Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 септември 2012 г.

По-добро представяне на европейските граждани и укрепване на демокрацията — Комисията прави предложение за европейските политически партии

Комисията днес прие предложение, което да помогне на европейските политически партии да изразяват волята на европейските граждани и да формират истинско европейско публично пространство, като се увеличи тяхната видимост, популярност, ефективност, прозрачност и отчетност.

В предложението за европейските политически партии и за свързаните с тях политически фондации се предвижда правен статут на европейско равнище, с което се дава отговор на най-значимия проблем, пред който те са изправени при извършване на дейността си на територията на една или няколко държави членки. Повечето партии и фондации в момента са регистрирани като белгийски асоциации с нестопанска цел, т.е. „asbl“.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Транснационалните европейски политически партии и политически фондации в истинския смисъл на думата са от ключово значение за даването на израз на гласовете на гражданите на европейско равнище и за зараждането на общоевропейски обществени дебати. Те играят важна роля в оформянето на дебатите по европейски въпроси, които с оглед на европейските избори през 2014 г. обещават да бъдат оживени през идните години. Настоящото амбициозно предложение е важна стъпка в посока на консолидирането на европейската демокрация.“

За да бъде дадена организация призната като европейска политическа партия или европейска политическа фондация, тя трябва да отговаря на високи стандарти по отношение на вътрешната демокрация, управлението, отчетността, прозрачността и зачитането на ценностите, залегнали в основата на Съюза. Всички аспекти от финансирането на партиите са предмет на цялостен набор от правила, включително строги изисквания за докладване и контрол. Ще бъде въведен режим на административни санкции в случаите на нарушения.

Новите разпоредби няма да се отразят върху общите суми, предвидени от бюджета на ЕС за финансиране на политическите партии и фондации. За сметка на това правилата, уреждащи това финансиране, ще се опростят и ще се адаптират към специалното положение и потребности на европейските политически партии и фондации. Европейските политически партии ще трябва да публикуват имената на дарители, които предоставят повече от 1 000 ЕUR на година, като годишният горен праг на индивидуалните дарения ще се повиши от 12 000 EUR на 25 000 EUR.

Контекст

Съществуващото законодателство (Регламент (ЕО) № 2004/2003 от 4 ноември 2003 г.), уреждащо статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище, бе прието през 2003 г. През 2007 г. в него бяха направени изменения, за да се позволи, наред с други неща, европейските политически фондации да получават финансиране от бюджета на ЕС. В доклада Giannakou Европейският парламент поставя серия искания за подобряване на това законодателство. В днешното предложение са включени повечето от тези искания.

През 2012 г. общо 13 политически партии на европейско равнище получиха финансиране по регламента, като това финансиране се управлява от Европейския парламент. Бюджетът за политическите партии и фондации на европейско равнище се равнява на малко повече от 31 млн. EUR през 2012 г.

Регламент № 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:EN:PDF

Предложение относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Вж. също MEMO/12/660

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar