Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 11. septembra 2012

Zvyšujúci sa vek učiteľov je výzvou pre odvetvie vzdelávania v EÚ

Európska komisia dnes uvítala uverejnenie výročnej správy Education at a Glance 2012 (Súhrnné informácie o vzdelávaní 2012), ktorá obsahuje údaje z 34 krajín vrátane 21 členských štátov EÚ (pozri nižšie) o situácii vo vzdelávaní. V správe, ktorú vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), sa uvádza niekoľko oblastí vzdelávania v Európe, v ktorých by sa v blízkej budúcnosti mohli vyskytnúť problémy. Jednou z nich je neustále sa zvyšujúci vek učiteľov: v piatich krajinách EÚ (Česká republika, Estónsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko) má viac ako 40 % stredoškolských učiteľov 50 a viac rokov – v Nemecku a Taliansku tento podiel dokonca presahuje 50 %. Ďalším problémom je aj rodový rozdiel: podľa správy sa na vysokoškolskom vzdelávaní v EÚ zúčastňuje takmer o tretinu viac žien ako mužov.

„Táto správa je cenným nástrojom pre tvorcov politík na vnútroštátnej aj európskej úrovni. Členské štáty sú si vedomé toho, že investície do vzdelávania sú nevyhnutné pre budúcnosť Európy a jej dlhodobú prosperitu. Údaje jasne ukazujú, že výdavky na vzdelávanie sa mnohonásobne zhodnocujú vďaka jeho prínosom. Nesmieme však zaspať na vavrínoch: zo správy takisto vyplýva, že vzdelávanie si vyžaduje reformy a modernizáciu a že je potrebné zvýšiť jeho príťažlivosť tak pre študentov, ako aj pre učiteľov“, uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

V správe Education at a Glance sa takisto uvádza, že:

  • - Výdavky na vzdelávanie v 21 členských štátoch EÚ, ktoré sú do správy zahrnuté, predstavujú v priemere 9 122 USD ročne na študenta od primárneho po terciárne vzdelávanie. Je to o niečo menej ako priemer OECD, ktorý predstavuje 9 252 USD.

  • - Predpokladá sa, že 84 % mladých ľudí v krajinách OECD ukončí vyššie sekundárne vzdelávanie; v krajinách EÚ je to 86 %. V rokoch 1995 – 2010 sa najväčší nárast v počte absolventov, ktorí získali vyššie sekundárne vzdelanie, zaznamenal v Portugalsku (s ročnou mierou rastu 4,7 %).

  • - Finančná návratnosť terciárneho vzdelávania sa naďalej zvyšuje. Európsky absolvent môže počas celého svojho pracovného života počítať s čistým zárobkom 176 000 USD (priemer v rámci krajín OECD je 162 000 USD) a vysokoškolské vzdelanie prináša pre verejnosť dlhodobé prínosy vo forme vyšších daňových odvodov a ďalších úspor, ktoré takmer trojnásobne presahujú verejné náklady.

  • Európa je aj naďalej preferovanou destináciou študentov, ktorí študujú v zahraničí. V krajinách EÚ študuje 41 % všetkých zahraničných študentov pochádzajúcich z EÚ aj z krajín mimo EÚ. Zahraniční študenti, ktorí sa zúčastňujú na terciárnom vzdelávaní v Luxembursku, Rakúsku a Spojenom kráľovstve, predstavujú 10 % alebo viac. V Dánsku, Írsku, Luxembursku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve a vo Švédsku predstavujú viac ako 20 % študentov, ktorí sa zapíšu do programov pokročilého výskumu. 76 % zahraničných študentov v rámci EÚ pochádza z inej krajiny EÚ.

Súvislosti

Správu Education at a Glance každoročne vypracúva Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a vychádza pritom z údajov zozbieraných Eurostatom a Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).

Správa poskytuje informácie o aktuálnom stave vo vzdelávaní vrátane finančných a ľudských zdrojov investovaných do vzdelávania, o pomere medzi počtom študentov a učiteľov, vyučovacích hodinách, počte absolventov a ich výsledkoch, prístupe k vzdelávaniu, účasti na ňom a o napredovaní vo vzdelávaní, ako aj údaje o vzdelávacom prostredí a organizácii škôl.

Nové ukazovatele sa zameriavajú na vplyv svetovej hospodárskej krízy na výdavky na vzdelávanie a na dosah vzdelávania na makroekonomické ukazovatele, ako napr. HDP. Správa takisto zahŕňa témy ako napr. systémy predškolského vzdelávania, medzigeneračná mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní, faktory, ktoré ovplyvňujú výdavky na vzdelávanie, predstavy o kariére u 15-ročných študentov, zloženie pedagogického personálu a vplyv skúšok na prístup k sekundárnemu a vysokoškolskému vzdelávaniu.

Správa prináša údaje o vzdelávaní z 34 členských krajín OECD. Patrí medzi ne 21 členských štátov EÚ (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko), 4 ďalšie európske krajiny (Island, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko) a 9 mimoeurópskych krajín (Austrália, Čile, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórea, Mexiko, Nový Zéland, Spojené štáty americké). Správa okrem toho obsahuje aj údaje týkajúce sa Brazílie a Ruskej federácie a v niektorých prípadoch Argentíny, Číny, Indie, Indonézie, Juhoafrickej republiky a Saudskej Arábie.

Medzi 6 členských štátov EÚ, ktoré nie sú členskými krajinami OECD a na ktoré sa táto správa nevzťahuje, patrí Bulharsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Malta a Rumunsko.

V súlade s rastúcim významom otázok vzdelávania a zručností v stratégii Európa 2020 pre zamestnanosť a rast dnes Európska komisia a OECD takisto oznámili, že sa dohodli na užšej spolupráci v budúcnosti. Posilní sa tým vplyv a hodnota ich činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pre ich členské krajiny.

Prioritou v kontexte tohto nového rámca na spoluprácu budú analýzy z jednotlivých krajín, stratégie pre zručnosti a takisto spolupráca v rámci prieskumov, ako sú napríklad PISA a budúci prieskum o zručnostiach dospelých (PIAAC).

Ďalšie informácie

Oficiálnu prezentáciu správy môžete sledovať naživo prostredníctvom internetu o 11:00 hod.

Kompletná správa je dostupná na webovej stránke.

Education at a Glance 2012: OECD Indicators

Európska komisia: Ciele EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Príloha 1: Podiel novozapísaných študentov v terciárnom vzdelávaní a ich veková štruktúra (2010)

Príloha 2: Veková štruktúra učiteľov v sekundárnom vzdelávaní (2010)

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+3222959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+3222959667)


Side Bar