Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 12. septembrī

Komisijas priekšlikums uzlabo Eiropas politisko partiju spējas pārstāvēt ES pilsoņus un stiprina demokrātiju

Komisija šodien pieņēma priekšlikumu, lai stiprinātu Eiropas politisko partiju spējas veidot patiesu Eiropas sabiedrisko telpu un paust ES pilsoņu gribu, uzlabojot to darbības redzamību, atzīšanu, efektivitāti, pārredzamību un atbildību.

Priekšlikumā Eiropas politiskajām partijām un ar tām saistītajiem fondiem tiek paredzēts Eiropas līmeņa juridisks statuss, tādējādi rodot risinājumu visbūtiskākajiem šķēršļiem, ar kādiem minētajām partijām un fondiem jāsaskaras, darbojoties dalībvalstīs un pāri to robežām. Lielākā daļa pašlaik ir reģistrētas kā Beļģijas bezpeļņas asociācijas jeb asbl.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: “Patiešām starptautiskas Eiropas politiskās partijas un politiskie fondi ir ļoti būtiski, lai pilsoņus varētu sadzirdēt Eiropas līmenī. Tiem ir būtiska loma, izvēršot debates par Eiropas jautājumiem, kuras, ņemot vērā 2014. gadā gaidāmās Eiroparlamenta vēlēšanas, tuvākajos gados solās būt spraigas. Šis vērienīgais priekšlikums ir svarīgs solis Eiropas demokrātijas konsolidēšanas virzienā.”

Lai organizāciju atzītu par Eiropas politisko partiju vai Eiropas politisko fondu, tai būs jāatbilst augstiem standartiem iekšējās demokrātijas, pārvaldības, atbildības un pārredzamības jomā, kā arī jārespektē vērtības, uz kurām balstās Savienība. Uz visiem partiju finansējuma aspektiem attieksies visaptverošs noteikumu kopums, tostarp stingras atskaites un kontroles prasības. Pārkāpumu gadījumā tiks ieviests administratīvo sodu režīms.

Priekšlikums neietekmēs vispārējo summu, kas ES budžetā paredzēta politisko partiju un fondu finansējumam. Tomēr šādu finansējumu regulējošie noteikumi tiks racionalizēti un pielāgoti konkrētai situācijai un vajadzībām. Eiropas politiskajām partijām būtu jāpublisko tie līdzekļu devēji, kas gadā atvēl vairāk kā 1000 eiro, bet individuālo ziedojumu maksimālā pieļaujamā summa pieaugtu no 12 000 eiro līdz 25 000 eiro gadā.

Priekšvēsture

Esošais tiesību akts – 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu – tika pieņemts 2003. gadā. Regula tika grozīta 2007. gadā, lai cita starpā atļautu no ES budžeta finansēt Eiropas politiskos fondus. Eiropas Parlaments ar Giannakou ziņojuma starpniecību izvirzīja vairākas prasības šā tiesību akta uzlabošanai. Šīs prasības ir iekļautas šodien pieņemtajā priekšlikumā.

Ar minētās regulas palīdzību 2012. gadā finansējumu, ko pārvalda Eiropas Parlaments, saņēma kopumā trīspadsmit Eiropas līmeņa politiskās partijas. Eiropas līmeņa politiskajām partijām un fondiem paredzētais budžets 2012. gadā nedaudz pārsniedza 31 miljonu eiro.

Regula 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:LV:PDF

Priekšlikums par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statūtiem un finansēšanu:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Skatīt arī MEMO/12/660

Kontaktpersonas :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar