkotási javaslat és a közlemény szövege az alábbi weboldalon érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Contacts:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar