Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. september 2012

Kommissionen foreslår nye beføjelser til ECB inden for banktilsyn som led i oprettelse af en bankunion

Dagens forslag om en fælles tilsynsmekanisme for banker i euroområdet er et vigtigt skridt hen imod styrkelse af Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Under den nye fælles mekanisme ligger det endelige ansvar for de specifikke tilsynsopgaver i forbindelse med den finansielle stabilitet af alle bankerne i euroområdet hos Den Europæiske Centralbank (ECB). De nationale tilsynsmyndigheder vil fortsat spille en stor rolle i den daglige tilsynsførelse og med at forberede og gennemføre ECB's afgørelser. Kommissionen foreslår i dag også, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) udvikler en fælles tilsynshåndbog for at bevare det indre markeds integritet og sikre ensartede banktilsyn i alle 27 EU-lande.

Kommissionen opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at vedtage den foreslåede lovgivning inden udgangen af 2012 sammen med de tre øvrige komponenter af en integreret "bankunion" - et fælles regelsæt i form af kapitalkrav (se IP/11/915), harmoniserede indskudsgarantiordninger (se IP/10/918) og et fælles regelsæt for genopretning og afvikling af banker (se IP/12/570).

Europa-Kommissionens formand, José-Manuel Barroso, udtaler: "I dag har Kommissionen fremlagt forslag om en fælles tilsynsmekanisme, og det er et stort skridt i retning af en bankunion. Dette nye system, som Den Europæiske Centralbank er kernen i, og som de nationale tilsynsmyndigheder indgår i, vil genskabe tilliden til bankvæsenet i hele euroområdet. Europa-Parlamentet får en afgørende rolle ved at stå for den demokratiske kontrol. Vi bør give det højeste prioritet at have den europæiske tilsynsmyndighed klar i begyndelsen af næste år. Det vil også bane vejen for beslutninger om at bruge europæiske bremseklodser til at rekapitalisere banker." Og formanden tilføjer: "Vi ønsker at afbryde den usunde forbindelse mellem staterne og deres banker. I fremtiden bør bankernes tab ikke kunne gøres til befolkningens gæld og dermed skabe usikkerhed om hele nationers finansielle stabilitet."

Kommissæren for det indre marked, Michel Barnier, udtaler: "Tilsynet med bankerne skal være mere effektivt i alle EU-landene for at sikre, at bestemmelserne om det indre marked anvendes på samme måde. Det vil være ECB's rolle at sikre, at bankerne i euroområdet overholder en fornuftig økonomisk praksis. Vores endelige mål er at stoppe med at bruge skatteydernes penge på at redde banker". Han fortsætter: "Vi har foreslået en mekanisme til at adskille tilsyn og pengepolitik under ECB, og sikret, at ECB i forbindelse med tilsynsafgørelser står til ansvar over for Europa-Parlamentet".

Dagens pakke omfatter:

  • en forordning, der giver ECB stærke beføjelser til at føre tilsyn med alle banker i euroområdet og en mekanisme, der giver ikke-eurolande mulighed for at deltage på frivillig basis

  • en forordning, der tilpasser den gældende forordning vedrørende EBA til den nye opsætning for banktilsyn for at sikre, at beslutningsprocessen i EBA forbliver afbalanceret, og at EBA fortsat opretholder det indre markeds integritet

  • en meddelelse, der beskriver Kommissionens overordnede visioner for bankunionen, herunder det fælles regelsæt og den fælles tilsynsmekanisme, såvel som de kommende skridt til en fælles mekanisme til afvikling af banker.

Særlige tilsynsopgaver i euroområdet overføres til europæisk niveau, navnlig de opgaver, der er afgørende for at opretholde den finansielle stabilitet og vurdere bankernes levedygtighed. ECB vil være ansvarlig for opgaver som f.eks. godkendelse af kreditinstitutter, overholdelse af krav til kapital, gearing og likviditet og tilsyn med finansielle konglomerater. ECB vil kunne gennemføre tidlige interventionsforanstaltninger, når en bank ikke opfylder eller risikerer ikke at opfylde de lovpligtige kapitalkrav, og kræve, at den træffer afhjælpende foranstaltninger.

ECB samarbejder med EBA inden for rammerne af Det Europæiske Finanstilsynssystem. EBA's rolle bliver den samme som i dag: den vil fortsætte med at udvikle det fælles regelsæt, der gælder i alle 27 medlemsstater, og sikre en ensartet tilsynspraksis i hele EU.

De nuværende koordineringsprocedurer for tilsyn i hjemlandet og i værtslandet vil fortsætte som hidtil for de grænseoverskridende banker med aktiviteter både i og uden for medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme. ECB gennemfører i alle deltagende medlemsstater de opgaver, som de tilsynsførende myndigheder har ansvaret for i hjemlandet og i værtslandet i det omfang, hvor ECB har overtaget tilsynsarbejdet.

Kommissionen foreslår, at den fælles tilsynsmekanisme er operationel fra den 1. januar 2013. For at sikre en blød overgang til den nye mekanisme, overvejer man en indkøringsperiode. Som et første skridt vil ECB fra den 1. januar 2013 kunne beslutte at overtage det fulde ansvar med at føre tilsyn med et givet kreditinstitut, navnlig dem, der har anmodet om eller har modtaget offentlig støtte. Fra den 1. juli 2013 vil ECB føre tilsyn med alle banker af stor systemisk betydning. Indkøringsperioden ender den 1. januar 2014, hvor alle banker vil være omfattet af den fælles tilsynsmekanisme.

Baggrund

EU's banksektor er blevet styrket af den fælles valuta og det indre marked og er derfor vokset og blevet mere og mere integreret. Mange banker har udviklet grænseoverskridende aktiviteter og er blevet for store til deres nationale markeder.

På grund af det fælles monetære ansvar i euroområdet og den større finansielle integration er der i euroområdet en særlig risiko for spillover-effekter på tværs af grænserne i tilfælde af en bankkrise. En samordning af de nationale banktilsyn er ikke længere en mulighed i euroområdet. Vi skal bevæge os mod et fuldt integreret system.

På Det Europæiske Råd og topmødet for euroområdet den 28. og 29. juni blev EU's ledere enige om at uddybe Den Økonomiske og Monetære Union som et af midlerne til at løse den nuværende krise. En af grundstenene til større integration er en bankunion. Alle fire elementer i bankunionen er afgørende (se MEMO/12/656 om bankunionen), og de fremsatte forslag bør vedtages inden udgangen af året.

Det er vigtigt at bemærke medlemsstaternes beslutning om at gøre oprettelsen af en fælles tilsynsmekanisme til en forudsætning for en eventuel direkte rekapitalisering af bankerne via Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM).

Efter vedtagelsen af de fremsatte forslag overvejer Kommissionen at fremsætte et forslag til en fælles europæisk afviklingsmekanisme, der effektivt skal håndtere afviklingen af grænseoverskridende banker og undgå, at skatteydernes penge bruges til at redde banker.

Se også MEMO/12/662

Yderligere oplysninger

Lovgivningsforslagene og meddelelsen kan findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Kontaktpersoner

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar