Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. september 2012

Miljø: Samle oplysninger for at bekæmpe truslen fra fremmede arter i Europa

Hvor mange planter finder man i Alperne, som ikke oprindeligt hører til i området? Hvilke dyr er med vilje eller ved et tilfælde blevet indført i Donau? Hvor stor en trussel bliver de for det lokale dyreliv? Europa-Kommissionens interne videnskabelige tjenestegren, Det Fælles Forskningscenter (JRC), lancerer i dag et europæisk informationsnet for fremmede arter (EASIN) som et første skridt til at besvare sådanne spørgsmål og andre spørgsmål vedrørende de 16 000 fremmede arter, der foreløbig er registreret i hele Europa. Dette informationsnet, som er det første af sin slags i Europa, er et vigtigt skridt til at håndtere truslen fra fremmede arter, der bliver invasive. Invasive arter er en stor trussel mod den biologiske mangfoldighed og naturressourcerne og vurderes at have økonomiske virkninger på ca. 12 mia. EUR om året.

Miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: "De invasive fremmede arter skaber flere og flere problemer for vores naturressourcer, vores sundhed og vores økonomi. Truslen kommer fra de ikke-hjemmehørende arter, der i en stadig tættere forbundet verden er i støt stigning. EASIN giver folk i Europa adgang til bedre information om, hvor disse ikke-hjemmehørende arter befinder sig, og hvor udbredte de er. Dette vil hjælpe os til at træffe bedre politiske beslutninger på dette svære område."

I hele verden stiger antallet af fremmede arter, dvs. organismer, der etablerer sig i et område, hvor de ikke er naturligt hjemmehørende. De fleste udgør ikke nogen stor risiko for deres nye miljø, men nogle tilpasser sig deres nye omgivelser så godt, at de bliver invasive - fra at være biologiske kuriositeter bliver de en reel trussel for de lokale økosystemer, afgrøder og husdyr samt for vores miljømæssige og sociale velvære. Næstefter forringelse af levesteder er invasive fremmede arter den største grund til tab af den biologiske mangfoldighed.

EASIN vil bidrage til kortlægningen og klassificeringen af fremmede arter ved at registrere alle de rapporterede data fra mere end 40 onlinedatabaser. Gennem dynamisk opdaterede webfaciliteter kan brugerne se og kortlægge, hvordan de fremmede arter er fordelt i Europa og udvælge dem ud fra forskellige kriterier, der spænder fra det miljø, hvor de findes (på jorden, i havvand eller ferskvand) og deres biologiske klassificering til deres introduktionsveje.

Grundelementet i EASIN er et katalog, der i øjeblikket omfatter mere end 16 000 arter. Denne oversigt over alle de rapporterede fremmede arter i Europa er blevet til ved at samle, kontrollere og standardisere de oplysninger, der er tilgængelige online og i den videnskabelige litteratur. EASIN's brugere kan studere og kortlægge geografisk baseret information om fremmede arter fra følgende online databaser: Global Biodiversity Information Facility (GBIF), Global Invasive Species Information Network (GISIN) og Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre (REABIC). I løbet af de næste par år vil flere dataleverandører blive inddraget. EASIN's webværktøjer og -tjenester overholder internationalt anerkendte standarder og protokoller. De vil være til fri anvendelse, mens ejendomsretten til oplysningerne stadig vil ligge hos kilden, som EASIN henviser til på behørig vis.

Næste skridt

Bekæmpelse af invasive fremmede arter er et af de seks nøglemål i EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020, og Kommissionen er i øjeblikket i gang med at forberede specifikke forslag til en stramning af lovgivningen på dette område.

Baggrund

Der findes fremmede arter i næsten alle slags økosystemer i verden. I nogle tilfælde er de blevet invasive og påvirker den hjemmehørende biota. De hører under alle de store taksonomiske grupper, bl.a. virusser, svampe, alger, mosser, bregner, højerestående planter, hvirvelløse dyr, fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr. Invasive fremmede arter kan ændre strukturen og artssammensætningen i økosystemerne ved at undertrykke eller fortrænge de hjemmehørende arter, enten direkte ved at drive rov på dem eller konkurrere med dem om ressourcerne, eller indirekte ved at ændre levestedet eller den måde, hvorpå næringsstofferne fordeles i systemet. Det kan have store omkostninger for vores sundhed i form af sygdomsspredning og spredning af allergener, for økonomien i form af skader på landbrug og infrastruktur, og for miljøet i form af uigenkaldelige tab af hjemmehørende arter, der skader økosystemerne og den biologiske mangfoldighed, som ligger til grund for dem.

Det vurderes, at 10-15 % af de fremmede arter, man har fundet i Europa, har bredt sig og skader miljøet, økonomien og/eller samfundet. Arter, såsom kæmpe bjørneklo, signalkrebs, vandremuslingen og bisamrotten, påvirker i dag menneskets sundhed, er meget skadelige for skovbrug, afgrøder og fiskeri og kan forårsage blokering af vandveje. Pileurt forhindrer f.eks. væksten af andre planter, udkonkurrerer de hjemmehørende planter og yder stor skade på infrastrukturen med store økonomiske følger. Undersøgelser har vist, at denne plante alene medfører skader for 205 mio. EUR hvert år i England, Skotland og Wales.

Yderligere oplysninger

http://easin.jrc.ec.europa.eu/

Se også

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Kontaktpersoner:

I JRC: jrc-press@ec.europa.eu (+39 33 278 97 43)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar