Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel/Strasbourg 12.9.2012

Komissio ehdottaa EKP:lle uusia pankkivalvontaan liittyviä valtuuksia osana pankkiunionia

Tänään esitetyt ehdotukset euroalueen pankkeja koskevan yhteisen valvontamekanismin (YVM) perustamiseksi ovat tärkeä askel talous- ja rahaliiton (EMU) lujittamisessa. Tässä uudessa valvontamekanismissa Euroopan keskuspankki (EKP) on lopullisesti vastuussa erityisistä valvontatehtävistä, jotka liittyvät kaikkien euroalueen pankkien rahoitusvakauteen. Kansallisilla valvontaviranomaisilla on edelleen tärkeä tehtävä päivittäisessä valvonnassa sekä EKP:n päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Lisäksi komissio ehdotti tänään, että Euroopan pankkiviranomainen (EPV) laatisi yhteisen valvontakäsikirjan sisämarkkinoiden eheyden säilyttämiseksi ja pankkivalvonnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa.

Komissio pyytää neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään tänään ehdotetut asetukset vuoden 2012 loppuun mennessä samoin kuin kolme muuta yhdennetyn pankkiunionin osatekijää: yhteinen sääntökirja pääomavaatimusten muodossa (ks. IP/11/915), yhdenmukaistetut talletussuojat (ks. IP/10/918) ja yhteinen eurooppalainen elvytys- ja kriisinratkaisukehys (ks. IP/12/570).

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi seuraavaa: "Euroopan komissio on antanut tänään ehdotukset Euroopan rahoitusalan yhteiseksi valvontamekanismiksi, joka on merkittävä askel kohti pankkiunionia. Tällä uudella järjestelmällä, jossa Euroopan keskuspankilla on keskeinen rooli ja jossa on mukana kansallisia valvontaviranomaisia, voidaan palauttaa luottamus kaikkien euroalueen pankkien valvontaan. Euroopan parlamentilla on ratkaiseva tehtävä varmistaa mekanismin demokraattinen valvonta. Meidän olisi asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksemme, että tämä valvontamekanismi otetaan käyttöön ensi vuoden alkuun mennessä. Sen myötä voidaan myös alkaa valmistella päätöksiä eurooppalaisten turvaverkkojen käyttämisestä pankkien pääomapohjan vahvistamiseen. Haluamme murtaa valtioiden ja pankkien välisen haitallisen kytköksen. Pankkien tappioita ei saisi enää tulevaisuudessa sälyttää kansan maksettavaksi, mikä vaarantaa kokonaisten maiden rahoitusvakauden."

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan pankkivalvontaa on tehostettava kaikissa EU-maissa, jotta varmistetaan sisämarkkinasääntöjen johdonmukainen soveltaminen. "EKP:n tehtävänä on varmistaa, että euroalueen pankit noudattavat moitteettomia rahoituskäytänteitä. Perimmäisenä tavoitteenamme on varmistaa, ettei veronmaksajien rahoja käytetä enää pankkien pelastamiseen. Komission ehdottamassa mekanismissa valvonta pidetään erillään EKP:n toteuttamasta rahapolitiikasta, ja siinä varmistetaan, että EKP on valvontapäätösten suhteen vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille", Barnier lisäsi.

Tänään annettu ehdotuspaketti sisältää seuraavaa:

  • asetus, jossa EKP:lle annetaan suuret valtuudet kaikkien euroalueen pankkien valvomiseksi ja jossa säädetään euroalueen ulkopuolisten maiden mahdollisuudesta liittyä valvontamekanismiin vapaaehtoispohjalta,

  • asetus, jolla nykyinen EPV:tä koskeva sääntely mukautetaan pankkien uuteen valvontajärjestelmään sen varmistamiseksi, että EPV:n päätöksenteko pysyy tasapainoisena ja että EPV pitää jatkossakin yllä sisämarkkinoiden eheyttä,

  • tiedonanto, jossa kuvaillaan pankkiunionia koskevaa komission yleistä visiota ja jossa tarkastellaan yhteistä sääntökirjaa ja yhteistä valvontamekanismia sekä seuraavia vaiheita, joihin kuuluu yhteinen pankkikriisien ratkaisumekanismi.

Erityiset valvontatehtävät siirretään euroalueella EU:n tasolle. Tämä koskee varsinkin sellaisia tehtäviä, jotka ovat keskeisiä pankkien rahoitusvakauden säilyttämisen ja niiden elinkelpoisuuteen kohdistuvien riskien havaitsemisen kannalta. EKP ottaa vastuun tehtävistä, jotka koskevat toimilupien myöntämistä luottolaitoksille, pääoma-, velkaantumisaste- ja maksuvalmiusvaatimuksia ja finanssiryhmittymien valvontaa. EKP voi toteuttaa varhaisen vaiheen toimenpiteitä vaatimalla pankkeja ryhtymään korjaustoimiin, jos ne rikkovat tai uhkaavat rikkoa lakisääteisiä pääomavaatimuksia.

EKP toimii yhteistyössä EPV:n kanssa Euroopan finanssivalvontajärjestelmän puitteissa. EPV:n rooli tulee olemaan sama kuin nykyisin: se jatkaa kaikkiin 27 jäsenvaltioon sovellettavan yhteisen sääntökirjan kehittämistä ja varmistaa valvontakäytänteiden johdonmukaisuuden kaikkialla unionissa.

Ylikansallisiin pankkeihin, jotka toimivat sekä yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa että niiden ulkopuolella, sovelletaan edelleen samoja koti- ja isäntävaltion valvontaa koskevia koordinointimenettelyjä. EKP:n otettua valvontatehtävät vastuulleen se huolehtii koti- ja isäntävaltion viranomaisen tehtävistä kaikkien valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta.

Komissio ehdottaa, että yhteinen valvontamekanismi tulisi käyttöön viimeistään 1. tammikuuta 2013. Tarkoitus on ottaa käyttöön siirtymäkausi, jotta uuteen mekanismiin siirtyminen sujuisi ongelmitta. Ensimmäisessä vaiheessa, joka alkaa 1. tammikuuta 2013, EKP voi päättää ottaa täyden valvontavastuun mistä tahansa luottolaitoksesta, erityisesti niistä, jotka ovat saaneet tai hakeneet julkista rahoitusta. Kaikki järjestelmän kannalta merkittävät pankit asetetaan 1. heinäkuuta 2013 alkaen EKP:n valvontaan. Siirtymävaiheen olisi päätyttävä 1. tammikuuta 2014, jolloin yhteinen valvontamekanismi kattaa kaikki pankit.

Tausta

EU:n pankkiala on yhteisen rahan ja sisämarkkinoiden vauhdittamana kasvanut ja muuttunut yhä yhdennetymmäksi. Monet pankit ovat ryhtyneet harjoittamaan kansainvälistä toimintaa ja kasvaneet ulos kansallisilta markkinoiltaan.

Ottaen huomioon euroalueen yhteiset velvollisuudet raha-asioissa ja finanssimarkkinoiden tiiviimpi yhdentyminen euroalueeseen kohdistuu erityisiä riskejä, jotka liittyvät rajat ylittäviin heijastusvaikutuksiin pankkikriisien yhteydessä. Euroalueella ei voida enää tukeutua kansallisen pankkivalvonnan koordinointiin, vaan on siirryttävä yhdennettyyn järjestelmään.

EU:n johtajat sopivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja euroalueen huippukokouksessa 28. ja 29. kesäkuuta, että yhtenä nykyisen kriisin korjaustoimenpiteenä olisi talous- ja rahaliiton syventäminen. Yksi tärkeimmistä keinoista syventää yhdentymistä on pankkiunioni. Kaikki neljä pankkiunionin osatekijää ovat elintärkeitä (ks. pankkiunionia koskeva MEMO/12/656). Vireillä olevat ehdotukset olisi hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä.

On tärkeää ottaa huomioon jäsenvaltioiden päätös, jonka mukaan yhteisen valvontamekanismin perustaminen on ennakkoehto pankkien pääomapohjan vahvistamiselle suoraan Euroopan vakausmekanismista.

Kun vireillä olevista ehdotuksista on päästy sopuun, komissio aikoo antaa ehdotuksen EU:n yhteisestä kriisinratkaisumekanismista, jolla voidaan hoitaa tehokkaasti rajatylittävä pankkien kriisinratkaisu ja vältetään käyttämästä veronmaksajien rahoja pankkien pelastamiseen.

Ks. myös MEMO/12/662

Lisätietoja

Lainsäädäntöehdotukset ja tiedonanto ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Stefaan De Rynck (+32-2-296 34 21)

Carmel Dunne (+32-2-299 88 94)

Audrey Augier (+32-2-297 16 07)


Side Bar