Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 september 2012

Nytt kommissionsförslag gör europeiska politiska partier mer representativa och stärker demokratin

Idag antog kommissionen ett förslag som ska stärka det europeiska offentliga rummet, ge de europeiska politiska partierna bättre möjligheter att företräda allmänheten och öka partiernas synlighet, erkännande, effektivitet, öppenhet och ansvarstagande.

Kommissionen föreslår att partierna och stiftelser som är knutna till dem ska få en ny europeisk rättslig ställning, för att råda bot på de problem som de idag möter i sin verksamhet i och mellan medlemsstaterna. De flesta är idag registrerade som icke vinstdrivande organisationer enligt belgisk lag.

– Verkligt gränsöverskridande europeiska politiska partier och stiftelser är viktiga för att allmänheten ska kunna komma till tals på EU-nivå och för att skapa en offentlig debatt inom hela unionen. De är drivande i diskussionerna om EU-frågor, som troligen kommer att öka i omfattning i samband med de kommande valen till Europaparlamentet 2014. Det här långtgående förslaget är viktigt för att stärka demokratin i EU, säger kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič.

Organisationer som vill registreras som europeiska politiska partier eller europeiska politiska stiftelser måste uppfylla stränga krav på interndemokrati, styrelseskick, ansvarstagande, öppenhet och respekt för de grundläggande värderingar som EU bygger på. Ett uttömmande regelverk införs för finansieringen av partierna, med stränga krav på redovisning och kontroll. Administrativa sanktioner kan komma ifråga om bestämmelserna överträds.

Förslaget påverkar inte de totalbelopp som de politiska partierna och stiftelserna får i finansiering från EU:s budget. Men finansieringsbestämmelserna blir mer enhetliga och anpassas till situationen och behoven. Europeiska politiska partier som är verksamma på EU-nivå måste enligt förslaget offentliggöra namnen på donatorer som bidrar med över 1 000 euro per år till partikassan, samtidigt som den årliga gränsen för enskilda donationer höjs från 12 000 euro till 25 000 euro.

Bakgrund

Den gällande lagstiftningen om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå antogs år 2003 (förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003). Bestämmelserna omarbetades år 2007, då man bland annat tillät finansiering även av europeiska politiska stiftelser via EU:s budget. Europaparlamentet föreslog flera förbättringar av bestämmelserna i ett betänkande som föredrogs av Marietta Giannakou. Dagens förslag har tagit hänsyn till de flesta av parlamentets synpunkter.

År 2012 får sammanlagt 13 politiska partier på EU-nivå ekonomiskt stöd enligt förordningen, och stödet förvaltas av Europaparlamentet. Budgeten för de politiska partierna och stiftelserna på europeisk nivå ligger år 2012 strax över 31 miljoner euro.

Förordning nr 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:SV:PDF

Förslag om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och stiftelser:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Se även MEMO/12/660.

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar