Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 11. září 2012

Stárnoucí učitelé – výzva pro školství EU

Evropská komise dnes uvítala zveřejnění výroční zprávy Education at a Glance 2012, která přináší údaje týkající se oblasti vzdělávání ze 34 zemí, mezi nimi i z 21 členských států EU (viz níže). Zpráva, vypracovaná Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), pojmenovává několik oblastí evropského školství, ve kterých by v blízké budoucnosti mohlo docházet k problémům. Jedním z nich je stárnoucí učitelstvo: středoškolských učitelů ve věku 50 let a více je v pěti zemích EU (Česká republika, Estonsko, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko) přes 40 % a v Itálii a Německu dokonce více než 50 %. Problém představuje také genderová nerovnost: ze zprávy vyplývá, že na vysoké školy se v EU zapisuje takřka o třetinu více žen než mužů.

Tato zpráva je cenným nástrojem pro národní i evropské politiky. Členské státy jsou si vědomy toho, že investice do vzdělávání jsou pro budoucnost a dlouhodobou perspektivu Evropy rozhodující. Údaje jasně ukazují, že přínosy dalece převažují nad výdaji na vzdělávání. Neusínejme však na vavřínech: zpráva také poukazuje na to, že školský sektor vyžaduje reformy, které by jej modernizovaly a zatraktivnily jak pro studenty, tak i pro učitele," uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Ze zprávy Education at a Glance také vyplývá, že:

  • - v 21 členských státech EU, kterých se zpráva týká, činí výdaje na školství v průměru 9 122 USD ročně na studenta od primární po terciární úroveň vzdělávání. Je to o něco méně než průměr OECD (9 252 USD);

  • - u 84 % mladých lidí ze zemí OECD se předpokládá, že dokončí vyšší sekundární vzdělání; v zemích EU je to 86 %. V období let 1995–2010 byl největší nárůst počtu absolventů s dokončeným vyšším sekundárním vzděláním zaznamenán v Portugalsku (s ročním tempem růstu 4,7 %);

  • - finanční návratnost terciárního vzdělávání nadále roste. Evropští absolventi mohou za svůj pracovní život počítat s čistým příjmem ve výši 176 000 USD (průměr zemí OECD: 162 000 USD). Pro veřejnost znamená vysokoškolské vzdělávání díky vyšším odvodům na daních i díky jiným úsporám dlouhodobé přínosy, které skoro třikrát přesahují výdaje;

  • Evropa zůstává i nadále upřednostňovaným cílovým regionem pro studium v zahraničí, přičemž 41 % všech zahraničních studentů (tj. studentů z EU i mimo EU) studuje v zemích EU. Mezinárodní studenti tvoří alespoň 10 % studentů zapsaných do terciárního vzdělávání v Lucembursku, Rakousku a ve Spojeném království. V Dánsku, Irsku, Lucembursku, Rakousku, ve Spojeném království a ve Švédsku představují více než 20 % zápisů do pokročilého výzkumu. V rámci celé EU pochází 76 % zahraničních studentů z jiné země EU.

Souvislosti

Zprávu Education at a Glance každoročně vypracovává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD); zpráva vychází z údajů shromážděných Eurostatem a Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Podává informace o aktuálním stavu školského systému, a to i o finančních a lidských zdrojích investovaných do vzdělávání, o poměru mezi počtem studentů a počtem učitelů, vyučovacích hodinách, o počtech absolventů a jejich výsledcích a o vývoji v oblasti vzdělávání, přístupu ke vzdělávání a o účasti na něm. Zpráva rovněž obsahuje informace o učebním prostředí a o organizaci škol.

Nové ukazatele se zaměřují na vliv globální ekonomické krize na výdaje na vzdělávání a na to, jaký dopad má vzdělávání na makroekonomické ukazatele, jako je například HDP. Zpráva se mimoto zabývá tématy, jako jsou systémy předškolního vzdělávání, mezigenerační mobilita ve vysokoškolském vzdělávání, faktory ovlivňující výdaje na školství, kariérní vyhlídky 15letých, struktura učitelů a dopad zkoušek na přístup k sekundárnímu a vysokoškolskému vzdělávání.

Zpráva přináší údaje týkající se vzdělávání z 34 členských zemí OECD. Patří mezi ně 21 členských států EU (Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko), 4 další evropské země (Island, Norsko, Švýcarsko a Turecko) a 9 mimoevropských zemí (Austrálie, Chile, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Nový Zéland a Spojené státy). Kromě toho jsou ve zprávě obsaženy i údaje týkající se Brazílie, Ruské federace a – v některých případech – Argentiny, Číny, Indie, Indonésie, Saúdské Arábie a Jižní Afriky.

6 členských států (Bulharsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Malta a Rumunsko) není členskými zeměmi OECD, a není tedy do zprávy zahrnuto.

Evropská komise a OECD dnes také oznámily, že spolu budou v budoucnu úžeji spolupracovat, jelikož otázky vzdělávání a dovedností mají ve strategii Evropa 2020 stále větší význam. Tím bude posílen dopad a hodnota jejich činnosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro jejich členské země.

Prioritou tohoto nového rámce spolupráce budou analýzy pro jednotlivé země, strategie zaměřené na dovednosti a také spolupráce v průzkumech, jako například PISA, a příští výzkum dovedností dospělých (PIAAC).

Další informace

Oficiální prezentaci bude možné sledovat na internetu v 11:00 hod. v podobě streamovaného videa

Úplné znění zprávy je k dispozici na internetových stránkách

Zpráva Education at a Glance 2012: OECD Indicators

Internetové stránky Evropské komise: The EU's targets in education and training

Příloha 1: Podíl a věková struktura osob nově zapsaných do terciárního vzdělávání (2010)

Příloha 2: Věková struktura učitelů v sekundárním vzdělávání (2010)

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar