Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 септември 2012 г.

Застаряването на учителите ― предизвикателство за ЕС в сектора на образованието

Днес Европейската комисия приветства представянето на „Поглед върху образованието ― 2012 (Education at a Glance 2012) ― годишен доклад, съдържащ данни от 34 страни (сред които 21 държави членки на ЕС, изброени по-долу), за постигнатото в областта на образованието. В доклада, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), са посочени няколко области на образованието в Европа, които биха могли да представляват предизвикателство в близко бъдеще. Застаряването на преподавателите е една от тях: над 40 % от учителите в средните училища на пет държави от ЕС (Австрия, Естония, Нидерландия, Чешката република и Швеция) са на възраст 50 години или повече, като в Германия и Италия техният дял е още по-висок ― повече от 50 %. Проблем също е неравностойното участие на половете: според доклада сред постъпилите да следват в ЕС жените са с почти една трета повече от мъжете.

Този доклад е ценен инструмент за авторите на политиките на национално и европейско равнище. Държавите членки са наясно, че инвестициите в образованието са предпоставка за бъдещето и дългосрочния просперитет на Европа. Данните сочат недвусмислено, че разходите за образование са определено ниски в сравнение с възвръщаемостта на вложените средства. Това обаче не трябва да ни успокоява: докладът показва също така, че са необходими реформи за модернизация на образованието и увеличаване неговата привлекателност за учащите и преподавателите“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

„Поглед върху образованието“ разкрива също, че:

  • - Разходите за образование (от основно до висше включително) в обхванатите в доклада 21 държави членки на ЕС са средно 9 122 USD годишно на учащ. Това е малко под средната стойност за ОИСР в размер на 9 252 USD.

  • - Oчаква се 84 % от младите хора в държавите от ОИСР да завършат гимназиален етап на средното образование; в държавите от ЕС този процент е приблизително 86 %. В периода 1995―2010 г. броят на завършилите средно образование отбелязва най-голямо увеличение в Португалия (годишен ръст от 4,7 %).

  • Финансовата възвръщаемост на висшето образование продължава да нараства. За периода на професионалната си кариера завършилите висше образование в Европа могат да очакват нетна печалба от 176 000 USD (средно за ОИСР: 162 000 USD), като дългосрочните ползи за обществото от висшето образование под формата на по-високи данъчни постъпления и други спестявания надвишават почти три пъти обществените разходи.

  • - Европа продължава да бъде предпочитана дестинация за учащи извън собствената държава, като държавите от ЕС приемат 41 % от всички чуждестранни студенти от ЕС и от държави извън ЕС. Чуждестранните студенти са 10 % или повече от постъпилите във висши учебни заведения в Австрия, Люксембург и Обединеното кралство. Техният дял от записванията в образователните програми за научна степен в Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Обединеното кралство и Швеция е по-висок от 20 %. В целия ЕС чуждестранните студенти от друга държава от ЕС възлизат на 76 %.

Контекст

Докладът „Поглед върху образованието“ се изготвя ежегодно от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и се основава на данни, събрани от Евростат и Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО).

В доклада се предоставя информация относно актуалното състояние на образованието, включително финансовите и човешките ресурси, инвестирани в образованието, съотношението учащи―преподавател, учебните часове, броя и резултатите на завършилите, достъпа, участието и напредъка в образованието, както и данни за учебната среда и училищната организация.

Новите показатели отразяват последиците от световната икономическа криза за образованието и въздействието на образованието върху макроикономически резултати като БВП. Докладът обхваща също теми като образователните системи в ранна детска възраст, мобилността между поколенията във висшето образование, факторите, които влияят върху разходите за образование, професионалните очаквания сред 15-годишните, преподавателския състав и значението на изпитите за достъпа до средно и висше образование.

Докладът съдържа данни за образованието от 34-те държави членки на ОИСР. Те включват 21 държави — членки на ЕС (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Словашката република, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция), 4 други европейски държави (Исландия, Норвегия, Турция и Швейцария) и 9 неевропейски страни (Австралия, Израел, Канада, Корея, Мексико, Нова Зеландия, САЩ, Чили и Япония). Освен това са представени данни за Бразилия и Руската федерация, както и — в някои случаи — за Аржентина, Китай, Индия, Индонезия, Саудитска Арабия и Южна Африка.

Шест държави членки на ЕС не членуват в ОИСР и поради това не са включени в доклада. Това са България, Кипър, Латвия, Литва, Малта и Румъния.

В съответствие с нарастващото значение на въпросите на образованието и квалификациите за стратегията за растеж и работни места „Европа 2020“ Европейската комисия и ОИСР обявиха също днес своето споразумение за по-близка съвместна работа в бъдеще. Това ще повиши въздействието и стойността на тяхната работа в областта на образованието и обучението по отношение на техните държави членки.

Анализът по държави, стратегиите за придобиването на професионални умения, както и сътрудничеството във връзка с проучвания, като например PISA (Програма за международна оценка на учащите) и планираната Програма за международна оценка на уменията на възрастните (PIAAC), ще заемат приоритетно място в тази нова форма на сътрудничество.

За повече информация

Официалното представяне на съдържанието на доклада ще бъде предавано в реално време по интернет от 11:00 часа.

Пълният текст на доклада е на разположение на: защитена с парола уебстраница

Поглед върху образованието ― 2012: показатели на ОИСР

Европейска комисия: Цели на ЕС в областта на образованието и обучението

Приложение 1: Дял и възрастово разпределение на новопостъпилите студенти в различни форми на висшето образование (2010 г.)

Приложение 2: Възрастово разпределение на учителите в средното образование (2010 г.)

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar