Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 september 2012

Åldrande lärare: en utmaning för EU:s utbildningssektor

Europeiska kommissionen välkomnade idag Education at a Glance 2012, som är en årlig rapport med uppgifter om utbildningsresultat från 34 länder, däribland 21 EU-länder (se förteckningen nedan). Rapporten är sammanställd av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) och i den anges flera områden inom utbildningen i Europa som sannolikt kommer att utgöra utmaningar inom den närmaste framtiden. En av dem är den åldrande lärarkåren. Över 40 % av lärarna på högstadie- och gymnasienivå i fem EU-länder (Österrike, Tjeckien, Estland, Nederländerna och Sverige) är minst 50 år gamla, och i Tyskland och Italien ligger andelen ännu högre, nämligen på över 50 %. Ett annat problem är den ojämna könsfördelningen, eftersom det framgår av rapporten att en tredjedel fler kvinnor än män läser på högskolorna i EU.

– Rapporten är ett ovärderligt verktyg för beslutsfattare på nationell och europeisk nivå. Medlemsstaterna inser att Europas framtida och långsiktiga välstånd kräver investering i utbildning. Av uppgifterna framgår det tydligt att kostnaderna för utbildning uppvägs med råge av vinsterna. Vi får dock inte nöja oss med detta. Av rapporten framgår det också att det behövs reformer för att modernisera utbildningen och göra den mer attraktiv för både elever och lärare, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionens ledamot med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Av rapporten framgår också följande:

  • - Utgifterna för utbildning i de 21 EU-länder som omfattas av rapporten är i genomsnitt 9 122 dollar per år och elev från lågstadiet till högskolan. Detta ligger något under OECD-genomsnittet på 9 252 dollar.

  • - I OECD-länderna förväntas 84 % av ungdomarna gå ut gymnasiet. I EU-länderna kommer cirka 86 % att göra detta. Under åren 1995-2010 var det Portugal som såg den största ökningen av andelen elever som avslutat gymnasiet (en årlig ökning med 4,7 %).

  • - Den ekonomiska vinsten som högre utbildning medför fortsätter att öka. En europé med avslutad högre utbildning kan förvänta sig en nettovinst på 176 000 dollar (OECD-genomsnittet är 162 000 dollar) under sitt yrkesliv. Högre utbildning medför långsiktiga vinster för de offentliga finanserna på grundval av högre skatteintäkter och andra besparingar. Dessa vinster är nästan tre gånger högre än de offentliga utgifterna.

  • - Europa förblir det mål som flest studenter väljer när de studerar utanför hemlandet, och EU-länderna tar emot 41 % av alla internationella studenter från länder i och utanför EU. Internationella studenter utgör minst 10 % av alla högskolestudenter i Österrike, Luxemburg och Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland). De fyller över 20 % av platserna inom avancerad forskning i Österrike, Danmark, Irland, Luxemburg, Sverige och Förenade kungariket. I hela EU utgör studenter från andra EU-länder 76 % av de utländska studenterna.

Bakgrund

Education at a Glance ges ut varje år av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) med ledning av uppgifter från Eurostat och FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco).

I rapporten finns information om det aktuella läget inom utbildning, inbegripet de ekonomiska och mänskliga resurser som investeras i utbildning, antalet elever per lärare, undervisningstimmar, antalet utexaminerade och deras resultat, tillgång till, deltagande i och framsteg inom utbildning samt uppgifter om lärmiljön och skolornas organisation.

De nya indikatorerna är inriktade på den globala ekonomiska krisens inverkan på utgifter inom utbildning och utbildningens effekter på makroekonomiska resultat som BNP. I rapporten ingår även sådana ämnen som system för förskoleundervisning, rörlighet mellan generationerna inom högre utbildning, faktorer som påverkar utgifterna för utbildning, karrriärförväntningar bland 15-åringar, lärarkårens sammansättning och effekten av examina på tillträdet till högstadiet, gymnasiet och högskolan.

I rapporten finns uppgifter om utbildning från OECD-länderna. I dessa ingår 21 EU-länder (Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket), fyra andra europeiska länder (Island, Norge, Schweiz och Turkiet) samt nio länder utanför Europa (Australien, Kanada, Chile, Israel, Japan, Korea, Mexiko, Nya Zeeland, USA). Vidare finns det uppgifter för Brasilien, Ryska federationen och delvis för Argentina, Kina, Indien, Indonesien, Saudiarabien och Sydafrika.

De sex EU-länder som inte är medlemmar i OECD och därför inte ingår i rapporten är Bulgarien, Cypern, Lettland, Litauen, Malta och Rumänien.

utbildning och färdigheter får allt större betydelse i Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning, meddelar Europeiska kommissionen och OECD också idag att de avser att samarbeta närmare i framtiden. Deras arbete inom utbildning kommer på så sätt att få mer genomslagskraft och värde i deras medlemsländer.

Landsanalyser, färdighetsstrategier samt samarbete inom undersökningar som Pisaundersökningen och den framtida undersökningen om vuxenbefolkningens kompetens (PIAAC) kommer att prioriteras inom detta nya samarbete.

Mer information

Presentationen kommer att direktsändas på nätet kl. 11:00

Den fullständiga rapporten finns på webbplats

Education at a Glance 2012: OECD-indikatorer

Europeiska kommissionen: EU:s utbildningsmål

Bilaga 1: Andel studenter som påbörjar en högre utbildning och deras åldersfördelning (2010)

Bilaga 2: Åldersfördelning av lärare på högstadiet och gymnasiet (2010)

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar