Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. september 2012

Komisjoni ettepanek suurendab Euroopa tasandi erakondade suutlikkust esindada ELi kodanikke ning tugevdab demokraatiat

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku, millega tõhustatakse Euroopa tasandi erakondade võimet luua Euroopa avaliku arutelu ruum ja väljendada ELi kodanike tahet. Samuti suurendatakse nende nähtavust, tunnustamist, tõhusust, läbipaistvust ja vastutust.

Ettepanekuga antakse Euroopa tasandi erakondadele ja nendega seotud poliitilistele sihtasutustele Euroopa tasandi õiguslik seisund, mis võimaldab ületada suurima takistuse, mis seni nende tegevust liikmesriikides ja kogu ELis tõkestas. Enamik Euroopa tasandi erakondadest ja sihtasutustest on praegu registreeritud Belgia mittetulundusühingutena.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Piiriülestel Euroopa tasandi erakondadel ja poliitilistel sihtasutustel on head eeldused aidata kodanike arvamus Euroopa tasandil kuuldavaks teha ning algatada euroopaüleseid avalikke arutelusid. Samuti kujundavad nad suurel määral Euroopa küsimuste arutelu, mis tõotab 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimiste valguses tulla väga elav. Täna vastuvõetud ettepanek on oluline samm Euroopa demokraatia kindlustamise suunas”.

Selleks, et olla tunnustatud Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusena, peavad sellised organisatsioonid täitma sisedemokraatiat, juhtimist, vastutust ja läbipaistvust hõlmavaid rangeid nõudmisi ning järgima Euroopa Liidu põhiväärtusi. Erakondade rahastamise kõigi aspektide suhtes on kehtestatud ulatuslikud eeskirjad, mis hõlmavad ka rangeid aruandluse ja kontrollimisega seotud nõudeid. Rikkumiste korral võetakse kasutusele haldussanktsioonid.

Ettepanek ei mõjuta summasid, mis eraldatakse ELi eelarvest erakondade ja sihtasutuste tegevuse rahastamiseks. Sellist rahastamist käsitlevad eeskirjad ühtlustatakse ning kohandatakse vastavalt olukorrale ja vajadusele. Euroopa tasandi erakonnad peavad avaldama aastas enam kui 1000 eurot annetavate annetajate nimed, üksikannetuste aastane piirmäär tõuseb 12 000 eurolt 25 000 eurole.

Taust

Erakondi ja nende Euroopa tasandil rahastamist reguleeriv kehtiv määrus (4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) 2004/2003) võeti vastu 2003. aastal. Seda muudeti 2007. aastal, et võimaldada muu hulgas Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ELi eelarvest rahastamist. Euroopa Parlament taotles Giannakou aruande kaudu kõnealuse õigusakti täiustamiseks sellesse mitmete muudatuste tegemist. Täna vastu võetud ettepanek sisaldab enamikku nendest muudatustest.

2012. aastal rahastatakse määruse alusel kokku 13 Euroopa tasandi erakonda. Rahastamist haldab Euroopa Parlament. Euroopa tasandi erakondadele ja sihtasutustele mõeldud eelarve on 2012. aastal pisut üle 31 miljoni euro.

Määrus (EÜ) 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:ET:PDF

Ettepanek, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste põhikirja ning rahastamist:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Vaata ka MEMO/12/660

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar