Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτίο τύπου

Bρυξέλλες/Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Η Επιτροπή προτείνει να δοθούν νέες εξουσίες στην ΕΚΤ για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης

Οι σημερινές προτάσεις για ενιαίο μηχανισμό εποπτείας (ΕΜΕ) των τραπεζών της ευρωζώνης αποτελούν σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Στο νέο ενιαίο μηχανισμό, η τελική ευθύνη για συγκεκριμένα εποπτικά καθήκοντα που συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλων των τραπεζών της ευρωζώνης θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καθημερινή εποπτεία και την προετοιμασία και εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ενιαίο εγχειρίδιο για την εποπτεία, ώστε να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλιστεί η συνοχή της εποπτείας των τραπεζών στις 27 χώρες της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν έως το τέλος του 2012 τους κανονισμούς που προτείνονται σήμερα, σε συνδυασμό με τα άλλα τρία συστατικά στοιχεία της ολοκληρωμένης «τραπεζικής ένωσης» – το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων υπό μορφή κεφαλαιακών απαιτήσεων (βλ. IP/11/915), το εναρμονισμένο καθεστώς προστασίας των καταθέσεων (βλ. IP/10/918) και το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση (βλ. IP/12/570).

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε: « Σήμερα , η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας, που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την τραπεζική ένωση. Το νέο σύστημα , με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον πυρήνα της και την συμμετοχή εθνικών εποπτικών οργάνων, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη όσον αφορά την εποπτεία όλων των τραπεζών της ευρωζώνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίζει καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση του δημοκρατικού ελέγχου. Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας θα πρέπει να είναι η καθιέρωση της ευρωπαϊκής εποπτείας μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Κατ΄αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει ο δρόμος για αποφάσεις προκειμένου να χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ασφαλείας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών».Και συνέχισε «Πρέπει να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο μεταξύ των κρατών και των τραπεζών τους. Στο μέλλον, οι ζημιές των τραπεζιτών δεν πρέπει να γίνουν χρέος για το λαό και να θέτουν υπό αμφισβήτηση την δημοσιονομική σταθερότητα ολόκληρων χωρών»

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά Επίτροπος Michel Barnier δήλωσε: «Η τραπεζική εποπτεία πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διασφαλίζοντας τη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Η ΕΚΤ θα είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες στη ευρωζώνη θα παραμείνουν προσηλωμένες σε υγιείς χρηματοπιστωτικές πρακτικές. Τελικός μας στόχος είναι να παύσει η χρησιμοποίηση χρημάτων των φορολογούμενων για τη διάσωση τραπεζών». Στη συνέχεια ο κ. Barnier δήλωσε: «Προτείνουμε μηχανισμό με τον οποίο θα διαχωριστεί εντός της ΕΚΤ η εποπτεία από τη νομισματική πολιτική και θα διασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εποπτικές αποφάσεις».

Η δέσμη μέτρων που προτείνεται σήμερα περιλαμβάνει:

  • Κανονισμό με τον οποίο ανατίθενται στην ΕΚΤ διευρυμένες εξουσίες για την εποπτεία όλων των τραπεζών της ευρωζώνης, με μηχανισμό για την εθελοντική συμμετοχή σε αυτήν των χωρών εκτός ευρωζώνης.

  • Κανονισμό με τον οποίο εναρμονίζεται ο ισχύων κανονισμός για την ΕΑΤ με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία των τραπεζών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων από την ΕΑΤ θα παραμείνει ισορροπημένη και ότι η ΕΑΤ θα συνεχίσει να φροντίζει για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς.

  • Ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται η σφαιρική θεώρηση της Επιτροπής για την τραπεζική ένωση, η οποία αφορά το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, καθώς και τα επόμενα βήματα για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης των τραπεζών.

Ορισμένες εποπτικές αρμοδιότητες όσον αφορά την ευρωζώνη θα ασκούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριμένα αυτές που έχουν καθοριστική σημασία για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τον εντοπισμό κινδύνων που απειλούν την βιωσιμότητα των τραπεζών. Στην ΕΚΤ θα ανατεθεί η αρμοδιότητα έγκρισης της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση, καθώς και η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων. Η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να λαμβάνει μέτρα έγκαιρης παρέμβασης όταν μια τράπεζα παραβιάζει, ή υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσει, τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αξιώνοντας από τις τράπεζες να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

Η ΕΚΤ θα συνεργάζεται με την ΕΑΤ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Ο ρόλος της ΕΑΤ θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος σε σχέση με τον τωρινό της ρόλο: Θα συνεχίσει την εκπόνηση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που θα ισχύει και στα 27 κράτη μέλη και θα διασφαλίζει τη συνοχή των εποπτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση.

Για τις διασυνοριακές τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ), θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες διαδικασίες συντονισμού εγχώριας εποπτικής αρχής/εποπτικής αρχής υποδοχής. Ως προς τα θέματα για τα οποία η ΕΚΤ θα αναλάβει εποπτικά καθήκοντα, η ΕΚΤ θα ενεργεί ως εγχώρια εποπτική αρχής/εποπτικής αρχής υποδοχής για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή προτείνει να έχει συγκροτηθεί ο ΕΕΜ έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Για να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση στο νέο μηχανισμό προβλέπεται περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Σε πρώτο στάδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2013, η ΕΚΤ θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να αναλάβει την πλήρη αρμοδιότητα εποπτείας οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ιδίως εκείνων που έχουν λάβει ή ζητήσει δημόσια χρηματοδότηση. Από την 1η Ιουλίου 2013, θα τεθούν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ όλες οι τράπεζες μεγάλης συστημικής σπουδαιότητας. Η περίοδος σταδιακής εφαρμογής πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2014, μετά την οποία ο ΕΕΜ θα καλύπτει όλες τις τράπεζες.

Ιστορικό

Χάρις στο ενιαίο νόμισμα και την ενιαία αγορά, ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ μεγεθύνεται και ενοποιείται όλο και περισσότερο. Πολλές τράπεζες είχαν αναπτύξει διασυνοριακές δραστηριότητες και έχουν επεκταθεί εκτός των οικείων εθνικών αγορών.

Λόγω της συλλογικής νομισματικής αρμοδιότητας στη ευρωζώνη και της στενότερης χρηματοπιστωτικής ενοποίησης υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι διασυνοριακών δευτερογενών επιπτώσεων εντός της ευρωζώνης, σε περίπτωση τραπεζικών κρίσεων. Ο συντονισμός της εποπτείας των τραπεζών σε εθνικό επίπεδο δεν αποτελεί πλέον επιλογή για την ευρωζώνη. Χρειάζεται η μετάβαση σε ενοποιημένο σύστημα.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη σύνοδο κορυφής για τη ζώνη του ευρώ που πραγματοποιήθηκαν στις 28/29 Ιουνίου οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αποτελεί ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης. Η τραπεζική ένωση είναι ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία για τη βαθύτερη ενοποίηση. Και τα τέσσερα συστατικά στοιχεία της τραπεζικής ένωσης είναι ζωτικής σημασίας (βλ. MEMO/12/656 για την τραπεζική ένωση). Οι εκκρεμούσες προτάσεις πρέπει να εγκριθούν πριν από το τέλος του έτους.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η απόφαση των κρατών μελών να συγκροτηθεί ενιαίος εποπτικός μηχανισμός ήταν προϋπόθεση για πιθανή άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Ως επόμενο βήμα, μετά την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εκκρεμούσες προτάσεις, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση για ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό εξυγίανσης, ο οποίος θα πραγματευθεί αποτελεσματικά τη διασυνοριακή εξυγίανση των τραπεζών και την αποφυγή χρησιμοποίησης χρημάτων των φορολογουμένων για τη διάσωση των τραπεζών.

Βλ. επίσης MEMO/12/662

Περισσότερες πληροφορίες

Τα κείμενα των νομοθετικών προτάσεων και της ανακοίνωσης είναι αναρτημένα στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Αρμόδιοι για επικοινωνία:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar