Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. septembra 2012

Životné prostredie: Zhromažďovanie informácií pre boj s hrozbou cudzích druhov v Európe

Koľko cudzích druhov rastlín možno nájsť v Alpách? Ktoré živočíchy boli úmyselne alebo náhodne zavedené do Dunaja? Akým veľkým nebezpečenstvom sa stanú pre miestnych živočíchov a rastliny žijúce vo voľnej prírode? Prvým krokom k odpovedi na tieto a iné otázky týkajúce sa 16 000 cudzích druhov, ktoré sú v súčasnosti hlásené z celej Európy, je vytvorenie Európskej informačnej siete zhromažďujúcej údaje o cudzích druhoch EASIN, ktorej činnosť dnes začal vnútorný vedecký útvar Európskej komisie, Spoločné výskumné centrum (JRC). Táto informačná sieť — prvá svojho druhu v Európe — je dôležitým krokom na riešenie hrozby cudzích druhov, ktoré sa stávajú inváznymi. Invázne druhy predstavujú vážne ohrozenie biodiverzity a prírodných zdrojov, s hospodárskym dosahom odhadovaným na približne 12 miliárd EUR ročne.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Nepôvodné invázne druhy spôsobujú stále väčšie problémy pre naše prírodné zdroje, zdravie ľudí a hospodárstvo. Toto riziko vyplýva z cudzích druhov, ktorých počet rýchlo narastá v čoraz viac prepojenom svete. Sieť EASIN pomôže ľuďom v Európe získať lepšie informácie o tom, kde sa nepôvodné druhy vyskytujú a ako sú rozšírené. Podporí sa tak lepšie rozhodovanie o tejto zložitej otázke na úrovni politiky.“

Počet cudzích druhov — cudzorodých organizmov, ktoré sa udomácňujú v novom prostredí — sa zvyšuje na celom svete. Väčšina z nich nepredstavuje výrazné riziko pre ich nové životné prostredie. Niektoré z nich sa však tak úspešne prispôsobili novému prostrediu, že sa stávajú inváznymi — z biologickej osobitosti sa stávajú skutočným nebezpečenstvom pre miestne ekosystémy, plodiny a dobytok ohrozujúcim naše environmentálne a sociálne blaho. Nepôvodné invázne druhy sú druhou najčastejšou príčinou straty biodiverzity, po zmene biotopov.

EASIN uľahčuje mapovanie a klasifikáciu cudzích druhov indexovaním vykazovaných údajov z viac ako 40 online databáz. Vďaka dynamicky aktualizovaným internetovým funkciám môžu používatelia sledovať rozšírenie cudzích druhov v Európe a vyberať si z nich prostredníctvom kritérií, počnúc prostredím, v ktorom sa nachádzajú (pozemné, námorné, alebo sladkovodné), a ich biologickým zaradením až po spôsoby ich zavedenia.

Jadrom siete EASIN je katalóg, ktorý v súčasnosti obsahuje vyše 16 000 druhov. Tento súpis všetkých hlásených cudzích druhov v Európe je výsledkom spracovania, overovania a normalizácie informácií dostupných online a v odbornej literatúre. Požívatelia siete EASIN môžu preskúmať a na mape sledovať georeferenčné informácie o cudzích druhoch z týchto online databáz: globálneho informačného nástroja pre globálnu biodiverzitu (GBIF), celosvetovej informačnej siete pre invázne druhy (GISIN) a regionálneho centra pre euro-ázijské biologické invázie (REABIC). Ďalší poskytovatelia údajov sa do siete zahrnú v najbližších rokoch. Webové nástroje a služby siete EASIN dodržiavajú medzinárodne uznávané normy a protokoly. Môžu sa voľne používať, zatiaľ čo údaje naďalej ostávajú vo vlastníctve zdroja, ktorý je v EASIN riadne uvedený spolu s internetovým odkazom.

Ďalšie kroky

Boj proti inváznym cudzím druhom je jedným zo šiestich hlavných cieľov stratégie EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020, a Komisia pripravuje konkrétne návrhy na posilnenie právnych predpisov v tejto oblasti.

Súvislosti

Nepôvodné druhy sa nachádzajú v takmer každom type ekosystémov na Zemi. V niektorých prípadoch sa stali inváznymi a nepriaznivo ovplyvňujú pôvodnú flóru a faunu. Patria medzi všetky hlavné taxonomické skupiny vrátane vírusov, húb, rias, machov, papradí, vyšších rastlín, bezstavovcov, rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov. Invázne nepôvodné druhy môžu transformovať štruktúru a zloženie druhov ekosystémov tým, že potlačujú alebo vytlačujú pôvodné druhy, buď priamo ako predátori alebo s nimi bojujú o zdroje alebo nepriamo zmenou biotopov alebo zmenou spôsobu, akým živiny v systéme cyklicky kolujú. Cena, ktorú to predstavuje pre ľudské zdravie zahŕňa šírenie chorôb, ako aj alergénov; pre hospodárstvo znamená škody v poľnohospodárstve a infraštruktúre; a pre životného prostredie nenahraditeľnú stratu pôvodných druhov a poškodenie ekosystémov a biodiverzity, ktorá je ich základom.

Odhaduje sa, že v európskom prostredí sa rozšírilo 10 – 15 % zistených cudzích druhov, ktoré spôsobujú environmentálne, hospodárske alebo sociálne škody. Druhy ako napr. boľševník obrovský, rak signálny, kopýtko prirastené a ondatra v súčasnosti ovplyvňujú svojimi účinkami ľudské zdravie, spôsobujú závažné škody pre lesné hospodárstvo, plodiny a rybné hospodárstvo a vytvárajú prekážky v priechodnosti vodných ciest. Krídlatka japonská napríklad bráni rastu iných rastlín, vytláča pôvodné rastliny a vážne poškodzuje infraštruktúru, čo má obrovské hospodárske dôsledky. Podľa štúdií v Anglicku, Škótsku a Walese táto rastlina spôsobuje každý rok škodu vo výške 205 miliónov EUR.

Viac informácií nájdete na:

Pozri http://easin.jrc.ec.europa.eu/

Pozri aj:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Kontaktné osoby:

JRC: jrc-press@ec.europa.eu (+39 33 278 97 43)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar