Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel/Strasbourg, 12. september 2012

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku anda Euroopa Keskpangale pangandusliidu raames uued volitused panganduse järelevalve teostamiseks

Tänaste ettepanekutega euroala pankade ühtse järelevalvemehhanismi loomise kohta on astutud oluline samm Euroopa Majandus- ja Rahaliidu tugevdamiseks. Uue ühtse mehhanismi raames lasub Euroopa Keskpangal (EKP) lõplik vastutus kõigi euroala pankade finantsstabiilsusega seotud konkreetsete järelevalveülesannete eest. Liikmesriikide järelevalveasutustele jääb ka edaspidi oluline roll igapäevase järelevalve teostamisel ning EKP otsuste ettevalmistamisel ja rakendamisel. Samuti teeb komisjon täna ettepaneku, et Euroopa Pangandusjärelevalve (European Banking Authority, EBA) peaks koostama järelevalve ühtse käsiraamatu, et säilitada ühtse turu terviklikkus ja tagada kõigis 27s ELi riigis ühesugune panganduse järelevalve.

Komisjon kutsub nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles võtma 2012. aasta lõpuks vastu tänased määruseettepanekud ning lõimitud pangandusliidu ülejäänud kolm komponenti: ühtsed kapitalieeskirjad (vt IP/11/915), ühtsed hoiuste kaitsmise süsteemid (vt IP/10/918) ning pankade maksevõime taastamise ja pangakriiside lahendamise ühtne Euroopa raamistik (vt IP/12/570).

Euroopa komisjoni president José Manuel Barroso sõnas: „Komisjon esitas täna ettepanekud Euroopa ühtse järelevalvemehhanismi loomiseks, mis on oluline samm pangandusliidu loomisel. Selle uue süsteemiga, mille tuumaks on Euroopa Keskpank ja milles osalevad ka liikmesriikide järelevalveasutused, taastatakse usaldus kõigi euroala pankade järelevalve vastu. Euroopa Parlamendil saab olema väga tähtis roll demokraatliku järelevalve tagamisel. Peaksime seadma esikohale ülesande luua Euroopa järelevalveasutus järgmise aasta alguseks. Nii sillutame ka teed otsustele Euroopa kaitsemehhanismide kasutamise kohta pankade rekapitaliseerimiseks.” President lisas: „Soovime lõpetada riikide ja nende pankade vahelise nõiaringi. Tulevikus ei tohiks pankurite kahjud jääda enam rahva kanda, millega seati ohtu tervete riikide finantsstabiilsus.”

Siseturu volinik Michel Barnier sõnas: „Panganduse järelevalvet tuleb kõigis Euroopa riikides tõhustada, et kindlustada ühtse turu eeskirjade ühesugune kohaldamine. EKP edaspidine ülesanne on tagada, et euroala pangad järgiksid nõuetekohaseid finantstavasid. Meie ülim eesmärk on lõpetada maksumaksjate raha kasutamine pankade päästmiseks.” Ta lisas: „Oleme pakkunud välja mehhanismi, millega eraldatakse EKPs järelevalve rahapoliitikast, ja taganud selle, et EKP annab järelevalvealastest otsustest aru Euroopa Parlamendile.”

Tänane pakett hõlmab järgmist:

  • määrus, millega antakse EKP-le suured volitused järelevalve teostamiseks kõigi euroala pankade üle ja võimaldatakse euroalavälistel liikmesriikidel vabatahtlikult liituda;

  • määrus, millega kohandatakse kehtivat EBA määrust uue panganduse järelevalve struktuuriga, et tagada, et EBA teeks ka edaspidi tasakaalustatud otsuseid ja säilitaks ühtse turu terviklikkuse;

  • teatis, milles on esitatud komisjoni üldvisioon pangandusliidu loomiseks, mis hõlmab ühtseid eeskirju ja ühtset järelevalvemehhanismi, ning visandatud järgmised sammud, sh pangakriiside lahendamise ühtse mehhanismi loomine.

Euroalal hakatakse täitma konkreetseid järelevalveülesandeid (eelkõige neid, mis on esmatähtsad finantsstabiilsuse säilitamise ja pankade elujõulisuse riskide avastamise seisukohast) Euroopa tasandil. EKP hakkab vastutama krediidiasutustele tegevuslubade andmise, kapitalinõuete ning finantsvõimendust ja likviidsust käsitlevate nõuete täitmise tagamise, aga ka finantskonglomeraatide järelevalve teostamise eest. EKP-l on õigus varakult sekkuda ja nõuda pankadelt parandusmeetmete võtmist juhul, kui pank rikub regulatiivseid kapitalinõudeid või on olemas oht, et ta seda teeb.

EKP teeb EBAga koostööd Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi raames. EBA-le jäävad praegustega sarnased ülesanded: ta jätkab kõigile 27-le liikmesriigile kehtivate ühtsete eeskirjade väljatöötamist ja tagab selle, et kogu ELis valitseksid ühesugused järelevalvetavad.

Selliste piiriüleste pankade jaoks, kes tegutsevad nii ühtses järelevalvemehhanismis osalevates kui ka teistes liikmesriikides, jääb kehtima praegune päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi järelevalveasutuse menetluste kooskõlastamise kord. Selles ulatuses, mil EKP on üle võtnud järelevalveülesanded, täidab ta kõigi liikmesriikide puhul päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi järelevalveasutuse funktsioone.

Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks ühtne järelevalvemehhanism luua 1. jaanuariks 2013. Selleks et võimaldada sujuvat üleminekut uuele mehhanismile, on kavandatud üleminekuperiood. Esimese sammuna võib EKP alates 1. jaanuarist 2013 otsustada täita kõiki järelevalveülesandeid mis tahes krediidiasutuse suhtes, eelkõige avaliku sektori rahastamist saanud või taotlenud krediidiasutuste suhtes. Alates 1. juulist 2013 hakkab EKP teostama järelevalvet kõigi suure süsteemse tähtsusega pankade üle. Üleminekuperiood peaks lõppema 1. jaanuaril 2014, mil ühtne järelevalvemehhanism hõlmab kõiki pankasid.

Taust

ELi pangandussektor on tänu ühisrahale ja ühtsele turule kasvanud ja üha rohkem lõimunud. Paljud pangad on hakanud tegutsema piiriüleselt ja kasvanud oma riigi turust välja.

Kuna euroalal on rahalised kohustused koondatud ja finantssektor tihedalt lõimunud, esinevad seal erilised riskid, et pangakriiside mõju võib teistesse riikidesse üle kanduda. Euroalal ei piisa enam pankade järelevalve kooskõlastamisest liikmesriikides. Tuleb luua ühine süsteem.

28. ja 29. juunil toimunud Euroopa Ülemkogu ja euroala tippkohtumisel leppisid ELi juhid kokku tugevdada ühe praegusest kriisist väljumise meetmena majandus- ja rahaliitu. Üks suurema lõimimise põhiline alustala on pangandusliit. Kõik pangandusliidu neli koostisosa on ülitähtsad (vt MEMO/12/656 pangandusliidu kohta). Menetluses olevad ettepanekud tuleks vastu võtta käesoleva aasta lõpuks.

Oluline on ära märkida liikmesriikide otsus, et ühtse järelevalvemehhanismi loomine on eeltingimus pankade võimalikuks rekapitaliseerimiseks otse Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) kaudu.

Järgmise sammuna pärast menetluses olevate ettepanekute osas kokkuleppele jõudmist on komisjonil kavas esitada ettepanek Euroopa ühtse kriisilahendusmehhanismi loomiseks, et lahendada tõhusalt piiriüleseid pangakriise ja vältida maksumaksjate raha kasutamist pankade päästmiseks.

Vt ka MEMO/12/662

Lisateave

Õigusaktide ettepanekute ja teatise tekstiga saab tutvuda aadressil

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm.

Contacts :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar