Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská Komise

Tisková zpráva

Brusel/Štrasburk 12. září 2012

Komise navrhuje nové pravomoci ECB v oblasti bankovního dohledu jako součást bankovní unie

Dnešní návrhy na jednotný mechanismus dohledu nad bankami (SSM) v eurozóně představují významný krok k posílení hospodářské a měnové unie (HMU). V novém jednotném mechanismu bude konečná odpovědnost za zvláštní úkoly dohledu souvisejícími s finanční stabilitou všech bank eurozóny spočívat na Evropské centrální bance (ECB). Vnitrostátní orgány dohledu budou i nadále hrát významnou úlohu v každodenním dohledu a při přípravě a provádění rozhodnutí ECB. Komise dnes také navrhla, aby Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vypracoval jednotnou příručku dohledu s cílem zachovat integritu jednotného trhu a zajistit jednotnost bankovního dohledu ve všech 27 zemích EU.

Komise vyzývá Radu a Evropský parlament, aby do konce roku 2012 přijaly dnes navrhovaná nařízení spolu s dalšími třemi částmi integrované „bankovní unie“ – jednotnými pravidly ve formě kapitálových požadavků (viz IP/11/915), harmonizovanými systémy pojištění vkladů (viz IP/10/918) a jednotným evropským rámcem pro ozdravení a restrukturalizaci bank (viz IP/12/570).

Předseda Evropské komise José-Manuel Barroso k tomu uvedl: „Komise dnes předložila návrhy na jednotný evropský mechanismus dohledu, který je významným krokem na cestě k bankovní unii. Tento nový systém, jehož jádrem je Evropská centrální banka a který zahrnuje orgány dohledu členských států, obnoví důvěru v dohled nad všemi bankami v eurozóně. Evropský parlament bude hrát rozhodující úlohu při zajišťování demokratického dohledu. Zřízení evropského orgánu dohledu do začátku příštího roku bychom měli stanovit jako nejvyšší prioritu. Tím se zároveň otevře cesta k přijetí rozhodnutí o použití evropských pojistek k rekapitalizaci bank.“ Předseda Komise dále uvedl: „Chceme prolomit začarovaný kruh mezi státy a jejich bankami. V budoucnu by ztráty „bankéřů“ již neměly být dluhem občanů, který zpochybňuje finanční stabilitu celých zemí.“

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier řekl: „Bankovní dohled ve všech evropských zemích musí být účinnější, aby se zajistilo důsledné uplatňování pravidel jednotného trhu. Úlohou ECB bude zajistit, aby banky a eurozóna dodržovaly řádné finanční postupy. Naším konečným cílem je přestat využívat peněz daňových poplatníků na záchranu bank.“ Dále dodal: „Navrhli jsme mechanismus na oddělení dohledu od měnové politiky uvnitř ECB a zajistili jsme, aby ECB byla za rozhodnutí týkající se dohledu odpovědná Evropskému parlamentu.“

Dnešní soubor opatření zahrnuje:

  • Nařízení, kterým se Evropské centrální bance udělují významné pravomoci, pokud jde o dohled nad všemi bankami v eurozóně, zahrnující mechanismus, který umožňuje připojení zemí, které nepoužívají euro, na dobrovolném základě.

  • Nařízení, kterým se uvádí stávající nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA) do souladu s novým souborem předpisů týkajících se bankovního dohledu s cílem zajistit, aby rozhodování EBA zůstalo vyvážené a aby EBA nadále udržoval integritu jednotného trhu.

  • Sdělení popisující celkovou představu Komise o bankovní unii, jejíž součástí je jednotný soubor pravidel a jednotný mechanismus dohledu, jakož i další kroky zahrnující jednotný mechanismus pro restrukturalizaci bank.

Zvláštní úkoly dohledu budou v eurozóně přesunuty na evropskou úroveň, zejména ty, které jsou rozhodující pro zachování finanční stability a zjišťování rizik ohrožujících životaschopnost bank. ECB převezme odpovědnost za úkoly zahrnující vydávání povolení úvěrovým institucím, dodržování požadavků na kapitál, operace s využitím pákového efektu a likviditu a provádění dohledu nad finančními konglomeráty. ECB bude schopna v případě, že některá banka poruší požadavky na regulatorní kapitál nebo bude existovat riziko, že k tomuto porušení dojde, provádět včasná intervenční opatření tím způsobem, že bude vyžadovat, aby banky přijaly nápravná opatření.

ECB bude spolupracovat s EBA v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem. Úloha EBA bude podobná jako dnes: bude pokračovat v přípravě jednotného souboru pravidel použitelného pro všech 27 členských států a zajistí, aby postupy dohledu byly v celé Unii jednotné.

U přeshraničních bank, které působí jak v členských státech zúčastněných na jednotném mechanismu dohledu, tak mimo ně, budou nadále existovat stávající postupy koordinace mezi orgány dohledu země původu a hostitelské země tak, jak je tomu dnes. ECB bude vykonávat funkce orgánů dohledu země původu i hostitelské země za všechny zúčastněné členské státy v rozsahu, ve kterém převzala úkoly dohledu.

Komise navrhuje zřízení jednotného mechanismu dohledu do 1. ledna 2013. Pro umožnění hladkého přechodu na nový mechanismus se předpokládá jeho postupné zavádění. V prvním kroku od 1. ledna 2013 bude ECB schopna rozhodnout o převzetí úplné odpovědnosti za dohled nad jakoukoli úvěrovou institucí, zejména nad těmi, které obdržely veřejné financování nebo o něj požádaly. Od 1. července 2013 přejdou všechny banky podstatného systémového významu pod dohled ECB. Období zavádění by mělo skončit do 1. ledna 2014, kdy bude jednotný mechanismus dohledu pokrývat všechny banky.

Souvislosti

Bankovní sektor EU podporován jednotnou měnou a jednotným trhem rostl a vykazoval stále větší stupeň integrace. Mnoho bank začalo působit mimo hranice domovského státu a jejich vnitrostátní trhy jim začaly být malé.

Vzhledem ke sdílené odpovědnosti v souvislosti s měnovou politikou v eurozóně a užší finanční integraci existují v případě bankovní krize v eurozóně specifická rizika přelévání této krize přes hranice. Koordinace vnitrostátního bankovního dohledu v eurozóně již nepostačuje. Je nutno přejít k integrovanému systému.

Na vrcholné schůzce Evropské rady a eurozóny ve dnech 28. a 29. června se vedoucí představitelé zemí EU dohodli na prohloubení hospodářské a měnové unie jako na jednom z východisek ze současné krize. Jedním z hlavních prvků hlubší integrace je bankovní unie. Všechny čtyři součásti bankovní unie jsou životně důležité (viz MEMO/12/656 o bankovní unii). Doposud projednávané návrhy by měly být přijaty do konce roku.

V této souvislosti je důležité upozornit na rozhodnutí členských států, že zřízení jednotného mechanismu dohledu je podmínkou pro možnou přímou rekapitalizaci bank prostřednictvím Evropského mechanismu stability.

Po dohodě o doposud projednávaných návrzích předpokládá Komise jako další krok vytvoření návrhu na jednotný evropský mechanismus restrukturalizace s cílem účinně řešit přeshraniční restrukturalizaci bank a zabránit využívání peněz daňových poplatníků na záchranu bank.

Viz také MEMO/12/662

Další informace

Texty legislativních návrhů a sdělení jsou k dispozici na internetové adrese

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar