Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 12 września 2012 r.

Wniosek Komisji zwiększa zdolność europejskich partii politycznych do reprezentowania obywateli UE oraz umacnia demokrację

Komisja przyjęła dzisiaj wniosek wzmacniający zdolność europejskich partii politycznych do kształtowania prawdziwie europejskiej sfery publicznej oraz wyrażania woli obywateli UE, poprzez zwiększenie widoczności, uznania, skuteczności, przejrzystości i rozliczalności tych partii.

Wniosek ustanawia europejski status prawny dla europejskich partii politycznych i powiązanych z nimi fundacji, tym samym usuwając największą przeszkodę, z jaką borykały się partie działające w obrębie państw członkowskich i ponad ich granicami. Większość z nich jest obecnie zarejestrowana jako belgijskie stowarzyszenia realizujące działalność niezarobkową („asbl”).

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič oświadczył: „Prawdziwie transnarodowe europejskie partie polityczne i fundacje polityczne mają do odegrania kluczową rolę, wyrażając opinie obywateli na poziomie europejskim i prowadząc debaty publiczne w całej Europie. Kształtują one debatę w kwestiach europejskich, która będzie prawdopodobnie ożywiona w nadchodzących latach w obliczu zaplanowanych na 2014 r. wyborów europejskich. Ambitny wniosek Komisji to ważny krok w stronę konsolidacji demokracji europejskiej”.

Aby zostać uznaną za europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną, dana organizacja będzie musiała sprostać wysokim standardom wewnętrznej demokracji, sprawowania rządów, rozliczalności, przejrzystości oraz poszanowania wartości, na których opiera się Unia. Wszystkie aspekty finansowania partii będą podlegały szerokiemu zestawowi przepisów, obejmujących również surowe wymogi w zakresie sprawozdawczości i kontroli. Wprowadzony zostanie system sankcji administracyjnych nakładanych w przypadku naruszenia przepisów.

Nowy wniosek nie będzie miał wpływu na ogólne kwoty udostępnione w ramach budżetu UE na rzecz finansowania partii politycznych i fundacji. Jednak zasady regulujące takie finansowanie zostaną zharmonizowane i dostosowane do szczególnej sytuacji partii i ich potrzeb. Europejskie partie polityczne będą musiały publikować nazwiska darczyńców przekazujących dotacje w wysokości ponad 1 000 EUR rocznie, a roczny limit dla darowizn indywidualnych wzrośnie z 12 000 EUR do 25 000 EUR.

Kontekst

Istniejące prawodawstwo (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 z 4.11.2003 r.) regulujące funkcjonowanie i finansowanie partii politycznych na szczeblu europejskim zostało przyjęte w 2003 r. Zostało ono zmienione w 2007 r., aby umożliwić między innymi finansowanie z budżetu UE europejskich fundacji politycznych. Parlament Europejski zwrócił się z kilkoma wnioskami o udoskonalenie tych przepisów za pośrednictwem sprawozdania Marietty Giannakou. Dzisiejszy wniosek uwzględnia większość uwag Parlamentu.

W 2012 r. łącznie trzynaście partii politycznych na poziomie europejskim otrzymuje finansowanie na mocy rozporządzenia, a za zarządzanie tymi środkami odpowiada Parlament Europejski. Budżet na potrzeby partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim wynosi w 2012 r. nieco ponad 31 mln EUR.

Rozporządzenie nr 2004/2003

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20071227:PL:PDF

Wniosek w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Zob. również MEMO/12/660.

Kontakt :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar