Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 september 2012

Miljö: Sammanställning av information för att bekämpa hotet från främmande arter i Europa

Hur många växter som inte är inhemska kan man hitta i Alperna? Vilka djurarter har avsiktligt eller oavsiktligt planterats ut i Donau? Hur stort hot utgör dessa mot lokala växter och djur?

Det europeiska nätet för information om främmande arter (European Alien Species Information Network, EASIN), som i dag lanseras av EU-kommissionens vetenskapliga gren, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), är ett första steg mot att besvara dessa frågor och andra som rör de 16 000 främmande arter som i dag rapporteras i hela Europa. Detta informationsnät, som är det första av sitt slag i Europa, kommer att ha stor betydelse i arbetet mot hotet från främmande arter som blir invasiva. Invasiva arter är ett allvarligt hot mot biologisk mångfald och naturresurser, och de ekonomiska konsekvenserna uppgår till omkring tolv miljarder euro per år.

– Invasiva främmande arter är ett allt större problem för våra naturresurser, människors hälsa och ekonomin, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Hotet har ökat eftersom antalet sådana arter snabbt ökar i en allt mer sammankopplad värld. EASIN kommer att bidra till att människor i Europa får bättre information om var sådana främmande arter finns och om hur vanliga de är. Detta kommer att ge underlag för bättre politiska beslut om denna besvärliga fråga.

Problemet med främmande arter – alltså organismer som etablerar sig i en ny miljö – ökar i hela världen. I de flesta fall orsakar de inte några betydande risker för sin nya miljö. En del anpassar sig dock så framgångsrikt att de blir invasiva – och förvandlas från biologiska kuriositeter till verkliga hot mot lokala ekosystem, grödor och boskap och därmed ett hot mot vår miljö och sociala välfärd. Invasiva främmande arter är den näst vanligaste orsaken till förlust av biologisk mångfald, efter ändrade naturliga livsmiljöer.

EASIN underlättar kartläggningen och klassificeringen av främmande arter i och med att rapporterade data förs in i över 40 online-databaser. Genom dynamiskt uppdaterade webbfunktioner kan användarna se och kartlägga fördelningen av främmande arter i Europa och söka arter utifrån olika kriterier, som baseras på t.ex. miljön där de påträffas (land, hav eller sötvatten) och deras biologiska klassificering eller deras väg till Europa.

Själva kärnan i EASIN är en katalog som i dagsläget omfattar över 16 000 arter. Denna inventering av alla främmande arter som rapporterats i Europa har upprättats genom en sammanställning, kontroll och standardisering av uppgifter som finns tillgängliga online och i vetenskaplig litteratur.

Användare av EASIN kan läsa och kartlägga information om främmande arter från följande online-databaser: GBIF (Global Biodiversity Information Facility), GISIN (Global Invasive Species Information Network) och REABIC (Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre).

Ytterligare dataleverantörer kommer att tas med de närmaste åren. EASIN-nätets webbverktyg och tjänster följer internationellt erkända standarder och protokoll. De är kostnadsfria men äganderätten till uppgifterna ligger kvar hos källan, som anges korrekt och länkas i EASIN.

Nästa steg

Kampen mot invasiva främmande arter är ett av de sex målen i EU:s 2020-strategi för biologisk mångfald. Kommissionen håller på att utarbeta förslag som ska stärka lagstiftningen inom detta område.

Bakgrund

Främmande arter finns i nästan varje ekosystemtyp på jorden. I en del fall har dessa blivit invasiva och påverkar inhemska växter och dur. Det rör sig om samtliga större taxonomiska grupper, som virus, svampar, alger, mossor, ormbunkar, högre växtformer, ryggradslösa djur, fisk, groddjur, reptiler, fåglar och däggdjur.

Invasiva främmande arter kan förändra ekosystemens struktur och artsammansättning genom att hålla tillbaka eller tränga undan inhemska arter, antingen direkt genom att de blir föda för rovdjur eller indirekt genom ändring av livsmiljöer eller av näringsämnens cykler genom systemet. Konsekvenserna för folkhälsan omfattar spridning av sjukdomar och allergener, för ekonomin skador på jordbruk och infrastruktur och för miljön oåterkallelig förlust av inhemska arter, skador på ekosystem och den biologiska mångfald som de byggs upp av.

Man beräknar att 10–15 % av de främmande arter som identifierats i den europeiska miljön har spridits och orsakat ekologiska, ekonomiska och/eller sociala skador. Arter som jätteloka, signalkräfta, vandrarmussla och bisamråtta påverkar nu människors hälsa och orsakar betydande skador på skogsbruk, grödor och fiske och orsakar blockerade vattenvägar. Parkslide är t.ex. en art som hindrar andra växter från att växa, konkurrerar ut inhemska växter och orsakar allvarliga skador på infrastruktur med enorma ekonomiska konsekvenser till följd. Studier har visat att i England, Skottland och Wales orsakar denna växt skador för 205 miljoner euro varje år.

Mer information:

Se http://easin.jrc.ec.europa.eu/

Se även:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Vid JRC: jrc-press@ec.europa.eu (+39 33 278 97 43)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar