Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 септември 2012 г.

Околна среда: обединяване на информацията във връзка със справянето със заплахата от чужди видове в Европа

Колко видове растения могат да бъдат срещнати в Алпите, които са неместни за този регион? Кои животни умишлено или случайно са пуснати в Дунава? Колко голяма заплаха ще бъдат те за местната дива природа? С EASIN — европейската информационна мрежа за чужди видове, пусната днес в действие от Съвместния изследователски център (JRC), вътрешната научна служба на Европейската комисия, се прави първата стъпка за отговор на тези и на други въпроси относно 16 000-те чужди вида, за които се съобщава в Европа. Тази информационна мрежа, която е първа по рода си в Европа, представлява важна стъпка за справяне със заплахата от чужди видове, които са станали инвазивни, т.е. агресивни. Инвазивните видове представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие и природните ресурси, като икономическото им въздействие се оценява на около 12 милиарда евро годишно.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Инвазивните чужди видове са източник на все по-сериозни проблеми за нашите природни ресурси, човешкото здраве и икономиката. Тази заплаха се поражда от неместни видове, чийто брой бързо нараства във все по-взаимосвързания свят. Мрежата EASIN ще помага на хората в Европа да получават по-качествена информация къде се срещат неместни видове и доколко са разпространени те, като това ще спомага за подобряване на политиката по този труден проблем.“

Чуждите видове, т.е. неместни организми, които се установяват в нова среда, нарастват навсякъде по света. Повечето от тях не пораждат значителни рискове за своята нова среда. Някои от тях обаче се приспособяват така успешно към новата среда, че стават инвазивни, като от биологична рядкост се превръщат в истинска заплаха за местните екосистеми, насажденията и добитъка, застрашавайки нашето екологично и социално благоденствие. Инвазивните чужди видове са втората по значение (след изменението на местообитанията) основна причина за загубата на биологично разнообразие.

EASIN улеснява картографирането и класификацията на чуждите видове чрез обединяване на постъпилите данни от над 40 онлайн бази данни. Чрез динамично актуализирани уебстраници потребителите могат да видят данни и карти за разпространението на чужди видове в Европа и да ги подбират по критерии, обхващащи от околната среда, в която те са били открити (на сушата, в морски или сладководни водоеми), през тяхната биологична класификация до пътищата на тяхното въвеждане.

Централен елемент на EASIN е каталог, съдържащ понастоящем данни за над 16 000 вида. Този каталог на всички съобщени чужди видове в Европа е създаден чрез събиране, проверка и привеждане в стандартен вид на наличните данни в интернет и в научната литература. Потребителите на EASIN могат да проучват и ползват картографски данни за чужди видове с тяхното географско местоположение от следните онлайн бази данни: „Глобален информационен механизъм за биологичното разнообразие“ (Global Biodiversity Information Facility — GBIF), „Глобална информационна мрежа за инвазивните видове“ (Global Invasive Species Information Network — GISIN) и Регионалния евро-азиатски център по въпросите на биологичните инвазии (REABIC). През следващите години ще бъдат включени още доставчици на данни. Инструментите и услугите на EASIN в интернет са съобразени със съответните международно признати стандарти и протоколи. Тяхното използване е безплатно, като данните остават собственост на източника, който е надлежно посочен в EASIN с линк към него.

Какво предстои

Справянето с инвазивните чужди видове е една от шестте основни цели на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и Комисията подготвя конкретни предложения за укрепване на законодателството в тази област.

Контекст

Чужди видове присъстват в почти всички типове екосистеми по Земята. В някои случаи те стават инвазивни и въздействат на местната флора и фауна. Те спадат към всички големи таксономични групи, включително вируси, гъби, водорасли, мъхове, папрати, висши растения, безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Инвазивните чужди видове могат да променят структурата и видовия състав в екосистемите чрез потискане или унищожаване на местни видове пряко чрез хищничество или в конкуренция с тях за ресурси, или косвено чрез изменение на местообитанията или промяна в цикъла на хранителните вещества в съответната екосистема. Щетите за човешкото здраве включват разпространението на болести, както и на алергенни продукти; за икономиката щетите са в селското стопанство и инфраструктурата; за околната среда те се изразяват в невъзвратимата загуба на местни видове, което уврежда екосистемите и поддържащото ги биоразнообразие.

Преценява се, че 10—15 % от откритите в европейската околна среда чужди видове са се разпространили и причиняват екологични, икономически и/или социални щети. Видове като гигантският хераклеум, американският речен рак, мидата зебра и ондатрата сега влияят на човешкото здраве, причиняват съществени щети на горското стопанство, насажденията и рибарството, и задръстват водни пътища. Например японската пача трева пречи за растежа на други растения, конкурира успешно местни растения и сериозно уврежда инфраструктурата, което има огромни икономически последици. Изследванията показаха, че в Англия, Шотландия и Уелс само това растение причинява всяка година щети за 205 милиона евро.

За повече информация:

Вж. http://easin.jrc.ec.europa.eu/.

Вж. също:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

За контакти :

В JRC: jrc-press@ec.europa.eu (+39 33 278 97 43)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar