Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 september 2012

Milieu: Informatie bundelen om de dreiging van uitheemse soorten in Europa tegen te gaan

Hoeveel plantensoorten in de Alpen zijn niet inheems in die regio? Welke dieren zijn bewust of onbewust geïntroduceerd in de Donau? In welke mate zullen ze een bedreiging voor de inheemse fauna worden? Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Europese Commissie lanceert vandaag EASIN, het Europees informatienetwerk voor uitheemse soorten (European Alien Species Information Network), en geeft daarmee de aanzet tot het beantwoorden van deze en andere vragen over de 16 000 uitheemse soorten die momenteel over heel Europa zijn gerapporteerd. Dit informatienetwerk – het eerste van zijn soort in Europa – is een belangrijke stap om iets te ondernemen tegen het gevaar dat uitgaat van uitheemse soorten die invasief worden. Met een economische impact van naar schatting 12 miljard euro per jaar vormen invasieve soorten een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "Invasieve uitheemse soorten vormen een steeds groter probleem voor onze natuurlijke hulpbronnen, de volksgezondheid en de economie. Deze dreiging wordt veroorzaakt door uitheemse soorten die door de toenemende mondialisering steeds talrijker worden. Het EASIN-netwerk zal mensen in Europa betere informatie over de verspreiding en de populatiegrootte van deze soorten bieden, waardoor er betere maatregelen kunnen worden genomen om deze moeilijke kwestie aan te pakken".

Invasieve soorten – uitheemse soorten die zich in een nieuwe omgeving hebben gevestigd – zijn wereldwijd in opmars. De meeste ervan vormen geen groot gevaar voor hun nieuwe omgeving. Sommige passen zich echter met zo veel succes aan hun nieuwe omgeving aan dat ze invasief worden: van biologische curiosa groeien ze uit tot heuse bedreigingen voor de plaatselijke ecoystemen, de landbouw en de veeteelt, waardoor ons milieu en ons sociaal welzijn in het gedrang komt. Invasieve uitheemse soorten zijn na habitatverandering de grootste oorzaak van biodiversiteitsverlies.

EASIN faciliteert het in kaart brengen en de classificatie van uitheemse soorten door gegevens van meer dan 40 onlinedatabanken in een register op te nemen. Via webfuncties die voortdurend worden bijgewerkt, kunnen gebruikers de verspreiding van uitheemse soorten in Europa bekijken en in kaart brengen en soorten selecteren aan de hand van criteria, gaande van het milieu waarin ze voorkomen (terrestrisch, marien of zoet water) en hun biologische classficiatie tot de manieren waarop ze zijn geïntroduceerd.

De spil van EASIN is een catalogus die momenteel meer dan 16 000 soorten bevat. Deze inventaris van alle gerapporteerde uitheemse soorten in Europa is opgesteld door op het internet en in wetenschappelijke literatuur beschikbare informatie samen te brengen, te controleren en te standaardiseren. Gebruikers van EASIN kunnen geogerefereerde informatie over uitheemse soorten van de volgende onlinegegevensbanken doorzoeken en in kaartvorm weergeven: de Global Biodiversity Information Facility (GBIF), het Global Invasive Species Information Network (GISIN) en het Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre (REABIC). De komende jaren zullen gegevens uit andere bronnen worden toegevoegd. De webinstrumenten en -diensten van EASIN voldoen aan internationaal erkende normen en protocollen. Ze mogen vrij worden gebruikt, maar de gegevens blijven eigendom van de bron, die duidelijk wordt vermeld en waarnaar een koppeling is opgenomen in EASIN.

Volgende stappen

De strijd tegen invasieve uitheemse soorten is een van de zes hoofddoelstellingen van de EU 2020-strategie voor biodiversiteit. De Commissie werkt momenteel aan specifieke voorstellen om de wetgeving op dit gebied aan te scherpen.

Achtergrond

Uitheemse soorten komen voor in bijna elk ecosysteemtype op aarde. In sommige gevallen zijn ze invasief geworden en berokkenen ze schade aan inheemse fauna en flora. Ze komen uit alle grote taxonomische groepen, zoals virussen, schimmels, algen, mossen, varens, hogere planten, ongewervelden, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Invasieve uitheemse soorten kunnen de structuur en de soortensamenstelling van ecosystemen wijzigen door inheemse soorten te verdringen of weg te concurreren, hetzij direct, door predatie of concurrentie om hulpbronnen, hetzij indirect, door habitats te veranderen of de kringloop van nutriënten in het ecosysteem te wijzigen. Ze brengen schade toe aan de volksgezondheid (onder meer door de verspreiding van ziekten en allergenen), aan de economie (landbouw- en infrastructuurschade) en aan het milieu (het onherstelbare verlies van inheemse soorten berokkent schade aan de ecosystemen en de biodiversiteit waarvan deze afhankelijk zijn).

Naar schatting 10-15 % van de uitheemse soorten die in het Europese milieu zijn waargenomen, heeft zich verspreid en ecologische, economische en/of sociale schade veroorzaakt. Soorten zoals reuzenberenklauw, signaalkreeften, zebramossels en muskusratten hebben een impact op de volksgezondheid, veroorzaken schade aan de bosbouw, aan gewassen en aan de visserij en blokkeren waterwegen. Japanse duizendknoop bijvoorbeeld belemmert de groei van andere planten, verdringt inheemse plantensoorten en veroorzaakt ernstige infrastructuurschade met grote economische gevolgen. Uit studies is gebleken dat alleen deze plant in Engeland, Schotland en Wales jaarlijks voor 205 miljoen euro schade veroorzaakt.

Nadere informatie:

Zie http://easin.jrc.ec.europa.eu/

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Contact :

Bij het JRC: jrc-press@ec.europa.eu (+39 33 278 97 43)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar