Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. septembra 2012

Vse starejši učitelji: izziv za izobraževalni sektor EU

Evropska komisija je danes pozdravila objavo Kratkega pregleda izobraževanja 2012, letnega poročila, v katerem so zbrani podatki o uspešnosti izobraževalnih sistemov 34 držav, vključno z 21 državami članicami Evropske unije (seznam spodaj). V poročilu, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je opredeljenih več področij evropskega izobraževanja, ki bi v bližnji prihodnosti lahko predstavljala težave. Eno od njih so vse starejši učitelji: v petih državah članicah EU (v Avstriji, na Češkem, v Estoniji, na Nizozemskem in Švedskem) je več kot 40 % srednješolskih učiteljev starih 50 ali več – v Nemčiji in Italiji je ta odstotek še višji in presega 50 %. Težavo predstavljajo tudi razlike med spoloma. Poročilo kaže, da se v visokošolske programe v EU vpisuje skoraj za tretjino več žensk kot moških.

„To poročilo je nepogrešljivo za nacionalne in evropske oblikovalce politike. Države članice se zavedajo, da je vlaganje v izobraževanje pogoj za uspešno prihodnost in dolgoročno blaginjo Evrope. Podatki jasno kažejo, da je donos izobraževanja precej večji kot njegovi stroški. Vendar nas to ne sme uspavati. Poročilo navaja tudi, da so potrebne reforme za posodobitev izobraževalnih sistemov, ki bodo privlačnejši za študente in učitelje,“ je povedala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Kratek pregled izobraževanja razkriva tudi:

  • Izdatki za izobraževanje v 21 zajetih državah članicah EU od osnovnošolske do terciarne stopnje povprečno znašajo 9 122 USD na udeleženca izobraževanja. To je malo manj od povprečja OECD, ki znaša 9 252 USD.

  • V državah OECD bo 84 % mladih verjetno zaključilo srednješolsko izobraževanje; v državah članicah EU je takih 86 % mladih. Med letoma 1995 in 2010 je bil največji porast števila mladih, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, na Portugalskem (letna rast 4,7 %).

  • Finančni donos terciarnega izobraževanja se še naprej zvišuje. Evropski diplomant lahko v svoji karieri pričakuje neto dobiček 176 000 USD (povprečje OECD: 162 000 USD), dolgoročne javne koristi visokošolske izobrazbe v obliki višjih pobranih davkov in drugih prihrankov pa so skoraj trikrat višje od javnih stroškov.

  • Evropa je še vedno najbolj priljubljena regija za študente, ki študirajo v tujini, saj države članice EU gostijo 41 % vseh mednarodnih študentov (tako iz držav članic kot iz držav, ki niso članice EU). V Avstriji, Luksemburgu in Združenem kraljestvu mednarodni študenti predstavljajo vsaj 10 % študentov, vpisanih v terciarno izobraževanje. V Avstriji, na Danskem, Irskem, v Luksemburgu, na Švedskem in v Združenem kraljestvu je njihov delež v podiplomskih raziskovalnih programih več kot 20 %. V EU 76 % tujih študentov prihaja iz druge države članice EU.

Ozadje

Kratek pregled izobraževanja letno pripravi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) na podlagi podatkov Eurostata in Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).

Poročilo vsebuje podatke o stanju v izobraževanju, vključno s finančnimi in človeškimi viri, vloženimi v izobraževanje, razmerjem med učenci in učitelji, učnimi urami, številom in dosežki diplomantov, dostopom, udeležbo in napredovanjem v izobraževanju, ter podatke o učnem okolju in organizaciji šol.

Novi kazalniki se osredotočajo na vpliv svetovne gospodarske krize na izdatke v izobraževanju in učinek izobraževanja na makroekonomske izide, kot je BDP. Poročilo prav tako zajema področja, kot so predšolska vzgoja, medgeneracijska mobilnost v visokem šolstvu, dejavniki, ki vplivajo na izdatke v izobraževanju, zaposlitvena pričakovanja petnajstletnikov, sestava učiteljske populacije in vpliv preverjanja znanja na dostop do srednješolskega in visokošolskega izobraževanja.

V poročilu so zbrani podatki o izobraževanju iz 34 držav članic OECD. Med njimi je 21 držav članic EU (Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo), štiri druge evropske države (Islandija, Norveška, Švica in Turčija) in devet neevropskih držav (Avstralija, Čile, Izrael, Japonska, Kanada, Koreja, Mehika, Nova Zelandija in Združene države Amerike). Poleg tega so zajeti tudi podatki za Brazilijo, Rusijo, v nekaterih primerih pa tudi za Argentino, Indijo, Indonezijo, Južno Afriko, Kitajsko in Saudovo Arabijo.

V poročilu ni zajetih šest držav članic EU, ki niso članice OECD: Bolgarija, Ciper, Latvija, Litva, Malta in Romunija.

V skladu z rastočim pomenom vprašanja izobrazbe in spretnosti v strategiji Evropa 2020 za rast in delovna mesta sta Evropska komisija in OECD danes oznanila tudi, da si bosta v prihodnosti prizadevala za tesnejše sodelovanje. To bo okrepilo učinek in vrednost njunih dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja za države članice.

Analiza po državah, strategije na področju spretnosti in sodelovanje pri raziskavah, kot sta PISA in napovedana raziskava o spretnostih odraslih (PIAAC), bodo prednostna naloga v tem novem okviru za sodelovanje.

Več informacij

Uradni tehnični informativni sestanek bo predvajan na spletu ob 11.00.

Celotno poročilo je na voljo na spletni strani

Kratek pregled izobraževanja 2012: Kazalniki OECD

Evropska komisija: Cilji v izobraževanju in usposabljanju EU

Priloga 1: Stopnje vpisa v terciarno izobraževanje in starostna struktura prvič vpisanih (2010)

Priloga 2: Starostna struktura srednješolskih učiteljev (2010)

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar