Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. syyskuuta 2012

Opettajakunnan ikääntyminen haaste EU:n koulutusalalle

Euroopan komissio panee tyytyväisenä merkille tänään julkaistun vuoden 2012 koulutuskatsauksen (Education at a Glance 2012). Kyseessä on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n vuosittain julkaisema raportti koulutusalan tuloksista 34 maassa. Katsauksessa on mukana on myös 21 EU:n jäsenvaltiota (ks. luettelo jäljempänä). Raportissa tuodaan ilmi useita koulutusalan osa-alueita, jotka todennäköisesti muodostuvat Euroopassa haasteiksi lähitulevaisuudessa. Yksi ongelmista on opettajakunnan ikääntyminen: viidessä EU-maassa (Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Tšekki ja Viro) yli 40 prosenttia toisen asteen opettajista on 50-vuotiaita tai vanhempia; Italiassa ja Saksassa 50 vuotta täyttäneiden osuus on vieläkin suurempi eli yli 50 prosenttia. Toinen ongelma on sukupuolten välinen epäsuhta. Raportin mukaan korkea-asteen koulutukseen hakeutuu EU:ssa liki kolmannes enemmän naisia kuin miehiä.

Tämä raportti on korvaamaton työkalu niin jäsenvaltioiden kuin EU:n poliittisille päättäjille. Jäsenvaltiot hyväksyvät sen, että koulutukseen investoiminen on Euroopan tulevan, pitkän aikavälin hyvinvoinnin edellytys. Tiedot osoittavat selvästi, että koulutus maksaa vähän verrattuna siihen, mitä sillä saavutetaan. Itsetyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole aihetta, sillä raportista käy ilmi myös tarve uudistuksille, joilla koulutuksesta saadaan nykyaikaisempaa ja houkuttelevampaa sekä opiskelijoiden että opettajien kannalta”. Näin totesi koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja nuorisoasioista vastaava EU-komissaari Androulla Vassiliou.

Koulutuskatsauksesta käy ilmi, että

  • - koulutusmenot raportin kattamissa 21 EU-jäsenvaltiossa ovat keskimäärin 9 122 USD vuodessa opiskelijaa kohti alemmalta perusasteelta aina kolmannen asteen koulutukseen asti. Se on hieman alle OECD:n keskiarvon, joka on 9 252 USD;

  • - OECD-maiden nuorista 84 prosentin odotetaan suorittavan toisen asteen tutkinnon; EU-maissa sen suorittaa 86 prosenttia. Vuosien 1995 ja 2010 välillä toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi eniten Portugalissa (vuotuinen kasvuvauhti 4,7 prosenttia);

  • - kolmannen asteen koulutuksen taloudellinen tuotto kasvaa jatkuvasti. Akateemisen loppututkinnon suorittanut eurooppalainen voi odottaa saavansa työelämänsä aikana 176 000 USD:n nettohyödyn (OECD:n keskiarvo 162 000 USD). Julkinen talous hyötyy korkea-asteen koulutuksesta lisääntyneiden verotulojen ja muiden syntyvien säästöjen kautta liki kolme kertaa koulutukseen satsattujen julkisten menojen verran;

  • - Eurooppa on edelleen suosikkikohde kotimaansa ulkopuolella opiskeleville: EU-maissa opiskelee 41 prosenttia kaikista kansainvälisistä – EU:sta ja sen ulkopuolelta tulevista – opiskelijoista. Kolmannen asteen koulutukseen ilmoittautuneista vähintään 10 prosenttia on kansainvälisiä opiskelijoita Itävallassa, Luxemburgissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Heidän osuutensa tutkijakoulutukseen osallistuvista on yli 20 prosenttia Irlannissa, Itävallassa, Luxemburgissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Koko EU:ssa 76 prosenttia ulkomaisista opiskelijoista tulee jostakin toisesta EU-maasta.

Tausta

Education at a Glance on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuosittain tuottama koulutuskatsausraportti. Se perustuu Eurostatin ja Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) kokoamiin tietoihin.

Raportissa esitetään tilannekatsaus koulutusalaa koskeviin tietoihin. Niitä ovat muun muassa koulutukseen investoidut taloudelliset ja inhimilliset voimavarat, opiskelijoiden määrä suhteessa opettajien määrään, opetustunnit, tutkinnon suorittajien lukumäärä ja tulokset, koulutukseen pääsy ja osallistuminen ja opinnoissa edistyminen sekä koulujen oppimisympäristöä ja opetusjärjestelyjä koskevat tiedot.

Uudet indikaattorit koskevat maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksia koulutusmenoihin sekä koulutuksen vaikutusta makrotaloudellisiin tuloksiin kuten BKT:hen. Lisäksi raportissa käsitellään esimerkiksi varhaiskasvatusjärjestelmiä, sukupolvien välistä liikkuvuutta korkea-asteen koulutuksen osalta, koulutusmenoihin vaikuttavia tekijöitä, 15-vuotiaiden ammatillisia odotuksia, opettajakunnan koostumusta ja tutkintojen vaikutusta toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen pääsemiseen.

Raportin koulutustiedot kattavat OECD:n 34 jäsenmaata, jotka ovat 21 EU-jäsenmaata (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta), 4 muuta Euroopan maata (Islanti, Norja, Sveitsi ja Turkki) ja 9 Euroopan ulkopuolista maata (Australia, Chile, Israel, Japani, Kanada, Korea, Meksiko, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat). Lisäksi raporttiin sisältyy tietoja Brasiliasta, Venäjän federaatiosta ja – joiltakin osin – Argentiinasta, Etelä-Afrikasta, Indonesiasta, Intiasta, Kiinasta ja Saudi-Arabiasta.

Kuusi EU-jäsenvaltiota (Bulgaria, Kypros, Latvia, Liettua, Malta ja Romania) eivät ole OECD:n jäseniä, minkä vuoksi raportti ei kata niitä.

Kasvua ja työllisyyttä koskevassa Eurooppa 2020 ‑strategiassa koulutus- ja ammattitaitokysymyksille on annettu entistä enemmän painoarvoa. Siihen perustuen myös Euroopan komissio ja OECD ilmoittivat tänään sopineensa tulevasta, entistä tiiviimmästä yhteistyöstä. Sen myötä niiden tekemä työ jäsenvaltioidensa hyväksi koulutuksen saralla saa lisää vaikuttavuutta ja arvoa.

Uuden yhteistyökehyksen mukaisia ensisijaisia tavoitteita ovat maakohtaiset analyysit, ammattitaitostrategiat ja yhteistyö esimerkiksi PISA-tutkimuksen ja tulevan aikuisten taitoja mittaavan PIAAC-tutkimuksen suhteen.

Lisätietoja

Virallinen tiedotustilaisuus suorana internetissä klo 11.00

Raportti kokonaisuudessaan

Education at a Glance 2012: OECD:n indikaattorit

Euroopan komissio: EU:n koulutustavoitteet

Liite 1: Kolmannen asteen koulutuksen aloittaneiden lukumäärät ja ikäjakauma (2010)

Liite 2: Toisen asteen opettajien ikäjakauma (2010)

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar